TDF 2019 – zasady i warunki

Niniejszy regulamin określa warunki konkursu „Wygraj wspaniałe nagrody 2019” (dalej zwanego „Konkursem”).  Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument, który reguluje zasady tego konkursu w całości i w sposób obowiązujący.

 

1. Gospodarz i organizator Konkursu

Gospodarzem Konkursu jest Škoda AUTO a.s., spółka akcyjna z siedzibą przy tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Czechy, numer identyfikacyjny spółki: 00177041, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, numer akt 332 (dalej zwana „Gospodarzem”).

Organizatorem Konkursu, który zapewnia realizację praktycznych działań w zakresie organizacji Konkursu, jest MUSTARD s.r.o. z siedzibą przy Masarykovo nábř. 246, Praga 1 – Nové Město, 110 00, Czechy, numer identyfikacyjny spółki: 28531418, spółka wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wpis nr 148383.

 

2. Czas trwania i miejsce Konkursu, rundy Konkursu

Konkurs będzie trwał od godziny 0.00 (GMT) 6.07.2019 do godziny 23.59 (GTM) 28.07.2019 r. i będzie podzielony na trzy oddzielne rundy. Konkurs będzie przeprowadzony za pomocą strony www.welovecycling.com (zwanej dalej „stroną internetową Konkursu”), na której w głównej mierze odbywać się będzie komunikacja z uczestnikami. Oddzielne rundy Konkursu to:

Od / Do / Liczba głównych nagród / Liczba mniejszych nagród /

  • 1. runda konkursu – godzina 0.00 (GMT) dnia 6.07.2019 r. / godzina 23.59 dnia 14.07.2019 r. / 2 / 5
  • 2. runda konkursu – godzina 0.00 (GMT) dnia 15.07.2019 r. / godzina 23.59 dnia 21.07.2019 r. / 10 / 20
  • 3. runda konkursu – godzina 0.00 (GMT) dnia 22.07.2019 r. / godzina 23.59 dnia 28.07.2019 r. / 3 / 5

 

3. Uczestnicy Konkursu

W konkursie mogą wziąć osoby, które ukończyły 18 lat, posługują się językiem angielskim na poziomie średnio zaawansowanym i zamieszkują w jednym z państw, w których odbywa się Konkurs. Konkurs odbywa się w następujących państwach: ANDORA, AUSTRIA, BELGIA, BOŚNIA, BUŁGARIA, CHORWACJA, CZARNOGÓRA, CZECHY, DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCJA, GRECJA, HISZPANIA, HOLANDIA, IRLANDIA, ISLANDIA, LIECHTENSTEIN, LITWA, LUKSEMBURG, ŁOTWA, NIEMCY, NORWEGIA, POLSKA, PORTUGALIA, RUMUNIA, SERBIA, SŁOWACJA, SŁOWENIA, SZWAJCARIA, SZWECJA, TURCJA, WĘGRY, WIELKA BRYTANIA, WŁOCHY.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest rejestracja na stronie Konkursu w dowolnym momencie trwania jednej z rund Konkursu i potwierdzenie bezwarunkowej akceptacji niniejszego regulaminu. Częścią rejestracji (formularz zgłoszeniowy) jest przekazanie danych osobowych – adresu e-mail, który zostanie wykorzystany wyłącznie do celów związanych z Konkursem.

Każdy uczestnik może zarejestrować się tylko raz i jedynie pod własnym adresem e-mail, przy czym Gospodarz Konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji przestrzegania tej zasady za pomocą środków technicznych i organizacyjnych.

Wszystkie osoby, które uczestniczyły w przygotowywaniu niniejszego Konkursu, a przede wszystkim osoby, które łączy z Gospodarzem lub Organizatorem stosunek pracy lub podobna relacja, nie mogą brać udziału w Konkursie, tak samo jak wszelkie osoby znajdujące się w podobnej relacji z autoryzowanym partnerem firmy Škoda lub z agencjami, którym powierzono zapewnienie właściwego przebiegu niniejszego Konkursu, członkowie ich rodzin oraz bliscy takich osób.

 

4. Mechanizm działania Konkursu, wybór zwycięzców

W każdej z rund uczestnik będzie miał za zadanie odpowiedzieć jak najbardziej prawidłowo na sześć pytań konkursowych. Wszyscy uczestnicy, którzy odpowiedzą na każde z sześciu pytań z danej rundy, będą mieli szansę na wygranie nagrody. Liczba nagród przyznawanych w każdej z rund jest podana powyżej.

W pierwszej rundzie Konkursu główną nagrodę wygrywają uczestnicy, którzy podadzą wszystkie prawidłowe odpowiedzi i znajdą się na pozycjach stanowiących 1/3 oraz 2/3 listy wszystkich uczestników. Jeśli liczba uczestników nie jest podzielna przez 3, zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej wartości całkowitej podzielnej przez 3. Mniejsze nagrody wygrywają uczestnicy, którzy podadzą wszystkie prawidłowe odpowiedzi i znajdą się na pozycjach stanowiących 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 i 5/7 listy wszystkich uczestników. Jeśli liczba uczestników nie jest podzielna przez 7, zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej wartości całkowitej podzielnej przez 7.

W drugiej rundzie Konkursu główną nagrodę wygrywają uczestnicy, którzy podadzą wszystkie prawidłowe odpowiedzi i znajdą się na pozycjach stanowiących 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11 i 10/11 listy wszystkich uczestników. Jeśli liczba uczestników nie jest podzielna przez 4, zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej wartości całkowitej podzielnej przez 4. Mniejsze nagrody wygrywają uczestnicy, którzy podadzą wszystkie prawidłowe odpowiedzi i znajdą się na pozycjach stanowiących 1/21, 2/21, 3/21, 4/21, 5/21, 6/21, 7/21, 8/21, 9/21, 10/21, 11/21, 12/21, 13/21, 14/21, 15/21, 16/21, 17/21, 18/21, 19/21 i 20/21 listy wszystkich uczestników. Jeśli liczba uczestników nie jest podzielna przez 7, zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej wartości całkowitej podzielnej przez 7.

W trzeciej rundzie Konkursu główną nagrodę wygrywają uczestnicy, którzy podadzą wszystkie prawidłowe odpowiedzi i znajdą się na pozycjach stanowiących 1/4, 2/4 oraz 3/4 listy wszystkich uczestników. Jeśli liczba uczestników nie jest podzielna przez 4, zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej wartości całkowitej podzielnej przez 4. Mniejsze nagrody wygrywają uczestnicy, którzy podadzą wszystkie prawidłowe odpowiedzi i znajdą się na pozycjach stanowiących 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 i 5/7 listy wszystkich uczestników. Jeśli liczba uczestników nie jest podzielna przez 7, zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej wartości całkowitej podzielnej przez 7.

Wszystkie powyższe listy uczestników będą zawsze sortowane chronologicznie według czasu nadsyłania pytań konkursowych.

Gospodarz Konkursu poinformuje zwycięzców Konkursu, przesyłając im wiadomość pod adresem e-mail podanym przy rejestracji w ciągu pięciu dni od zakończenia danej rundy Konkursu. Zwycięzcy zostaną poproszeni o przesłanie danych niezbędnych do przekazania lub przesłania nagrody oraz do dalszego kontaktu. Jeżeli zwycięzca nie odpowie na wielokrotnie przesyłane przez Gospodarza Konkursu wiadomości e-mail lub nie poda danych kontaktowych w ciągu 24 godzin od wysłania wiadomości, wtedy traci prawo do nagrody i nie będzie mu przysługiwać z tego tytułu żadna rekompensata.

 

5. Opis nagród

Nagroda główna:

  • 2 × pakiet atrakcji objętych Programem Gościnności VIP (Etap 20)
  • 10 × bon na sprzęt rowerowy
  • 3 × zielona koszulka z autografem

Mniejsze nagrody:

  • 20 × zielona koszulka
  • 10 × zestaw oświetlenia rowerowego marki Škoda

 

6. Uzyskiwanie i wykorzystywanie nagrań

W przypadku gdy uczestnik zostanie zwycięzcą w Konkursie, wyraża on zgodę na uzyskanie i wykorzystanie przez Gospodarza w celach handlowych wizerunków, pisemnych oświadczeń, zdjęć i nagrań audio oraz wideo związanych z uczestnikiem i/lub wyrażeń o charakterze osobistym pozyskanych przez Gospodarza w związku z prowadzeniem Konkursu oraz dostarczeniem lub losowaniem nagród, we wszystkich środkach komunikacji medialnej, bez względu na ich charakter i specyfikę, przy wykorzystaniu standardowych środków, a także na ich późniejszą modyfikację i potencjalne łączenie z innymi pracami oraz włączanie do prac zbiorowych. Uczestnik udziela Gospodarzowi zgody nieodpłatnie, bez ograniczeń materialnych, czasowych, ilościowych lub terytorialnych i może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Zgoda ta dotyczy również osób trzecich, którym Gospodarz może przekazać takie nagrania według własnego uznania.

 

7. Pozostałe istotne warunki

Dokładne określenie wygranych należy wyłącznie do Gospodarza. Prezentacja wygranych w materiałach promocyjnych ma charakter przykładowy. Aby wygrać nagrodę główną, zwycięzca musi spełnić także inne warunki (paszport, wiza itd.) i obowiązki, a także odpowiednio ocenić własne możliwości w zakresie uczestnictwa, w szczególności od strony medycznej. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za szkody doznane przez uczestnika wskutek skorzystania z nagrody.

Uczestnicy nie są upoważnieni do żądania pieniędzy lub innego rodzaju rekompensaty jako substytutu nagrody. Niniejszy regulamin nie nakłada na Gospodarza jakichkolwiek innych zobowiązań wobec uczestników Konkursu, a uczestnicy nie mają prawa do rekompensaty od Gospodarza innej niż wyraźnie określona w tym regulaminie. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za jakość nagród dostarczanych przez osoby trzecie. W przypadku ewentualnych wad konieczne będzie dochodzenie odpowiedzialności bezpośrednio u tych dostawców. Gospodarz zastrzega sobie prawo do zmiany nagród według własnego uznania.

Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu, jeżeli Gospodarz odkryje lub będzie miał uzasadnione podejrzenie, że uczestnik lub inne osoby pomagające uczestnikowi dopuściły się oszustwa w celu otrzymania nagród lub biorą udział w nieuczciwych działaniach lub działaniach, które nie są oparte na wiedzy uczestnika, a zatem niezgodne z niniejszym regulaminem.

Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości lub wygranych. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z problemów technicznych lub związanych z komunikacją. Gospodarz podejmie ostateczną decyzję o zasadności wszelkich skarg lub zgłoszonych zastrzeżeń. Gospodarz zastrzega sobie prawo, bez konieczności udzielenia rekompensaty, do skrócenia, przełożenia, zawieszenia lub odwołania wydarzenia oraz do jednostronnej zmiany albo dodania zapisów do niniejszego regulaminu podczas trwania wydarzenia przez zawiadomienie o takich zmianach za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej, na której znajduje się także aktualna i pełna wersja regulaminu.

Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany lub związany z Facebookiem i Facebook nie ponosi za niego odpowiedzialności. Informacje przekazane podczas tego wydarzenia nie zostaną przekazane Facebookowi. Wszystkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące zgłoszenia należy kierować do Gospodarza, nie do Facebooka.

Niniejszy Konkurs podlega prawu czeskiemu, o ile przepisy obowiązujące w państwach uczestników nie stanowią inaczej.