TDF 2021 – Warunki konkursu

Niniejszy Regulamin zawiera warunki konkursu „Wygraj wspaniałe nagrody 2021” (zwanego dalej „Konkursem”) i jest jedynym dokumentem regulującym
w sposób kompletny i wiążący zasady tego konkursu.

1. Gospodarz i organizator konkursu

Gospodarzem Konkursu jest Škoda AUTO a.s., spółka akcyjna z siedzibą pod adresem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Republika Czeska, numer identyfikacyjny spółki 00177041, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Metropolitalny w Pradze, dział B, numer akt 332 (zwana dalej „Gospodarzem”).

Organizatorem Konkursu, który zapewnia praktyczne kroki w jego organizacji, jest MUSTARD s.r.o., z siedzibą Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Republika Czeska, nr ID 28531418, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze w dziale C, wpis 148383.

2. Warunki i miejsce konkursu, okresy trwania konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony od godziny 00:00 (GMT) 26. 6. 2021 do 23:59 PM (GTM) 16 7. 2021, podzielony na trzy oddzielne okresy. Zostanie on przeprowadzony na stronie internetowej www.welovecycling.com (zwanej dalej „Stroną Konkursową”), na której przede wszystkim odbywa się komunikacja
z uczestnikami. Poszczególne okresy Konkursu są następujące:

Od / Do / Liczba nagród głównych / Liczba nagród drugorzędnych /

 • 1. okres merytoryczny – 00:00 AM (GMT) 26. 6. 2021 /23:59PM 2.7. 2021 / 1 / 7
 • 2. okres zawartości – 00:00 AM (GMT) 3.7. 2021 /23:59PM 9.7. 2021 / 3 / 8
 • 3. okres zawartości – 00:00 AM (GMT) 10.7. 2021 /23:59PM 16.7. 2021 / 3 / 8

3. Uczestnicy konkursu

W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat, posługuje się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym i mieszka w jednym
z krajów, w których się on odbywa. Konkurs jest organizowany
w następujących krajach: ANDORA, AUSTRIA, BELGIA, BOŚNIA, BUŁGARIA, CHORWACJA, REPUBLIKA CZESKA, DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCJA, NIEMCY, WIELKA BRYTANIA, GRECJA, WĘGRY, ISLANDIA, IRLANDIA, WŁOCHY, ŁOTWA, LIECHTENSTEIN, LITWA, LUKSEMBURG, CZARNOGÓRA, HOLANDIA, NORWEGIA, POLSKA, PORTUGALIA, RUMUNIA, SERBIA, SŁOWACJA, SŁOWENIA, HISZPANIA, SZWECJA, SZWAJCARIA, TURCJA.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy dokonać rejestracji na stronie internetowej Konkursu w dowolnym momencie jego trwania, potwierdzić bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu. Częścią rejestracji (formularza zgłoszeniowego) jest podanie danych osobowych – adresu e-mail, który będzie wykorzystywany wyłącznie do celów niniejszego Konkursu.
Każdy uczestnik może zarejestrować się tylko raz i tylko pod własnym adresem
e-mail, przy czym prowadzący Konkurs zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tej zasady za pomocą środków technicznych i organizacyjnych.

W Konkursie nie mogą brać udziału wszystkie osoby, które brały udział w jego przygotowaniu, w szczególności zatrudnione przez Gospodarza lub Organizatora lub pozostające z nimi w podobnym stosunku, jak również osoby pozostające w podobnym stosunku z uczestniczącym w Konkursie autoryzowanym partnerem Škoda lub z agencjami, którym powierzono zapewnienie niniejszego Konkursu, członkowie ich rodzin oraz osoby im bliskie.

4. Mechanizm konkursów, ocena zwycięzców

Zadaniem uczestnika w każdym okresie jest udzielenie jak najbardziej poprawnej odpowiedzi na pięć pytań konkursowych. Wszyscy uczestnicy, którzy poprawnie odpowiedzieli na wszystkie pięć pytań w danej rundzie/okresie, mają szansę na zdobycie nagrody. Ilość nagród w poszczególnych okresach podana jest w tabeli powyżej.

W pierwszym etapie konkursu nagrodę główną wygrywa uczestnik, który udzielił wszystkich prawidłowych odpowiedzi na pytanie znajdujące się na pozycji 1/2 na liście wszystkich uczestników. W przypadku, gdy liczba uczestników nie jest podzielna przez 2, otrzymana liczba zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej podzielnej przez 2. Nagrody dodatkowe wygrywają uczestnicy, którzy udzielili wszystkich poprawnych odpowiedzi znajdujących się na pozycjach 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9 i 7/9 na liście wszystkich uczestników. Jeżeli liczba uczestników nie jest podzielna przez 9, to otrzymana liczba zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej podzielnej przez 9.

W drugim etapie konkursu nagrody główne zdobywają uczestnicy, którzy udzielili wszystkich prawidłowych odpowiedzi na pozycjach 1/4, 2/4 i 3/4 listy wszystkich uczestników. W przypadku, gdy liczba uczestników nie jest podzielna przez 4, otrzymana liczba zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej podzielnej przez 4. Nagrody dodatkowe wygrywają uczestnicy, którzy udzielili wszystkich poprawnych odpowiedzi znajdujących się na pozycjach 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 na liście wszystkich biorących udział. Jeżeli liczba uczestników nie jest podzielna przez 9, to otrzymana liczba zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej podzielnej przez 9.

W trzecim etapie konkursu nagrody główne zdobywają uczestnicy, którzy udzielili wszystkich prawidłowych odpowiedzi na pozycjach 1/4, 2/4 i 3/4 listy wszystkich biorących udział. W przypadku, gdy liczba uczestników nie jest podzielna przez 4, otrzymana liczba zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej podzielnej przez 4. Nagrody dodatkowe wygrywają uczestnicy, którzy udzielili wszystkich prawidłowych odpowiedzi znajdujących się na pozycjach 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 na liście wszystkich uczestników. Jeżeli liczba biorących udziałnie jest podzielna przez 9, to otrzymana liczba zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej podzielnej przez 9.

Wszystkie powyższe listy uczestników będą zawsze ułożone chronologicznie według czasu nadsyłania pytań konkursowych.

Gospodarz Konkursu poinformuje zwycięzców za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej podczas rejestracji w ciągu pięciu dni po zakończeniu odpowiedniego okresu Konkursu, a zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie danych niezbędnych do przekazania lub wysłania nagrody albo do dalszej komunikacji. Jeśli zwycięzca nie zareaguje, nawet na e-mail wysyłany wielokrotnie przez Gospodarza Konkursu lub nie poda danych kontaktowych w ciągu 24 godzin od wysłania e-maila, jego nagroda przepadnie bez żadnej rekompensaty.

5. Opis nagród

Główna nagroda:

 • 1x pakiet VIP hospitality program (Etap 18)
 • 3x Garmin EDGE
 • 3x sygnowana zielona koszulka

Drugie nagrody:

 • 15x zielona koszulka
 • 2x Garmin Edge
 • 3x radar Garmin Varia
 • 3x kask POC
 • RUNDA 1:
  • 1x pakiet VIP hospitality program (Etap 18)
  • 2x Garmin EDGE
  • 5x Green Jersey
 • RUNDA 2:
  • 3x Garmin EDGE
  • 3x radar Garmin Varia
  • 5x Green Jersey
 • RUNDA 3:
  • 3x sygnowana zielona koszulka
  • 3x kask POC
  • 5x Green Jersey

6. Pozyskiwanie i wykorzystywanie nagrań

W przypadku, gdy uczestnik zostanie zwycięzcą, udziela on Gospodarzowi zgody na uzyskanie i wykorzystanie portretów uczestnika, pisemnych oświadczeń, zdjęć oraz nagrań audio i wizualnych dotyczących uczestnika i/lub wypowiedzi o charakterze osobistym uzyskanych przez Gospodarza w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz dostarczeniem lub wylosowaniem wygranych, w celach komercyjnych we wszystkich mediach komunikacyjnych, niezależnie od ich charakteru i specyfikacji, przy użyciu wszelkich typowych środków, z ich późniejszą modyfikacją oraz
z ewentualnym połączeniem z innymi utworami i włączeniem do utworu zbiorowego. Uczestnik udziela Gospodarzowi niniejszej zgody nieodpłatnie bez ograniczeń rzeczowych, czasowych, ilościowych i terytorialnych oraz może ją odwołać w każdym czasie. Zgoda ta dotyczy również osób trzecich, którym Gospodarz może udostępnić takie nagrania według własnego uznania.

7. Inne ważne warunki

Dokładną specyfikację wygranych określa wyłącznie Gospodarz. Przedstawienie wygranych w materiałach promocyjnych ma charakter poglądowy. Aby wygrać nagrodę główną, konieczne jest spełnienie innych warunków (paszport, wizy itp.)
i zobowiązań zwycięzcy oraz uzyskanie odpowiedniej zdolności, głównie medycznej, do udziału w konkursie. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone uczestnikowi w wyniku wykorzystania nagrody.

Uczestnicy nie są uprawnieni do żądania świadczenia pieniężnego lub innego rodzaju świadczenia w zamian za nagrodę. Gospodarz nie jest w żaden inny sposób zobowiązany do spełnienia świadczenia na rzecz uczestników Konkursu, a biorącym udział nie przysługuje od Gospodarza żadne inne świadczenie niż wyraźnie określone w niniejszym Regulaminie. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za jakość nagród dostarczanych przez osoby trzecie. Za ewentualne wady należy ponosić odpowiedzialność bezpośrednio u tych dostawców. Gospodarz zastrzega sobie prawo do zmiany nagród według własnego uznania.

Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu, jeśli Gospodarz odkryje lub będzie miał uzasadnione podejrzenia, że uczestnik lub inne osoby pomagające uczestnikowi dopuściły się oszustwa w celu otrzymania nagród lub dopuściły się nieuczciwego postępowania lub postępowania nieopartego na wiedzy uczestnika zgodnie
z zasadami.

Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości lub wygranych. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku problemów technicznych lub komunikacyjnych. Gospodarz podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wszelkich reklamacji lub zgłoszonych zastrzeżeń. Gospodarz zastrzega sobie prawo, bez obowiązku wypłaty odszkodowania, do skrócenia, przełożenia, zawieszenia lub odwołania imprezy i nagród lub do zmiany lub dodania czegokolwiek do niniejszego Regulaminu jednostronnie w trakcie trwania imprezy, informując o takich zmianach na stronie internetowej podanej powyżej, gdzie znajduje się również aktualne i pełne brzmienie Regulaminu.

Ten Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany ani związany
z serwisem Facebook i Facebook nie ponosi za niego odpowiedzialności. Informacje podane podczas wydarzenia nie będą przekazywane serwisowi Facebook. Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące aplikacji muszą być kierowane do Gospodarza, a nie do Facebooka.

Niniejszy Konkurs podlega prawu Republiki Czeskiej, z wyjątkiem zakresu wyłączonego przez obowiązujące ustawodawstwo krajów uczestników.