• SVK

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto udeľujem spoločnosti Škoda AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01, Mladá Boleslav, IČO: 00177041, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 332, ako prevádzkovateľovi osobných údajov

slobodný a dobrovoľný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, dátum narodenia, ako aj so spracúvaním informácií, ktoré o mne Škoda AUTO získala a ktoré použije na lepšie zacielenie svojich marketingových aktivít na moje potreby,

na tieto účely: oslovovanie s ponukou produktov a služieb značky Škoda vrátane informácií o produktoch, službách, podujatiach, súťažiach, zasielanie elektronických noviniek a sviatočných pozdravov a prianí.

Súhlas udeľujem na päť rokov.

Som si vedomý toho, že mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas elektronicky na stránke http://www.skoda-auto.com/other/personal-data alebo písomne zaslaním na adresu spoločnosti Škoda AUTO. Mám právo odvolať svoj súhlas pred uplynutím obdobia, na ktoré bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.
Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete v prílohe, ktorá je neodlučiteľnou súčasťou tohto súhlasu. Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov nájdete aj na stránke http://www.skoda-auto.com/other/personal-data.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť Škoda AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01, Mladá Boleslav, IČO: 00177041, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 332 (ďalej ako „spoločnosť Škoda AUTO“), ako prevádzkovateľ osobných údajov uvádza informácie o spracúvaní osobných údajov a o vašich právach týkajúcich sa tohto spracúvania.

Spracúvanie osobných údajov zahŕňa tieto aktivity:

Marketingové aktivity

 

Účel spracúvania:

Oslovovanie s ponukov produktov a služieb značky Škoda vrátane informácií o produktoch, službách, udalostiach, súťažiach, zasielanie newsletterov, pozdravov a prianí.

Opis účelu spracúvania:

Vaše osobné údaje sa využijú na informovanie o produktoch a službách spoločnosti Škoda AUTO, o udalostiach, súťažiach, možnosti predplatenia noviniek, reklamách, distribúcii katalógov alebo na zasielanie pozdravov a prianí. Niektoré z vašich osobných údajov môžeme využiť aj na zacielenie niektorých vyššie uvedených komunikačných aktivít.

Zákonnosť spracúvania:

Na základe vášho súhlasu sme oprávnení spracúvať vaše osobné údaje. Bez vášho súhlasu nebudeme vaše osobné údaje spracúvať.

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame:

Identifikačné údaje, kontaktné údaje, opisné údaje, profil spoločnosti, technické informácie o produkte, história obchodovania, informácie o rodinných príslušníkoch a iných osobách, komunikácia, interakcia a profily založené na týchto údajoch, sieťové identifikátory.

Obdobie spracúvania a archivácie:

5 rokov po udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Spracovatelia a príjemcovia, ktorým môžeme poskytnúť osobné údaje:

Marketingové agentúry, eventové agentúry, mediálne agentúry, členovia distribučnej siete, serveroví operátori, agentúry pre manažment hostí, infolinky.

Na požiadanie môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Českej republiky a iným orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v rámci zákona.

Zdroj osobných údajov:

Osobné údaje získame priamo od vás.

Presun osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodných organizácií:

Pri spracúvaní môžu byť vaše osobné údaje presunuté do tretích krajín, napríklad do Spojených štátov amerických. V takom prípade sa tento presun uskutoční buď na základe adekvátneho rozhodnutia Európskej komisie, napríklad do organizácií zúčastňujúcich sa na programe Privacy Shield, alebo na základe štandardných doložiek v zmluve, napríklad v modelovej zmluve vydanej Európskou komisiou, bez akejkoľvek zmeny v texte, vypracovanej na základe súčasnej smernice o ochrane osobných údajov. Najnovšie informácie nájdete na http://www.skoda-auto.com/other/privacy-policy-sk.

Automatizované rozhodovanie týkajúce sa osobných údajov:

Pri spracúvaní osobných údajov nevyužívame automatizované rozhodovanie.

Iné informácie

Osobné údaje sa môžu archivovať vo verejnom záujme a využiť na vedecké, historické alebo štatistické výskumné účely. V odôvodnených prípadoch sa môžu osobné údaje spracúvať aj na účely riešenia právnych záležitostí, pri výkone povinností voči orgánom verejnej správy, monitoringu a pri vyhodnocovaní právnych rizík.