Informacje dot. przetwarzania danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym udzielam firmie Škoda AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01, Mladá Boleslav, nr identyfikacyjny: 00177041, zarejestrowanej w Rejestrze firm prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 332, administratorowi danych osobowych (dalej zwanej „Škoda AUTO”),

bezpłatnej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia oraz innych informacji o mnie, które Škoda AUTO zdobyła i wykorzysta w celu lepszego dopasowania usług marketingowych do moich potrzeb,

do celów: składania ofert dot. produktów i usług marki Škoda, w tym przekazywania informacji o produktach, usługach, wydarzeniach, konkursach, wysyłania newslettera oraz życzeń świątecznych.

Zgoda jest udzielana na pięć lat.

Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie w formie elektronicznej na stronie http://www.skoda-auto.com/other/personal-data lub w formie pisemnej na adres firmy Škoda AUTO. Mam prawo wycofać zgodę przed upływem okresu przetwarzania, na który zgoda została udzielona. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych wyszczególniono w załączniku wymienionym, poniżej, który stanowi integralną część zgody. Ogólne informacje dot. przetwarzania danych osobowych są także dostępne na stronie http://www.skoda-auto.com/other/personal-data.

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych

oprzez niniejszy dokument my, jako administrator danych osobowych — firma Škoda AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, nr identyfikacyjny: 00177041, zarejestrowana w Rejestrze firm prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 332 (dalej zwana „Škoda AUTO”), przekazujemy informacje dot. przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw z tym związanych.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące czynności:

Działania marketingowe

Cel przetwarzania:

Składanie ofert dot. produktów i usług marki Škoda, w tym przekazywanie informacji o produktach, usługach, wydarzeniach, konkursach, wysyłanie newslettera oraz życzeń świątecznych

Opis celu przetwarzania:

Twoje dane osobowe są wykorzystywane, aby przekazywać Ci informacje dot. produktów i usług Škoda AUTO, wydarzeń, konkursów, subskrypcje wiadomości, reklamy, katalogi oraz życzenia świąteczne. Możemy także wykorzystywać niektóre dane osobowe w celu dopasowania wyżej wymienionych wiadomości.

Podstawa prawna przetwarzania:

Jesteśmy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Jeśli nie udzieliłeś nam swojej zgody, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych.

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy:

Dane identyfikacyjne, kontaktowe, opisowe, profil biznesowy, informacje techniczne dot. produktu, historia transakcji, informacje dot. rodziny oraz innych osób, komunikacja, interakcja oraz profile oparte na tych danych, identyfikatory sieci.

Przetwarzanie i okres przechowywania:

5 lat od udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kategorie podmiotów przetwarzających dane lub odbiorców, którym możemy przekazywać dane osobowe:

Agencje marketingowe, eventowe, medialne, członkowie sieci dystrybucji, operatorzy serwerów, agencje zarządzania gośćmi, infolinia.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane instytucjom publicznym, w szczególności sądom, policji oraz innym organom porządku publicznego w niezbędnym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:

W ramach przetwarzania Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w krajach trzecich, np. w Stanach Zjednoczonych. W takim przypadku przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności, lub na podstawie standardowych klauzul umownych, tj. modelowego kontraktu wydanego przez Komisję

Europejską, bez zmian w jego treści, jak przewidziano w bieżących regulacjach dot. ochrony danych osobowych. Najnowsze informacje znajdziesz na stronie http://www.skoda-auto.com/other/privacy-policy-pl.

Automatyczne podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych:

W trakcie przetwarzania danych osobowych automatyczne podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych nie odbywa się.

Inne informacje

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być także przedmiotem przetwarzania do celów rozwiązywania kwestii prawnych, w tym wypełniania obowiązków wobec organów administracji publicznej, a także monitorowania i ciągłej oceny zagrożeń natury prawnej.