• SVK

TDF 2021 – Terms and conditions

Tieto pravidlá upravujú podmienky súťaže „Vyhrajte skvelé ceny 2021“. (ďalej len „súťaž“) a sú jediným dokumentom, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže.

1. Hostiteľ a organizátor súťaže

Hostiteľom súťaže je Škoda AUTO a.s., akciová spoločnosť so sídlom na adrese tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika, IČO 00177041, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka číslo 332 (ďalej len „Hostiteľ“).

Organizátorom súťaže, ktorý zabezpečuje praktické kroky pri jej organizácii, je spoločnosť MUSTARD s.r.o., so sídlom Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Česká republika, IČO 28531418, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddiele C, vložka 148383.

2. Podmienky a miesto súťaže, obdobia súťaže

Súťaž sa bude konať od 00:00 (GMT) 26. 2021 do 23:59 (GTM) 16. 7. 2021, rozdelená do troch samostatných období. Súťaž bude prebiehať na webovej stránke www.welovecycling.com (ďalej len „webová stránka Súťaže“), kde prebieha predovšetkým komunikácia s účastníkmi. Jednotlivé obdobia súťaže sú nasledovné:

Od / Do / Počet hlavných cien / Počet vedľajších cien /

 • 1. súťažné obdobie – 00:00 (GMT) 26. 6. 2021 /23:59 2.7. 2021 / 1 / 7
 • 2. súťažné obdobie – 00:00 (GMT) 3.7. 2021 /23:59:00 9.7. 2021 / 3 / 8
 • 3. súťažné obdobie – 00:00 (GMT) 10.7. 2021 /23:59 16.7. 2021 / 3 / 8

3. Účastníci súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dosiahla vek aspoň 18 rokov, ovláda angličtinu na stredne pokročilej úrovni a má bydlisko v jednej z krajín, kde sa súťaž koná. Súťaž sa koná v týchto krajinách: ANDORRA, RAKÚSKO, BELGICKO, BOSNA, BULHARSKO, CHORVÁTSKO, ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKO, ESTÓNSKO, FÍNSKO, FRANCÚZSKO, NEMECKO, VEĽKÁ BRITÁNIA, GRÉCKO, MAĎARSKO, ISLAND, ÍRSKO, TALIANSKO, LOTYŠSKO, LICHTENŠTAJNSKO, LITVA, LUXEMBURSKO, ČIERNA HORA, HOLANDSKO, NÓRSKO, POĽSKO, PORTUGALSKO, RUMUNSKO, SRBSKO, SLOVENSKO, SLOVINSKO, ŠPANIELSKO, ŠVÉDSKO, ŠVAJČIARSKO, TURECKO.

Pre účasť v súťaži je potrebné vykonať registráciu na webovej stránke súťaže kedykoľvek počas obdobia trvania súťaže a potvrdiť bezpodmienečný súhlas s týmito pravidlami. Súčasťou registrácie (prihlasovacieho formulára) je poskytnutie osobných údajov – e-mailovej adresy, ktorá bude použitá len na účely tejto Súťaže.
Každý účastník sa môže zaregistrovať len raz a len pod svojím vlastným e-mailom, pričom organizátor Súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať toto pravidlo technickými aj organizačnými prostriedkami.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť všetky osoby, ktoré sa podieľali na príprave tejto Súťaže, najmä osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere k Usporiadateľovi alebo Organizátorovi, ako aj všetky osoby v obdobnom pomere k zúčastnenému autorizovanému partnerovi Škoda alebo k agentúram povereným zabezpečením tejto Súťaže, ich rodinní príslušníci a osoby im blízke.

4. Mechanizmus súťaže, vyhodnotenie víťazov

Úlohou účastníka v každom období je čo najsprávnejšie odpovedať na päť súťažných otázok. Všetci účastníci, ktorí v danom kole/období správne odpovedali na všetkých päť otázok, majú šancu vyhrať cenu. Výška cien pre každé obdobie je uvedená v tabuľke vyššie.

V prvom súťažnom období vyhrá hlavnú cenu ten účastník, ktorý doručil všetky správne odpovede umiestnené na 1/2 mieste v zozname všetkých účastníkov. Ak počet účastníkov nie je deliteľný 2, výsledné číslo sa zaokrúhli nadol na najbližšie celé číslo deliteľné 2. Vedľajšie ceny získavajú tí účastníci, ktorí doručili všetky správne odpovede umiestnené na pozíciách 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9 a 7/9 v zozname všetkých účastníkov. Ak počet účastníkov nie je deliteľný 9, výsledné číslo sa zaokrúhli nadol na najbližšie celé číslo deliteľné 9.

V druhom súťažnom období získajú hlavné ceny tí účastníci, ktorí doručili všetky správne odpovede umiestnené na 1/4, 2/4 a 3/4 zoznamu všetkých účastníkov. Ak počet účastníkov nie je deliteľný 4, výsledné číslo sa zaokrúhli nadol na najbližšie celé číslo deliteľné 4. Vedľajšie ceny získajú tí účastníci, ktorí doručili všetky správne odpovede umiestnené na pozíciách 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 v zozname všetkých účastníkov. Ak počet účastníkov nie je deliteľný 9, výsledné číslo sa zaokrúhli nadol na najbližšie celé číslo deliteľné 9.

V treťom súťažnom období získajú hlavné ceny tí účastníci, ktorí doručili všetky správne odpovede umiestnené na 1/4, 2/4 a 3/4 zoznamu všetkých účastníkov. Ak počet účastníkov nie je deliteľný 4, výsledné číslo sa zaokrúhli nadol na najbližšie celé číslo deliteľné 4. Vedľajšie ceny získajú tí účastníci, ktorí doručili všetky správne odpovede umiestnené na pozíciách 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 v zozname všetkých účastníkov. Ak počet účastníkov nie je deliteľný 9, výsledné číslo sa zaokrúhli nadol na najbližšie celé číslo deliteľné 9.

Všetky vyššie uvedené zoznamy účastníkov budú vždy zoradené chronologicky podľa času zaslania súťažných otázok.

Hostiteľ súťaže bude informovať výhercov prostredníctvom e-mailu uvedeného pri registrácii do piatich dní po skončení príslušného obdobia súťaže a výhercovia budú požiadaní o poskytnutie údajov potrebných na odovzdanie alebo zaslanie výhry alebo na ďalšiu komunikáciu. Ak výherca nereaguje ani na opakovane zaslaný e-mail od Usporiadateľa súťaže alebo neposkytne kontaktné údaje do 24 hodín od zaslania e-mailu, jeho výhra zaniká bez akejkoľvek náhrady.

5. Opis cien

Hlavná cena:

 • 1x balíček programu VIP hospitality (18. etapa)
 • 3x Garmin EDGE
 • 3x podpísaný zelený dres

Druhé ceny:

 • 15x zelený dres
 • 2x Garmin Edge
 • 3x radar Garmin Varia
 • 3x prilba POC
 • 1. KOLO:
  • 1x balíček programu VIP hospitality (18. etapa)
  • 2x Garmin EDGE
  • 5x zelený dres
 • 2. KOLO:
  • 3x Garmin EDGE
  • 3x radar Garmin Varia
  • 5x zelený dres
 • 3. KOLO:
 • 3x podpísaný zelený dres
 • 3x prilba POC
 • 5x zelený dres

6. Získavanie a používanie nahrávok

Ak sa účastník stane výhercom, udeľuje hostiteľovi súhlas na získanie a použitie portrétov, písomných vyhlásení, fotografií a zvukových a obrazových záznamov týkajúcich sa účastníka a/alebo prejavov osobnej povahy získaných hostiteľom v súvislosti s organizovaním súťaže a doručením alebo vylosovaním výhry na komerčné účely vo všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich charakter a špecifikácie, s použitím všetkých typických prostriedkov, s ich následnou úpravou a s možným spojením s inými dielami a zaradením do súborného diela. Účastník súťaže udeľuje hostiteľovi tento súhlas bezplatne bez vecného, časového, množstevného alebo územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie strany, ktorým môže Hostiteľ poskytnúť takéto nahrávky podľa vlastného uváženia.

7. Ďalšie dôležité podmienky

Presné špecifikácie výhier určuje výlučne hostiteľ. Zobrazenie výhier v propagačných materiáloch je ilustračné. Na získanie hlavnej výhry je potrebné splniť ďalšie podmienky (pas, víza atď.) a povinnosti výhercu a zvážiť riadnu spôsobilosť, najmä zdravotnú, na účasť. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené účastníkovi v dôsledku využitia výhry.

Účastníci nie sú oprávnení požadovať ako náhradu za výhru peniaze alebo iné druhy plnenia. Hostiteľ týmto nie je inak zaviazaný poskytnúť plnenie účastníkom súťaže a účastníci nemajú nárok na iné plnenie zo strany Hostiteľa, než je výslovne uvedené v tomto dokumente. Hostiteľ nezodpovedá za kvalitu výhier dodaných tretími stranami. Zodpovednosť za prípadné vady je potrebné uplatniť priamo u týchto dodávateľov. Hostiteľ si vyhradzuje právo na zmenu cien podľa vlastného uváženia.

Účastník môže byť zo súťaže vylúčený, ak hostiteľ zistí alebo má dôvodné podozrenie, že sa účastník alebo iné osoby, ktoré mu pomáhajú, dopustili podvodu s cieľom získať výhry alebo sa dopustili nekalého konania alebo konania, ktoré nie je založené na vedomí účastníka v súlade s pravidlami.

Hostiteľ nenesie zodpovednosť za prípadné nedoručenie správ alebo výhier. Hostiteľ nezodpovedá za žiadnu chybu, ktorá vznikla v dôsledku technických alebo komunikačných problémov. Hostiteľ rozhoduje s konečnou platnosťou o akýchkoľvek sťažnostiach alebo predložených námietkach. Hostiteľ si vyhradzuje právo bez povinnosti poskytnúť náhradu skrátiť, odložiť, pozastaviť alebo zrušiť podujatie a výhry, prípadne jednostranne zmeniť alebo doplniť tieto pravidlá počas trvania podujatia, a to oznámením takýchto zmien na vyššie uvedenej webovej stránke, kde je možné nájsť aj platné a úplné znenie pravidiel.

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná ani spojená so spoločnosťou Facebook a spoločnosť Facebook za ňu nezodpovedá. Informácie poskytnuté počas podujatia nebudú poskytnuté spoločnosti Facebook. Všetky otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa aplikácie musia byť adresované hostiteľovi, nie spoločnosti Facebook.

Táto súťaž sa riadi zákonmi Českej republiky, s výnimkou prípadov, keď to vylučujú platné právne predpisy krajín účastníkov.