• SVK

Aké sú vaše práva?

Aké sú vaše práva?

Ako osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, máte tieto práva:

Prístup k spracúvaným osobným údajom.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Oprava nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov.

Vymazanie osobných údajov v prípade zániku právneho základu na ich spracúvanie alebo v prípade nezákonného spracúvania.

Obmedzenie spracúvania údajov.

Výňatok zo svojich osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte pre svoju potrebu alebo pre potreby iného kontrolného orgánu.

Namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ak ste presvedčení, že spracúvanie je nezákonné.

Nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania.

Ako si môžete uplatniť svoje práva?

Ak máte otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov a ich spracovania, využite nasledujúce spôsoby komunikácie:

Poštou:

Škoda AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

V súvislosti s uplatnením vašich práv môže spoločnosť Škoda AUTO vyžadovať odôvodnené poplatky zodpovedajúce administratívnym nákladom na spracovanie žiadosti, ak je táto žiadosť očividne neopodstatnená alebo neprimeraná.

 Úradník pre ochranu osobných údajov (DPO)

S otázkami o ochrane osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na úradníka pre ochranu osobných údajov (DPO) v spoločnosti Škoda AUTO.

 Uplatnenie sťažnosti

Ak nesúhlasíte so spôsobom, akým Škoda AUTO spracúva vaše osobné údaje alebo ako s nimi nakladá, môžete podať sťažnosť úradníkovi pre ochranu osobných údajov v spoločnosti Škoda AUTO alebo ju môžete zaslať príslušnému orgánu dohľadu.

   Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Czech Republic

   +420 234 665 111

   http://www.uoou.cz/en/