ŠKODA logo

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym udzielam firmie ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01, Mladá Boleslav, nr identyfikacyjny: 00177041, zarejestrowanej w Rejestrze firm prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 332, administratorowi danych osobowych (dalej zwanej „ŠKODA AUTO”),

bezpłatnej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia oraz innych informacji o mnie, które ŠKODA AUTO zdobyła i wykorzysta w celu lepszego dopasowania usług marketingowych do moich potrzeb,

do celów: składania ofert dot. produktów i usług marki ŠKODA, w tym przekazywania informacji o produktach, usługach, wydarzeniach, konkursach, wysyłania newslettera oraz życzeń świątecznych.

Zgoda jest udzielana na pięć lat.

Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie w formie elektronicznej na stronie http://www.skoda-auto.com/other/personal-data lub w formie pisemnej na adres firmy ŠKODA AUTO. Mam prawo wycofać zgodę przed upływem okresu przetwarzania, na który zgoda została udzielona. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych wyszczególniono w załączniku wymienionym, poniżej, który stanowi integralną część zgody. Ogólne informacje dot. przetwarzania danych osobowych są także dostępne na stronie http://www.skoda-auto.com/other/personal-data.

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych

oprzez niniejszy dokument my, jako administrator danych osobowych — firma ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, nr identyfikacyjny: 00177041, zarejestrowana w Rejestrze firm prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 332 (dalej zwana „ŠKODA AUTO”), przekazujemy informacje dot. przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw z tym związanych.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące czynności:

Działania marketingowe

Cel przetwarzania:

Składanie ofert dot. produktów i usług marki ŠKODA, w tym przekazywanie informacji o produktach, usługach, wydarzeniach, konkursach, wysyłanie newslettera oraz życzeń świątecznych

Opis celu przetwarzania:

Twoje dane osobowe są wykorzystywane, aby przekazywać Ci informacje dot. produktów i usług ŠKODA AUTO, wydarzeń, konkursów, subskrypcje wiadomości, reklamy, katalogi oraz życzenia świąteczne. Możemy także wykorzystywać niektóre dane osobowe w celu dopasowania wyżej wymienionych wiadomości.

Podstawa prawna przetwarzania:

Jesteśmy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Jeśli nie udzieliłeś nam swojej zgody, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych.

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy:

Dane identyfikacyjne, kontaktowe, opisowe, profil biznesowy, informacje techniczne dot. produktu, historia transakcji, informacje dot. rodziny oraz innych osób, komunikacja, interakcja oraz profile oparte na tych danych, identyfikatory sieci.

Przetwarzanie i okres przechowywania:

5 lat od udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kategorie podmiotów przetwarzających dane lub odbiorców, którym możemy przekazywać dane osobowe:

Agencje marketingowe, eventowe, medialne, członkowie sieci dystrybucji, operatorzy serwerów, agencje zarządzania gośćmi, infolinia.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane instytucjom publicznym, w szczególności sądom, policji oraz innym organom porządku publicznego w niezbędnym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:

W ramach przetwarzania Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w krajach trzecich, np. w Stanach Zjednoczonych. W takim przypadku przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności, lub na podstawie standardowych klauzul umownych, tj. modelowego kontraktu wydanego przez Komisję

Europejską, bez zmian w jego treści, jak przewidziano w bieżących regulacjach dot. ochrony danych osobowych. Najnowsze informacje znajdziesz na stronie http://www.skoda-auto.com/other/privacy-policy-pl.

Automatyczne podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych:

W trakcie przetwarzania danych osobowych automatyczne podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych nie odbywa się.

Inne informacje

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być także przedmiotem przetwarzania do celów rozwiązywania kwestii prawnych, w tym wypełniania obowiązków wobec organów administracji publicznej, a także monitorowania i ciągłej oceny zagrożeń natury prawnej.