Regulamin konkursu L’Etape du Tour 2020

Regulamin określa zasady udziału w konkursie „Wirtualny L’Etape du Tour 2020” (zwanym dalej „Konkursem”) i jest jedynym dokumentem, który to czyni.

1. Patron i Organizator konkursu

Patronem Konkursu (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Škoda AUTO a.s., Spółka Akcyjna z siedzibą przy tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav w Republice Czeskiej, o identyfikatorze 00177041, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym zarządzanym przez Sąd Stołeczny w Pradze – sekcja B, numer 332.

Organizatorem Konkursu, zapewniającym zaplecze potrzebne w jego realizacji, jest firma MUSTARD s.r.o., zarejestrowana w Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, w Republice Czeskiej, o identyfikatorze 28531418, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym zarządzanym przez Sąd Miejski w Pradze – sekcja C, numer 148383.

2. Warunki, etapy i miejsce konkursu

Konkurs będzie się składał z trzech rund:

Runda 1.: od 08:00 (CET) 04.07.2020 do 23:59 (CET) 05.07.2020

Runda 2.: od 08:00 (CET) 11.07.2020 do 23:59 (CET) 12.07.2020

Runda 3.: od 08:00 (CET) 18.07.2020 do 23:59 (CET) 19.07.2020

Konkurs będzie się odbywał na Instagramie, gdzie w większej mierze będzie miała również miejsce komunikacja z uczestnikami Konkursu.

3. Warunki uczestnictwa.

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, znająca język angielski w stopniu średniozaawansowanym, będąca mieszkańcem jednego z krajów, w którym odbywa się konkurs: ANDORA, AUSTRIA, BELGIA, BOŚNIA, BUŁGARIA, CHORWACJA, CZARNOGÓRA, CZECHY, DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCJA, GRECJA, HISZPANIA, HOLANDIA, IRLANDIA, ISLANDIA, LIECHTENSTEIN,LITWA,LUKSEMBURG, ŁOTWA NIEMCY, NORWEGIA, POLSKA, PORTUGALIA, RUMUNIA, SERBIA, SZWAJCARIA, SZWECJA, SŁOWACJA, SŁOWENIA, TURCJA, WIELKA BRYTANIA, WĘGRY, WŁOCHY.

Osoby biorące udział w przygotowaniu Konkursu, głównie te zatrudnione przez Patrona lub Organizatora Konkursu, nie mają prawa uczestnictwa w Konkursie – dotyczy to także osób utrzymujących podobne stosunki z autoryzowanym partnerem ŠKODY lub z agencjami, którym powierzono pracę związaną z Konkursem, rodzin pracowników i osób z nimi związanych.

4. Przebieg konkursu i wyłonienie zwycięzców.

Żeby mieć szansę na wygraną którejś z nagród, uczestnicy muszą opublikować post na Instagramie wyraźnie pokazujący ich uczestnictwo w L’Etape du Tour za pośrednictwem gry Zwift, wraz z hashtagiem #Ride2Unite. Post musi być opublikowany podczas jednego z okresów konkursowych wymienionych powyżej. W konkursie będzie brany pod uwagę tylko jeden post od każdego uczestnika.

Wyłonienie zwycięzców odbędzie się w następujący sposób: lista zakwalifikowanych postów otagowanych #Ride2Unite zostanie sporządzona zgodnie z kolejnością, w jakiej były publikowane.

Zwycięski post na liście zostanie wyłoniony na następującej zasadzie: tworzy się liczbę poprzez zsumowanie wszystkich cyfr w liczbie wszystkich zakwalifikowanych postów, a następnie wstawia się wynik po przecinku po zerze i mnoży się go przez liczbę zakwalifikowanych postów.

Jeśli wynik nie jest liczbą całkowitą, zostanie zaokrąglony w dół.

Przykład: Liczba zakwalifikowanych postów wynosi 1699.

0,(1+6+9+9) * 1699 = 424,74. Zwycięski post jest na 425. miejscu na liście.

Patron Konkursu poinformuje zwycięzców poprzez wiadomości na Instagramie w ciągu pięciu dni po zakończeniu etapu Konkursu. Zwycięzcy będą poproszeni o podanie danych niezbędnych do przekazania lub wysyłki nagrody lub do dalszej komunikacji. Jeśli zwycięzca nie będzie reagował na próby nawiązania kontaktu, wliczając w to wiadomości e-mail wysyłane wielokrotnie przez Patrona Konkursu, lub nie poda swoich danych w ciągu 24 godzin po otrzymaniu wiadomości e-mail, nagroda zostaje anulowana bez żadnej rekompensaty.

5. Opis nagród

3 × pakiety VIP Programu Gościnności (Przeżycie le Tour jak VIP – łącznie z lotem helikopterem nad peletonem).

6. Nabycie i używanie nagrań

Patron otrzymuje od Uczestnika zgodę na nabycie i używanie portretów, pisemnych oświadczeń, zdjęć i nagrań audio-wideo związanych z jego osobą oraz/lub wypowiedzi osobistych będących w posiadaniu Patrona Konkursu w związku z prowadzeniem Konkursu i przekazaniem informacji dotyczących wyłonienia Zwycięzcy poprzez media w celach komercyjnych, za pomocą wszystkich typowych środków, niezależnie od ich charakteru lub rodzaju, wliczając w to wszelkie ich modyfikacje lub włączenie do innych materiałów. Uczestnik udziela Patronowi takiej zgody nieodpłatnie i bez żadnych ograniczeń natury fizycznej, czasowej, ilościowej bądź terytorialnej i może ją cofnąć w każdej chwili. Zgoda ta dotyczy również podmiotów trzecich, którym Patron może udostępnić materiały.

7. Inne ważne zasady

Patron konkursu samodzielnie określa sposób traktowania nagrody – jej pokazywanie we wszystkich materiałach promocyjnych, szczególnie na towarach promocyjnych, jest umowne. Patron nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestnika w wyniku korzystania z nagrody.

Uczestnikom nie przysługuje prawo do rekompensaty finansowej lub innych jej form w zamian za nagrodę. Patron nie jest zobowiązany w żaden inny sposób do zapewnienia zadośćuczynienia Uczestnikom Konkursu ani do żadnych innych czynności z wyjątkiem tych wymienionych w niniejszym Regulaminie. Patron nie jest odpowiedzialny za jakość nagród dostarczonych przez podmioty trzecie; ewentualne skargi w związku z jakością nagród powinny być zgłaszane do tych podmiotów. Patron zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody wedle własnego uznania.

Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu, jeśli Patron odkryje lub nabierze uzasadnionych podejrzeń, że Uczestnik lub inna osoba pomagająca Uczestnikowi brały udział w oszustwie mającym na celu zdobycie nagrody lub przejawiały zachowania krzywdzące wobec reszty Uczestników lub naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.

Patron nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieudane doręczenie wiadomości lub nagrody. Patron nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy techniczne lub komunikacyjne. Patron podejmuje ostateczne decyzje dotyczące skarg lub uwag. Patron Konkursu zastrzega sobie prawo do skrócenia, opóźnienia, zawieszenia lub anulowania wydarzenia lub do zmiany zasad podczas jego trwania, zawiadamiając o tym na stronie internetowej wymienionej powyżej.

Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany ani związany z serwisem Facebook, zaś Facebook nie jest odpowiedzialny za Konkurs. Informacje pozyskane podczas trwania wydarzenia nie będą przekazywane do serwisu Facebook. Wszystkie pytania, komentarze lub skargi powinny być kierowane do Patrona Konkursu, nie zaś do Facebooka.

Konkurs jest prowadzony zgodnie z prawem obowiązującym w Republice Czeskiej, z wyjątkiem przepisów z krajów Uczestników stanowiących inne prawo niż to, na którym się opiera Konkurs.

Ta promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana lub zarządzana ani w żaden sposób związana w serwisami Instagram oraz Facebook.