• SVK

Rozhovor: Cyklotrasa Terchovská dolina – keď sa podarí zrealizovať úžasný nápad

Napísal Radovan Vrška

Pre milovníkov cyklistiky je na Slovensku skutočným unikátom cyklotrasa Žilina – Terchová. Cyklotrasa vedie od Vodného diela Žilina cez Varín až do Terchovej. Počas svojej trasy kopíruje rieku Varínka a cyklotrasu oživujú a dopĺňajú viaceré mosty a lávky. Trasa je dlhá niečo cez 23 kilometrov a jej vybudovanie si vyžadovalo viac ako 6 miliónov eur. Porozprávali sme sa s Ing. Petrom Chrapčiakom, členom predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra, ktorá celú myšlienku zastrešovala.

U koho a kedy vznikol prvý impulz vybudovať cyklomagistrálu?
Prvé kroky k príprave a zahájeniu projektu som začal realizovať už v roku 2014 oslovením obcí Terchovskej doliny.

V lete v roku 2020 bola začatá výstavba, ale predpokladám, že jednania a prípravy prebiehali už oveľa skôr?
V roku 2014 na zasadnutí Mikroregiónu Terchovská dolina starostovia odsúhlasili môj predložený zámer a od polovice roka 2014 som začal pripravovať trasovanie. Oslovil som Národný park Malá Fatra pre odsúhlasenie zámeru a trasovania. Niekoľkokrát prebehla obhliadka terénu a odsúhlasili sme si trasovanie, nakoľko cyklotrasa prechádza chráneným územím NATURA 2000 a 5. stupňom ochrany prírody Krasňanský luh. Postupne od prvého návrhu bola v roku 2015 spracovaná štúdia, o dva roky neskôr projekt pre územné konanie a nakoniec v roku 2018 bolo vydané stavebné povolenie.

Ako to bolo s vysporiadaním pozemkov pod cyklotrasou? Sú v prenájme alebo boli odkúpené?
Väčšina pozemkov je súkromná alebo obecná. Podarila sa nám však jedna úžasná vec a to, že sme sa s vlastníkmi dohodli na dlhodobom prenájme za symbolické 1 €. Za tento prístup súkromných vlastníkov a obecných zastupiteľstiev im všetkým patrí naša veľká vďaka. Pre mňa však bol obrovský šok, že napriek tomu, že je cyklotrasa verejnoprospešnou stavbou, pozemky sme museli odkúpiť jedine od štátu v zastúpení SPF.

Ako prebiehalo financovanie celého projektu? Kto sa na tom podieľal?
Najväčší podiel na tomto projekte má ako investor OOCR Malá Fatra a jej členovia a to najmä mesto Žilina, ale aj obce Terchovskej doliny: Teplička nad Váhom, Nededza, Gbeľany, Krasňany, Stráža a Terchová. Projekt podporili aj: Žilinský samosprávny kraj, KOCR Žilinský turistický kraj, ale túto stavbu ako jediný štátny podnik podporil aj Slovenský vodohospodársky podnik Piešťany a ďalší partneri. Žiaľ máme aj členov, respektíve zastupiteľstvá obcí, ktoré spolufinancovanie projektu zatiaľ neschváli napriek tomu, že v ich obci išlo o významnú investíciu, jedná sa o tieto obce: Belá, Varín a Lysica. Veríme, že nové zastupiteľstvá prehodnotia predchádzajúce stanoviská a schvália príspevok na spolufinancovanie tak, ako bolo dohodnuté.

Povrch trasy tvorí asfalt a štrk, ktorý zvládnu aj cestné bicykle. V akom pomere je zhruba toto striedanie povrchov?
Okrem úseku v k.ú. Krasňany a časti úseku v k.ú. Stráža, kde je 5. stupeň ochrany prírody,  je cyklochodník štrkový tzv. „mlatová cesta“ v dĺžke cca 2,5 km, všetky ostatné plochy sú v asfalte. Avšak úsek mlatovej cesty je vhodný aj pre cestné bicykle.

Aká je šírka cyklomagistrály, predpokladám, že sa to pohybuje v určitých medziach?
Cyklotrasa v k.ú. Teplička nad Váhom a Nededza má šírku 4 m, v ostatných katastroch je cyklochodník v šírke 2,5 m.

Na trase je deväť veľkých mostov a oceňujem, že sú naozaj perfektne navrhnuté s ohľadom na miestnu architektúru. Ako vznikla táto myšlienka? Mohli ste si predsa povedať, že tam spravíte jednoduché mosty so zábradlím, ktoré by určite vyšli aj lacnejšie?
Celkovo je na cyklochodníku až 17 premostení v dĺžkach 20-50 ale aj 80 m. 9 veľkých mostov je prestrešených. Tým, že cyklochodník prechádza chráneným územím s prekrásnymi výhľadmi na Malú Fatru, bola naša požiadavka na projektovú dokumentáciu mostov taká, aby boli súčasťou tohto celku a zapadli do okolitej prírody. Zadanie pre projektantov bolo, aby navrhli mosty vychádzajúce z miestnej architektúry podhorských osád s ich typickými prvkami.

Prečo majú niektoré mosty tak veľký sklon niekde až 17 %, čo môže byť pre niektorých cyklistov a najmä deti problém. Vyžadovalo to koryto rieky, alebo technické prevedenie?
Tok Varínky je po celej dĺžke cyklotrasy neregulovaný s divokou vegetáciou a drobnými stavbami. Pri návrhu bola zohľadnená táto skutočnosť, aby mostné konštrukcie nevytvárali prekážku pri povodni. A takisto z dôvodu majetko-právnych pomerov nebolo možné vytvoriť požadované nájazdy na mosty na brehoch.

V pláne boli aj nabíjacie stanice pre elektrobicykle v každej obci, cez ktorú prechádza cyklotrasa. Podarilo sa aj toto zrealizovať?
Vo väčšine obcí, ktorými prechádza cyklotrasa, sú aj nabíjacie stanice na e-biky.

Koľko obcí navštívi cyklista počas jazdy celou cyklotrasou?
Cykotrasa začína v krajskom meste Žilina na Vodnom diele, prechádza obcami Teplička nad Váhom, Nededza, Gbeľany, Varín, Krasňany, Stráža, Lysica, Belá až do Terchovej. V Terchovej sa zatiaľ stavebné práce nerealizovali, nakoľko v čase podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok nebolo možné vyriešiť vlastnícke vzťahy z dôvodu prebiehajúceho ROEP-u a z uvedeného dôvodu nebolo možné pripraviť projekt pre stavebné povolenie. Aktuálne už máme spracovanú projektovú dokumentáciu pre zostávajúci úsek v k-ú. Terchová a máme v pláne dokončiť tento úsek v najbližších rokoch.

Aká bola odozva obyvateľov jednotlivých obcí na myšlienku, že cyklotrasa bude viesť cez ich obec, alebo v jej blízkosti?
Stavebne je cyklotrasa už hotová. Od začiatku stavby občania využívali hotové úseky v značnej miere. Dnes vidíme, že keď je pekné počasie, je cyklochodník veľmi využívaný a prechádzajú po ňom stovky ľudí. Po zahájení stavebných prác sa našlo žiaľ aj pár občanov, ktorým vadilo, že po miestnej komunikácii v obci sa presúvajú cyklisti, dokonca aj zablokovali časť obecnej cesty závorou a bránou. Nakoniec sme boli donútení obrátiť sa až na súd, nakoľko nebolo možná dohoda s týmito ľuďmi.

Sledovali ste počas prvej sezóny jej návštevnosť a využitie? Máte nejakú spätnú odozvu od cyklistov?
Návštevnosť zatiaľ meriame subjektívne podľa vyťaženosti na chodníku, ale plánujeme v budúcnosti umiestniť na cyklochodník aj sčítač, aby sme získali presné čísla o využívaní cyklochodníka. Odozvy sú väčšinou kladné, občas sú sťažnosti na umiestnené zábrany (stĺpiky) proti vjazdu áut na mosty a na chodník. V septembri bolo dokončené dopravné značenie a každá táto zábrana je viditeľne označené dopravnou značkou, aby nedošlo k nehode.

Ste v OOCR Malá Fatra aj sami fanúšikovia cyklistiky a prešli ste si trasu po jej dokončení?
Projekt je stále veľmi čerstvý a nebol čas ešte oslavovať. Zatiaľ sme sa stretli na malej slávnosti pri príležitosti ukončenia stavebných prác. Väčšiu slávnosť a oficiálne otvorenie plánujeme začiatkom roka 2023. Ale verím, že viacerí z nás si to už individuálne prešli na bicykli.

Ešte je možno zavčasu spýtať sa túto otázku, ale rozmanitosť kraja a množstvo atrakcií priam láka k budovaniu ďalších cyklotrás. Uvažujete nad niečím podobným do budúcna?
Teraz sa nám podarila jedna úžasná vec a postavili sme hlavnú cyklotrasu vedúcu Terchovskou dolinu, na ktorú sa napája sieť horských cyklotrás v celkovej dĺžke až 600 km. Aktuálne evidujeme podnety od členských obcí pre doplnenie niektorých úsekov v k.ú. Varín, Stráža a Gbeľany. Dlhšiu dobu je zámer prepojiť Terchovskú dolinu s Kysuckou, kde máme tiež členov. Uvidíme či OOCR Malá Fatra nájde vhodného manažéra pre realizáciu týchto zámerov. Dlhé roky sa čaká aj na realizáciu Rajeckej cyklomagistrály. Prepojenie Žiliny s Vrútkami/Martinom a na tomto pracuje Žilinský samosprávny kraj.

Cyklistov na Slovensku potešila realizácia takéhoto skvelého diela a prajeme, aby sa členom OOCR Malá Fatra darilo napĺňať aj ďalšie svoje plány. Je tu dokonca šanca, že takáto aktivita inšpiruje aj viaceré organizácie a regióny a vybudujú sa podobné cyklotrasy, ktoré budú rovnako, ako táto v Terchovskej doline, citlivo rešpektovať charakter krajiny, miestnu architektúru a prispejú k rozvoju a atraktivite svojho okolia.