TDF 2020 – zasady i warunki

Regulamin określa warunki konkursu „Wygraj wielkie nagrody 2020” (zwanego dalej „Konkursem”) i jest jedynym dokumentem, który reguluje w całości i w sposób bezwzględny zasady Konkursu.

1. Patron i organizator konkursu

Patronem Konkursu (zwanym dalej „Patronem”) jest ŠKODA AUTO  a.s., spółka akcyjna z siedzibą w  tř. Václava  Klementa  869, 293 01 Mladá  Boleslav, w Republice Czeskiej, o identyfikatorze 00177041, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym zarządzanym przez Sąd Stołeczny w Pradze – sekcja B, numer 332.

Organizatorem Konkursu zapewniającym zaplecze potrzebne do jego realizacji jest firma MUSTARD s.r.o., zarejestrowana w Praha 1 –  Nové  Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, w Republice Czeskiej, o identyfikatorze 28531418, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym zarządzanym przez Sąd Miejski w Pradze – sekcja C, numer 148383.

2. Warunki, etapy i miejsce konkursu

Konkurs odbędzie się w terminie od 29.08.2020 r. od godz. 0:00 do 20.09.2020 r. do godz. 23:59 i będzie się składał z trzech rund. Konkurs będzie się odbywał na stronie internetowej www.welovecycling.com (zwanej dalej „Stroną Internetową Konkursu”), na której będzie miała miejsce komunikacja z uczestnikami Konkursu. Poszczególne rundy Konkursu wyglądają następująco:

Czas trwania od do / Liczba nagród głównych / Liczba nagród dodatkowych/drugorzędnych 

  • Runda 1 – od 29.08.2020 godz. 0:00 do 4.09.2020 godz. 23:59 / 2/5 
  • Runda 2 – od 5.09.2020 godz. 0:00 do 11.09.2020 godz. 23:59 / 1/5
  • Runda 3 – od 12.09.2020 godz. 0:00 do 18.09.2020 godz. 23:59 / 3/5   

 

3. Warunki uczestnictwa

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, znająca język angielski na poziomie średnio zaawansowanym i mieszkająca w jednym z krajów, w których odbywa się Konkurs. Konkurs odbywa się w następujących krajach: ANDORA, AUSTRIA, BELGIA, BOŚNIA, BUŁGARIA, CHORWACJA, CZARNOGÓRA, CZECHY, DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCJA, GRECJA, HISZPANIA, HOLANDIA, ISLANDIA, IRLANDIA, LIECHTENSTEIN, LITWA, LUKSEMBURG, ŁOTWA, NIEMCY, NORWEGIA, POLSKA, PORTUGALIA, RUMUNIA, SERBIA, SŁOWACJA, SŁOWENIA, SZWECJA, SZWAJCARIA, TURCJA, WĘGRY, WIELKA BRYTANIA, WŁOCHY.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy zarejestrować się na Stronie Internetowej Konkursu w dowolnym momencie i na dowolnym etapie trwania Konkursu oraz potwierdzić, że akceptuje się zasady uczestnictwa w Konkursie. Częścią rejestracji (formularz zgłoszeniowy) jest podanie swoich danych osobowych: adresu e-mail, który będzie używany wyłącznie w celach związanych z niniejszym Konkursem.
Każdy uczestnik może zarejestrować się tylko raz i tylko pod własnym adresem e-mail. Patron Konkursu zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy tak jest w istocie, za pomocą środków technicznych i organizacyjnych.  

Osoby biorące udział w przygotowaniu Konkursu, głównie te zatrudnione przez Patrona lub Organizatora Konkursu, nie mają prawa uczestnictwa w Konkursie – dotyczy to także osób utrzymujących podobne stosunki z autoryzowanym partnerem ŠKODY lub z agencjami, którym powierzono pracę związaną z Konkursem, rodzin pracowników i osób z nimi związanych.

4. Przebieg konkursu, wyłonienie zwycięzców

Zadaniem uczestnika Konkursu w każdej rundzie jest udzielenie jak najbardziej poprawnych odpowiedzi na pięć pytań konkursowych. Wszyscy uczestnicy, którzy poprawnie odpowiedzieli na wszystkie pięć pytań w danej rundzie, mają szansę wygrać nagrodę. Liczba nagród za każdy okres jest podana w powyższej tabeli. 

W rundzie 1 główne nagrody zostaną wręczone tym uczestnikom, którzy odpowiedzieli poprawnie na wszystkie pytania i znajdują się na wysokości 1/3 i 2/3 na liście wszystkich uczestników. Jeśli liczba uczestników nie jest podzielna przez 3, wynikowa liczba zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby podzielnej przez 3. Nagrody dodatkowe/drugorzędne wygrywają ci uczestnicy, którzy odpowiedzieli poprawnie na wszystkie pytania i znajdują się na wysokości 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 i 5/7 na liście wszystkich uczestników. Jeśli liczba uczestników nie jest podzielna przez 7, wynikowa liczba zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby podzielnej przez 7.

W rundzie 2 główne nagrody wygrywają ci uczestnicy, którzy odpowiedzieli poprawnie na wszystkie pytania i znajdują się na wysokości 1/11 na liście wszystkich uczestników. Jeśli liczba uczestników nie jest podzielna przez 4, wynikowa liczba zostanie zaokrąglona w dół do  najbliższej liczby podzielnej przez 4. Nagrody dodatkowe/drugorzędne wygrywają uczestnicy, którzy odpowiedzieli poprawnie na wszystkie pytania i znajdują się na wysokości 1/21, 2/21, 3/21, 4/21, 5/21 na liście wszystkich uczestników. Jeśli liczba uczestników nie jest podzielna przez 7, wynikowa liczba zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby podzielnej przez 7.

W rundzie 3 główne nagrody wygrywają ci uczestnicy, którzy odpowiedzieli poprawnie na wszystkie pytania i znajdują się na wysokości 1/4, 2/4 i 3/4 na liście wszystkich uczestników. Jeśli liczba uczestników nie jest podzielna przez 4, wynikowa liczba zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby podzielnej przez 4. Nagrody dodatkowe/drugorzędne wygrywają uczestnicy, którzy odpowiedzieli poprawnie na wszystkie pytania i znajdują się na wysokości 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 i 5/7 na liście wszystkich uczestników. Jeśli liczba uczestników nie jest podzielna przez 7, wynikowa liczba zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby podzielnej przez 7.

Wszystkie listy powyższych uczestników będą zawsze sortowane chronologicznie w zależności od czasu składania pytań konkursowych.

Patron Konkursu poinformuje zwycięzców o nagrodzie za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas rejestracji w ciągu pięciu dni od zakończenia danej rundy trwania Konkursu, a zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie danych niezbędnych do przekazania lub wysłania nagrody lub do dalszej komunikacji. Jeśli zwycięzca nie zareaguje na e-mail wysłany wielokrotnie przez Patrona Konkursu lub nie poda danych kontaktowych w ciągu 24 godzin od wysłania wiadomości e-mail, jego nagroda przepadnie bez żadnej rekompensaty.

5. Opis nagród

Nagroda główna:

  • 2 x pakiet VIP Program Gościnności (Etap 20)
  • 1 x rower ŠKODA
  • 3 x podpisana zielona koszulka

Dodatkowe/drugorzędne nagrody:

  • 15 x zielona koszulka

 

6. Nabycie i używanie nagrań

Patron otrzymuje od Uczestnika, który zostanie zwycięzcą, zgodę na nabycie i używanie portretów, pisemnych oświadczeń, zdjęć i nagrań audio-wideo związanych z jego osobą oraz/lub wypowiedzi osobistych będących w posiadaniu Patrona Konkursu w związku z prowadzeniem Konkursu i przekazaniem informacji dotyczących wyłonienia Zwycięzcy poprzez media w celach komercyjnych, za pomocą wszystkich typowych środków, niezależnie od ich charakteru lub rodzaju, wliczając w to wszelkie ich modyfikacje lub włączenie do innych materiałów. Uczestnik udziela Patronowi takiej zgody nieodpłatnie i bez żadnych ograniczeń natury fizycznej, czasowej, ilościowej bądź terytorialnej i może ją cofnąć w każdej chwili. Zgoda ta dotyczy również podmiotów trzecich, którym Patron może udostępnić materiały według własnego uznania. 

7. Inne ważne zasady

Patron konkursu samodzielnie określa dokładną specyfikację nagrody – jej pokazywanie we wszystkich materiałach promocyjnych jest umowne. Aby wygrać główną nagrodę, konieczne jest spełnienie innych warunków (paszport, wizy itp.) i obowiązków zwycięzcy oraz należyte rozważenie swojej zdolności, głównie medycznej, do wykorzystania nagrody. Patron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez uczestnika w wyniku wykorzystania nagrody.

Uczestnikom nie przysługuje prawo do rekompensaty finansowej lub innych jej form w zamian za nagrodę. Patron nie jest zobowiązany w żaden inny sposób do zapewnienia zadośćuczynienia Uczestnikom Konkursu ani do żadnych innych czynności z wyjątkiem tych wymienionych w niniejszym Regulaminie. 

Patron nie jest odpowiedzialny za jakość nagród dostarczonych przez podmioty trzecie. Ewentualne skargi w związku z jakością nagród powinny być zgłaszane bezpośrednio do tych podmiotów. Patron zastrzega sobie prawo do zmiany nagród według własnego uznania.

Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu, jeśli Patron odkryje lub nabierze uzasadnionych podejrzeń, że Uczestnik lub inna osoba pomagająca Uczestnikowi brały udział w oszustwie mającym na celu zdobycie nagrody lub przejawiały zachowania krzywdzące wobec reszty Uczestników lub naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.

Patron nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieudane doręczenie wiadomości lub nagrody. Patron nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy techniczne lub komunikacyjne. 

Patron podejmuje ostateczne decyzje dotyczące skarg lub uwag. Patron Konkursu zastrzega sobie prawo do skrócenia, opóźnienia, zawieszenia lub anulowania wydarzenia lub do zmiany zasad podczas jego trwania, zawiadamiając o tym na stronie internetowej wymienionej powyżej, na której można znaleźć pełną informację o zasadach.

Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany ani związany z serwisem Facebook, zaś Facebook nie jest odpowiedzialny za Konkurs. Informacje pozyskane podczas trwania wydarzenia nie będą przekazywane do serwisu Facebook. Wszystkie pytania, komentarze lub skargi powinny być kierowane do Patrona Konkursu, nie zaś do Facebooka.

 

Konkurs jest prowadzony zgodnie z prawem obowiązującym w Republice Czeskiej, z wyjątkiem przepisów z krajów Uczestników stanowiących inne prawo niż to, na którym opiera się Konkurs.