• SVK

Pravidlá súťaže Vyhrajte skvelé ceny 2019

Tieto pravidlá upravujú podmienky súťaže „Vyhrajte skvelé ceny 2019“ (ďalej len „súťaž“) a sú jediným dokumentom, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže.

1. Usporiadateľ a organizátor súťaže

Usporiadateľom súťaže je Škoda AUTO a.s., so sídlom na tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika, IČO 00177041, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Praha, oddiel B, vložka č. 332 (ďalej len „usporiadateľ“).

Organizátorom súťaže, ktorý zabezpečuje praktické kroky pri jej organizácii, je MUSTARD s.r.o., so sídlom Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Česká republika, IČO 28531418, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Praha,  oddiel C, vložka č. 148383.

2. Termín a miesto konania súťaže, súťažné obdobia

Súťaž sa bude konať v čase od 6. 7. 2019 0:00 AM(GMT) do 28. 7. 2019 23:59 PM(GTM) (ďalej len „trvanie súťaže“), rozdelenom na tri samostatné kolá. Súťaž sa bude konať na webovej stránke www.welovecycling.com (ďalej len „webová stránka súťaže“), na ktorej bude prebiehať aj komunikácia so súťažiacimi. Jednotlivé súťažné obdobia sú nasledovné:

Od / Do / Počet hlavných cien / Počet vedľajších cien

  • 1. kolo – 6. 7. 2019 00:00 (GMT) / 14. 7. 2019 23:59 (GMT) / 2 / 5
  • 2. kolo – 15. 7. 2019 00:00 (GMT) / 21. 7. 2019 23:59 (GMT) / 10 / 20
  • 3. kolo – 22. 7. 2019 00:00 (GMT) / 28. 7. 2019 23:59 (GMT) / 3 / 5

    3. Účastníci súťaže

Do súťaže sa môže prihlásiť ktorýkoľvek jednotlivec, ktorý dosiahol vek minimálne 18 rokov, rozpráva anglicky aspoň na priemernej úrovni (dokáže sa dohovoriť v tomto jazyku) a býva v jednej z krajín, v ktorej sa súťaž koná. Súťaž sa koná v nasledujúcich krajinách: ANDORRA, BELGICKO, BOSNA, BULHARSKO, ČESKÁ REPUBLIKA, ČIERNA HORA, DÁNSKO, ESTÓNSKO, FÍNSKO, FRANCÚZSKO, GRÉCKO, HOLANDSKO, CHORVÁTSKO, ÍRSKO, ISLAND, LICHTENŠTAJNSKO, LITVA, LOTYŠSKO, LUXEMBURSKO, MAĎARSKO, NEMECKO, NÓRSKO, POĽSKO, PORTUGALSKO, RAKÚSKO, RUMUNSKO, RUSKO, SLOVENSKO, SLOVINSKO, SRBSKO, ŠPANIELSKO, ŠVAJČIARSKO, ŠVÉDSKO, TALIANSKO, TURECKO, VEĽKÁ BRITÁNIA.

Na vstup do súťaže je potrebné sa kedykoľvek počas trvania súťaže zaregistrovať na webovej stránke súťaže a potvrdiť bezpodmienečné prijatie týchto pravidiel. Súčasťou registrácie (prihlasovacieho formulára) je poskytnutie osobných údajov (e-mailová adresa), ktoré sú použite výhradne pre účely organizácie tejto súťaže.

Každý účastník sa môže zaregistrovať len raz a len so svojou vlastnou e-mailovou adresou. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo skontrolovať toto pravidlo technickými, ako aj organizačnými prostriedkami.

Všetky osoby, ktoré sa zúčastnili na príprave tejto súťaže, najmä osoby v pracovnoprávnom vzťahu k usporiadateľovi alebo organizátorovi alebo v podobnom vzťahu s nimi sú nespôsobilé na účasť v súťaži, rovnako aj akékoľvek osoby v podobnom vzťahu s autorizovaným partnerom Škoda alebo s agentúrami poverenými zabezpečením tejto súťaže, ich rodinní príslušníci a osoby im blízke.

4. Mechanizmus súťaže, vyhodnotenie výhercov

Úlohou účastníka v každom súťažnom kole je správne odpovedať na šesť súťažných otázok. Všetci účastníci, ktorí správne odpovedali na všetkých šesť otázok v danom kole, majú možnosť vyhrať cenu. Počet cien za každé kolo je stanovený vo vyššie uvedenej tabuľke.

V 1. kole súťaže získajú hlavné ceny tí účastníci, ktorí sa v celkovom poradí všetkých správnych odpovedí umiestnia na mieste, ktoré zodpovedá 1/3 a 2/3 zo všetkých správnych odpovedí. Ak počet účastníkov nie je deliteľný číslom 3, výsledné číslo sa zaokrúhľuje nadol na najbližšie celé číslo deliteľné 3. Vedľajšie ceny získajú tí účastníci, ktorí sa v celkovom poradí všetkých správnych odpovedí umiestnia na mieste, ktoré zodpovedá 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 a 5/7 zo všetkých správnych odpovedí. Ak počet účastníkov nie je deliteľný číslom 7, výsledné číslo sa zaokrúhli nadol na najbližšie celé číslo deliteľné 7.

V 2. kole súťaže získajú hlavné ceny tí účastníci, ktorí sa v celkovom poradí všetkých správnych odpovedí umiestnia na mieste, ktoré zodpovedá 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11 a 10/11 zo všetkých správnych odpovedí. Ak počet účastníkov nie je deliteľný číslom 4, výsledné číslo sa zaokrúhľuje nadol na najbližšie celé číslo deliteľné 4. Vedľajšie ceny získajú tí účastníci, ktorí sa v celkovom poradí všetkých správnych odpovedí umiestnia na mieste, ktoré zodpovedá 1/21, 2/21, 3/21, 4/21, 5/21, 6/21, 7/21, 8/21, 9/21, 10/21, 11/21, 12/21, 13/21, 14/21, 15/21, 16/21, 17/21, 18/21, 19/21 a 20/21 zo všetkých správnych odpovedí. Ak počet účastníkov nie je deliteľný číslom 7, výsledné číslo sa zaokrúhli nadol na najbližšie celé číslo deliteľné 7.

V 3. kole súťaže získajú hlavné ceny tí účastníci, ktorí sa v celkovom poradí všetkých správnych odpovedí umiestnia na mieste, ktoré zodpovedá 1/4, 2/4 a 3/4 zo všetkých správnych odpovedí. Ak počet účastníkov nie je deliteľný číslom 4, výsledné číslo sa zaokrúhľuje nadol na najbližšie celé číslo deliteľné 4. Vedľajšie ceny získajú tí účastníci, ktorí sa v celkovom poradí všetkých správnych odpovedí umiestnia na mieste, ktoré zodpovedá 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 a 5/7 zo všetkých správnych odpovedí. Ak počet účastníkov nie je deliteľný číslom 7, výsledné číslo sa zaokrúhli nadol na najbližšie celé číslo deliteľné 7.

Všetky zoznamy účastníkov vyššie budú vždy zoradené chronologicky podľa času odoslania otázok na súťaž.

Usporiadateľ súťaže bude do piatich dní po skončení príslušného súťažného obdobia informovať výhercov prostredníctvom e-mailu uvedeného počas registrácie výhercovia budú požiadaní o poskytnutie údajov potrebných na odovzdanie alebo zaslanie ceny alebo na ďalšiu komunikáciu. Ak výherca nezareaguje ani na opakovane poslaný e-mail usporiadateľa súťaže alebo neposkytne kontaktné údaje do 24 hodín po poslaní e-mailu, jeho nárok na výhru vyprší bez akejkoľvek náhrady.

5. Popis cien

Hlavná cena:

2x VIP zájazd na Tour de France (20. etapa)

10x pokaz na cyklistické vybavenie

3x podpísaný zelený dres

Vedľajšie ceny:

20x zelený dres

10x Škoda osvetlenie na bicykel

6. Obstaranie a používanie záznamov

Ak sa účastník stane výhercom, udelí usporiadateľovi súhlas na získanie a používanie portrétov, písomných vyhlásení, fotiek a zvukových a vizuálnych záznamov účastníka, týkajúcich sa účastníka a/alebo vyjadrení osobnej povahy, získaných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním súťaže a dodania alebo vyzdvihnutia výhier, na komerčné účely vo všetkých komunikačných médiách, bez ohľadu na ich charakter a špecifikácie, za použitia všetkých typických prostriedkov, s ich následnou modifikáciou a potenciálnym skombinovaním s inými dielami a zahrnutím do kolektívneho diela. Účastník udeľuje usporiadateľovi tento súhlas bezplatne bez materiálnych, časových, množstevných alebo územných obmedzení a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas bude platiť aj pre tretie strany, ktorým môže usporiadateľ poskytnúť také záznamy podľa svojho vlastného uváženia.

7. Iné dôležité podmienky

Usporiadateľ určí presnú špecifikáciu výhier. Zobrazenie výhier v propagačných materiáloch je ilustračné. Na výhru hlavnej ceny je potrebné splniť ďalšie podmienky (pas, víza a pod.) a povinnosti výhercu a riadne zvážiť vlastnú, najmä zdravotnú, spôsobilosť pre účasť. Usporiadateľ nie je zodpovedný za žiadne škody spôsobené účastníkovi následkom plnenia ceny.

Účastníci nie sú oprávnení požadovať peniaze alebo iný druh náhradného plnenia. Usporiadateľ nie je týmto nijak viazaný poskytnúť účastníkom súťaže plnenie a účastníci nebudú oprávnení na žiadne iné plnenie od usporiadateľa, než je výslovne uvedené v týchto pravidlách. Usporiadateľ nie je zodpovedný za kvalitu cien dodaných tretími stranami. Zodpovednosť za možné nedostatky sa musí uplatniť priamo u týchto dodávateľov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť ceny podľa vlastného uváženia.

Účastník môže byť vylúčený zo súťaže, ak usporiadateľ zistí alebo má dôvodné podozrenie, že účastník alebo iné osoby, ktoré pomáhajú účastníkovi, sa podieľali na podvode, aby získali ceny alebo sa podieľali na nekalom správaní alebo správaní, ktoré nie je v súlade s týmito pravidlami.

Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie správ alebo výhier. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby spôsobené technickými alebo komunikačnými problémami. Usporiadateľ rozhoduje s konečnou platnosťou o sťažnostiach alebo predložených námietkach. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez predošlého upozornenia a poskytnutia náhrady, skrátiť, odložiť, pozastaviť alebo zrušiť súťaž alebo tieto pravidlá jednostranne zmeniť alebo rozšíriť, o čom bude informovať na vyššie uvedenej webovej stránke, kde je zverejnené platné a úplné znenie týchto pravidiel.

Táto Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná spoločnosťou Facebook a Facebook nie je za ňu zodpovedný. Informácie poskytnuté počas udalosti nebudú poskytnuté Facebooku. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadne súťaže musia byť adresované usporiadateľovi, nie Facebooku.

Táto Súťaž sa riadi zákonmi Českej republiky, okrem rozsahu vylúčeného platnou legislatívou krajín účastníkov.