• SVK

Rozhovor: SCK – Jeden deň v živote značkára (2. časť)

Napísal Radovan Vrška

V prvej časti rozhovoru sme sa rozprávali o tom, kto stál pri vzniku Slovenského cykloklubu, koľko má pobočiek, ako sa stať členom a aké benefity to záujemcom prináša. Dozvedeli sme sa aj o niekoľkých zaujímavých cyklopodujatiach, ktoré organizujú. V druhej časti rozhovoru sa pozrieme na samotné značenie, ako často ho treba obnovovať a aj na to, ako vyzerá jeden deň v živote značkára.

Spravujete viac ako 11 000 kilometrov cykloturistických trás, to je obrovské číslo. Dá sa to zvládať?
Zvládať sa to dá, i keď to stále nie je podľa našich predstáv. Optimum je, keď sa každá trasa podarí obnoviť každé 3 – 4 roky. Pri tom počte kilometrov to vychádza na cca 3 000 km ročne, čo je reálne číslo. Problémom je komplikované financovanie a ťažkopádne zháňanie finančných prostriedkov každý rok. Štátna dotácia pokryje iba časť a zvyšok je potrebné kombinovať z iných zdrojov.

Zháňanie finančných prostriedkov je časovo a personálne náročné a de facto každý rok nevieme presne plánovať a ideme tak z roka na rok. Nedá sa teda dobre plánovať, modernizovať a mnoho vecí sa robí ad hoc. Do toho vstupujú v slovenskom prostredí časté zmeny na ministerstvách, personálne výmeny či fluktuácia úradníkov.

A tak sa stáva, že musíme rok čo rok znova a znova vysvetľovať potrebu obnovy značenia. Z toho vyplýva aj ťažšie plánovanie, personálne či technické zabezpečenie. V tomto momente nevieme, či budeme mať budúci rok dostatok finančných prostriedkov na zamestnancov, nájmy či réžiu.

Ako často treba značenie obnovovať prípadne dopĺňať?
Ideálna obnova by sa mala robiť každé 3 – 4 roky s tým, že sa to týka najmä maľovaného značenia, tzv. „céčok“. Smerovníky a tabuľky sa väčšinou menia iba keď sú zničené. Reálne v teréne vydržia 10 a viac rokov, avšak stálym problém na Slovensku je vandalizmus. Ročne vymeníme stovky zničených, zlomených či odtrhnutých prvkov značenia. Ročne teda idú desaťtisíce eur iba do opráv zničeného značenia.

cyklo značenie

Aké musím mať predpoklady, keby som sa chcel stať značkárom cykloturistických trás?
Základným predpokladom je najmä nadšenie a záujem o túto pozíciu. Značenie cykloturistických trás je špecifické, i keď sa nedá povedať, že sa jedná o náročnú pozíciu, ale treba ovládať STN, absolvovať školenie, ale i tak je najdôležitejšia prax. Ideálne je, keď už záujemca o kurz značkára funguje ako pomocný značkár v spolupráci so skúseným značkárom v teréne. Takisto záleží, či sa chce značkár venovať iba fyzickému značeniu v teréne alebo chce riešiť cykloturistické značenie od A po Z. To znamená od rekognoskácie, cez spracovanie dokumentácií, máp, povoľovacích konaní až po realizáciu. V tom prípade sa jedná o komplexný proces, kde sa treba vzdelávať aj po absolvovaní školenia.

Ako prebieha školenie značkárov?
Školenie značkárov býva spravidla dvojdňové, pričom počas jedného dňa sa venujeme predovšetkým teórii a na druhý deň prebiehajú praktické ukážky z terénu plus záverečný test.

V prvý deň sa noví značkári oboznámia s legislatívou v oblasti cykloturistického značenia, predstaví sa im detailne STN 01 8028 Cykloturistické značenie a predstaví sa im celý proces realizácie novej cykloturistickej trasy. Čiže od jej rekognoskácie, cez spracovanie dokumentácie, mapy, spracovania podkladov k výrobe cyklotabuliek, povoľovacieho konania až po jej vyznačenie v teréne. Oboznámia sa so všetkými prvkami cykloturistického značenia, naučia sa ich poradie podľa dôležitosti na stĺpikoch a tiež sa oboznámia so šablónami, podľa ktorých sa maľujú typické „C-éčka“ v teréne.

V druhý deň sa spolu s budúcimi značkármi poberieme do terénu, kde sa im názorne ukáže osádzanie cyklosmerovníkov, montáž cykloturistických prvkov a vyskúšajú si maľované značenie. V poobedných hodinách si potom napíšu záverečný test, ktorý pred nimi hneď i vyhodnotíme. Každý úspešný značkár získa svoje číslo značkára a značkársky preukaz, ktorý je platný na 5 rokov. Je to z dôvodu zmien v legislatíve a tak značkári toto školenie absolvujú každých 5 rokov.

Značkári a malý pomocník, mačka

Ako to prebieha, keď plánujete vyznačiť novú cyklotrasu?
Proces vyznačenie novej trasy je zdĺhavejší proces. Niekto si myslí, že veď to je iba vymaľovanie alebo osadenie prvkov, avšak stojí za tým omnoho viac úsilia. Niektoré z krokov tvorby novej cykloturistickej trasy sme už vymenovali. Môžeme celý proces v krátkosti zhrnúť do 7 bodov:

  1. Vízia, myšlienka – prvý a najdôležitejší krok je nápad, myšlienka a vízia, čo chceme novou trasou sprístupniť cyklistom, kadiaľ by mala viesť, či je bezpečná a v plnej dĺžke zjazdná.
  2. Rekognoskácia – alebo laicky povedané zmapovanie novej trasy. Proces rekognoskácie trasy zachytáva fyzické prejdenie vytypovanej budúcej cykloturistickej trasy, pričom sa zohľadňuje zjazdnosť, bezpečnosť trasy, jej kultúrno-poznávací potenciál, zohľadňujú sa záujmy ochrany prírody, vlastníckych a nájomných vzťahov. Tvorí sa fotodokumentácia trasy a určujú sa miesta, kde bude v budúcnosti osadená cykloturistická infraštruktúra (cyklosmerovníky).
  3. Tvorba zjednodušenej dokumentácie – keď už absolvujeme predchádzajúce dva body, je potreba všetky zistené informácie zosumarizovať do dokumentácie, kde už trase prideľujeme farebnosť, náročnosť a názov. Celé to ďalej slúži ako podklad k povoľovaciemu konaniu a teda k legalizácii trasy.
  4. Legalizácia – proces legalizácie je veľmi dôležitým krokom, kde sa oslovujú všetci vlastníci na trase, obce, mestá, prípadne i Úrad životného prostredia, CHKO a pod. s tým, či súhlasia s vyznačením novej trasy, prípadne s umiestnením cykloturistickej infraštruktúry. Až po získaní všetkých súhlasných stanovísk sa novej cykloturistickej trase pridelí evidenčné číslo a môže sa vyznačiť v teréne.
  5. Vyznačenie trasy v teréne – vymaľovaním „C“, vyrobením a osadením potrebnej cykloturistickej infraštruktúry. Dôležité je, aby trasu vyznačoval vyškolený značkár v zmysle STN 01 8028.
  6. Zabezpečenie údržby značenia na trase – proces tvorby cykloturistickej trasy nekončí jej vyznačením. Je dôležité myslieť na to, že je potrebné zabezpečiť i jej obnovu v budúcnosti. Maľované značenie v intervale 3 – 4 rokov, ostatné prvky podľa ich poškodenia.
  7. Posledným bodom je marketing, informovanosť, spolupráca. A to hlavne s miestnymi organizáciami cestovného ruchu, aby sa daná nová trasa dostala čo najviac do povedomia.

 

turistické značenie

Je zložitý proces vybavenia všetkých povolení na vyznačenie novej cyklotrasy?
Nakoľko sú cykloturistické trasy vyznačované po existujúcich cestách a cestičkách, povoľovací proces je jednoduchší, než je tomu pri budovaní asfaltových cyklochodníkov, ale vo veľa prípadoch ide o zložitý, časovo zdĺhavý proces a o hľadaní kompromisov.

Je to však veľmi individuálne a odvíja sa to predovšetkým od lokality, ktorou je trasa navrhnutá. Ak trasa vedie nejakým chráneným územím, je proces zložitejší a časovo náročnejší, než je tomu napríklad u trás, ktoré prechádzajú extravilánom obcí. Tiež závisí od majiteľov pozemkov na trase a toho, či sú naklonení k rozvoju cykloturizmu alebo nie.

cykloznačenie

Aká je spolupráca s inými krajinami pri plánovaní medzinárodných diaľkových cyklotrás?
Medzinárodné trasy EuroVelo sú pevne dané a natrasované. Ich vedenia sa mení len výnimočne. Žiaľ Slovensko nebolo v 90-tych rokoch pri tvorbe tejto siete. Slovensko vtedy zastupovala ČR, ktorá žiaľ väčšinu trás stiahla na svoje územie. Až vstupom SCK do ECF sa podarilo dostať na Slovensko aspoň trasy EuroVelo 6, 11 a 13. I keď trasy 6 a 13 opäť idú len po hranici.

Jedinou vnútrozemskou medzinárodnou trasou, ktorá Slovenskom prechádza teda zostáva EuroVelo 11. Spolupráca s inými krajinami je rôzna. Cyklistická legislatíva nie je na európskej úrovni jednotná a ani značenie nie je jednotné ako napríklad dopravné značenie. Sklamaním je ale pre nás napríklad spolupráca s Rakúskom v posledných rokoch, ktoré spravilo zmeny na trase EuroVelo 13 bez nášho súhlasu.

Koľko cyklotrás u nás na Slovensku je napojených na tie diaľkové?
Slovenskom prechádzajú tri transeurópske diaľkové cyklotrasy EuroVelo a to EuroVelo 6,13 a 11. Slovenský cykloklub je koordinátorom týchto trás na Slovensku. EuroVelo trasy sú najdôležitejšie z hľadiska napojenia na trasy v zahraničí a tvoria súčasť kostrovej siete cyklotrás na Slovensku.

Okrem nich máme na Slovensku približne 3 000 červenou značených cyklomagistrál. Tie tvoria hlavnú sieť cykloturistických trás, častokrát končia i na hraniciach s našimi susedmi a napájajú sa tak na trasy mimo územia SR. Tiež sú vyznačené rôzne kratšie trasy v prihraničnom území.

sneh a cykloznačky

Vedeli by ste, prosím, v skratke popísať, ako prebieha jeden aktívny deň značkára?
Hmmm…ráno vstane, urobí si kávičku a ide značiť :). Ale nie, najdôležitejšia na takýto aktívny deň značkára je príprava vopred, pretože počasie a príprava robí deň značkára. Pokým je škaredé počasie, tak práca v teréne neprichádza do úvahy, hlavne čo sa týka maľovaného značenia (maľovanému značeniu nepraje mráz, sneh, dážď).

Takže, keď už máme počasie vybavené, dôležité je nachystať si všetky podklady – GPS danej trasy, prípadne mapky, zbaliť si farby, štetce, šablónu, prípadne nejaké prvky cykloturistického značenia, ktoré je potreba v teréne osadiť, smerovníky….proste to, čo bude jeho celodennou náplňou.

cykloturistické značky v aute

Až potom môže značkár vyraziť do terénu a aktívne pracovať. V prípade maľovaného značenia si najskôr vybieli štvorce pod značku, medzitým sa pokochá výhľadom na trase a potom podľa šablóny vymaľuje „C“. Vymení poškodené prvky na smerovníkoch, očistí a umyje ešte dobré tabuľky na existujúcich smerovníkoch. Oseká okolie smerovníka od rôznych náletových drevín. Snahou je, aby bol smerovník v čo najlepšej viditeľnosti a kondícii na niekoľko rokov dopredu.

Počas aktívneho dňa sa môže venovať rôznym činnostiam – rekognoskácii, maľovanému značeniu, osádzaniu nových smerovníkov, obnove existujúcich alebo montáži nových cyklotabuliek. Čiže i takýto aktívny deň značkára je individuálny.

farba a štetce

Čo má urobiť organizácia alebo firma, ktorá chce podporiť cykloturistiku vo svojom okolí? Aké možnosti a pomoc im viete ponúknuť?
Firmy majú viaceré možnosti, môžu sa rozhodnúť osloviť nás alebo nejakú organizáciu, združenie, ktoré sa zaoberá cykloturistikou v ich regióne. V prípade, že by chceli finančne podporiť cykloturistiku v okolí/regióne, kde pôsobí ich firma, môžu napr. zafinancovať obnovu značenia na niektorej existujúcej trase, prípadne vyznačiť novú trasu, vybudovať doplnkovú infraštruktúru…je toho mnoho, čo sa dá.

Vedia sa i fyzicky podieľať na podpore cykloturistiky, dajme tomu zrealizovať firemnú brigádu/teambulding a ísť očistiť nejakú trasu, pripraviť oddychové miesto alebo podobne. Prípadne im vieme celú organizáciu zabezpečiť my a popritom ich čo to naučiť o cykloturistike, značení, údržbe.

servisný stojan ŠKODA

Cykloturistiku podporuje aj značka ŠKODA, ktorá finančne prispela na obnovu viacerých trás na Slovensku. Na trasách môžete stretať ich tabuľky, vďaka čomu budete vedieť, že na obnove tejto trasy sa podieľala táto značka. ŠKODA myslela i na údržbu bicyklov, vďaka spolupráci pribudol cykloservisný stojan pri novom odpočívadle na novovybudovanom úseku Vážskej cyklomagistrály medzi Piešťanmi a Hornou Stredou.

Viac v sérii Rozhovory so zaujímavými cyklistami

Všetky články v sérii Rozhovory so zaujímavými cyklistami