PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Tato pravidla upravují podmínky akce „Vyhraj skvělé ceny v soutěži 2019“ (dále jen „Soutěž“) a jsou jediným dokumentem, který komplexně a závazně upravuje podmínky této Soutěže.

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem Soutěže je akciová společnost ŠKODA AUTO a.s. se sídlem na adrese tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika, IČO 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 332 (dále jen „Pořadatel“).

Organizátorem Soutěže, který zajišťuje praktické aspekty její organizace, je společnost MUSTARD s.r.o. se sídlem Masarykovo nábř. 246, 110 00, Praha 1 – Nové Město, Česká republika, IČO 28531418, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C148383.

2. Podmínky, místo konání Soutěže a soutěžní kola

Soutěž potrvá od 00:00 hod. (GMT) 6. 7. 2019 do 23:59 hod. (GTM) 28. 7. 2019 a bude rozdělena do tří samostatných kol. Soutěž bude probíhat na webové stránce www.welovecycling.com (dále jen „Web Soutěže“), kde bude vedena především komunikace s účastníky. Jednotlivá kola Soutěže jsou následující:

Od / Do / Počet hlavních cen / Počet vedlejších cen /

  • 1. kolo Soutěže – 00:00 hod. (GMT) 6. 7. 2019 /23:59 hod. 14. 7. 2019 / 2 / 5
  • 2. kolo Soutěže – 00:00 hod. (GMT) 15. 7. 2019 /23:59 hod. 21. 7. 2019 / 10 / 20
  • 3. kolo Soutěže – 00:00 hod. (GMT) 22. 7. 2019 /23:59 hod. 28. 7. 2019 / 3 / 5

    3. Účastníci Soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá osoba, která dosáhla osmnácti let věku, rozumí anglicky na středně pokročilé úrovni a je obyvatelem jedné ze zemí, ve kterých Soutěž probíhá. Soutěž probíhá v následujících zemích: ANDORRA, BELGIE, BOSNA, BULHARSKO, ČERNÁ HORA, ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKO, ESTONSKO, FINSKO, FRANCIE, CHORVATSKO, IRSKO, ISLAND, ITÁLIE, LICHTENŠTEJNSKO, LITVA, LOTYŠSKO, LUCEMBRSKO, MAĎARSKO, NĚMECKO, NIZOZEMSKO, NORSKO, POLSKO, PORTUGALSKO, RAKOUSKO, RUMUNSKO, ŘECKO, SLOVENSKO, SLOVINSKO, SRBSKO, ŠPANĚLSKO, ŠVÉDSKO, ŠVÝCARSKO, TURECKO, VELKÁ BRITÁNIE.

Pro vstup do Soutěže je nezbytné, abyste se zaregistrovali na Webu Soutěže, a to kdykoli v době trvání kteréhokoli kola Soutěže a potvrdili bezpodmínečné přijetí těchto pravidel. Součástí registrace (vstupního formuláře) je poskytnutí osobních údajů – e-mailové adresy, která bude použita výhradně pro účely této Soutěže.
Každý účastník se může zaregistrovat pouze jednou a pouze s použitím vlastní e-mailové adresy, přičemž Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo prověřovat toto pravidlo pomocí technických i organizačních prostředků.

Všechny osoby, které se podílely na přípravě této Soutěže, zejména osoby, které jsou zaměstnané u Pořadatele nebo Organizátora nebo jsou s ním v obdobném vztahu, nemají nárok na účast v Soutěži, stejně jako osoby v obdobném vztahu se zúčastněným autorizovaným partnerem ŠKODA nebo s agenturami pověřenými zajištěním této Soutěže, jejich rodinní příslušníci a jejich blízké osoby.

4. Mechanismus Soutěže, vyhodnocení vítězů

Úkolem účastníka v každém kole soutěže je co nejsprávněji zodpovědět šest soutěžních otázek. Všichni účastníci, kteří správně zodpovědí všech šest otázek v příslušném kole, mají šanci vyhrát cenu. Počty cen pro jednotlivá kola Soutěže jsou uvedeny v tabulce výše.

V prvním kole Soutěže vyhrají hlavní ceny ti účastníci, kteří odešlou všechny správné odpovědi a jejich jméno bude na pozici v 1/3 a 2/3 seznamu všech účastníků. Pokud nebude počet účastníků dělitelný třemi, bude výsledné číslo zaokrouhleno dolů na nejnižší celé číslo dělitelné třemi. Vedlejší ceny vyhrají ti účastníci, kteří odešlou všechny správné odpovědi a jejich jméno bude na pozici v 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 a 5/7 seznamu všech účastníků. Pokud nebude počet účastníků dělitelný sedmi, bude výsledné číslo zaokrouhleno dolů na nejnižší celé číslo dělitelné sedmi.

Ve druhém kole Soutěže vyhrají hlavní ceny ti účastníci, kteří odešlou všechny správné odpovědi a jejich jméno bude na pozici v 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11 a 10/11 seznamu všech účastníků. Pokud nebude počet účastníků dělitelný čtyřmi, bude výsledné číslo zaokrouhleno dolů na nejnižší celé číslo dělitelné čtyřmi. Vedlejší ceny vyhrají ti účastníci, kteří odešlou všechny správné odpovědi a jejich jméno bude na pozici v 1/21, 2/21, 3/21, 4/21, 5/21, 6/21, 7/21, 8/21, 9/21, 10/21, 11/21, 12/21, 13/21, 14/21, 15/21, 16/21, 17/21, 18/21, 19/21 a 20/21 seznamu všech účastníků. Pokud nebude počet účastníků dělitelný sedmi, bude výsledné číslo zaokrouhleno dolů na nejnižší celé číslo dělitelné sedmi.

Ve třetím kole Soutěže vyhrají hlavní ceny ti účastníci, kteří odešlou všechny správné odpovědi a jejich jméno bude na pozici v 1/4, 2/4 a 3/4 seznamu všech účastníků. Pokud nebude počet účastníků dělitelný čtyřmi, bude výsledné číslo zaokrouhleno dolů na nejnižší celé číslo dělitelné čtyřmi. Vedlejší ceny vyhrají ti účastníci, kteří odešlou všechny správné odpovědi a jejich jméno bude na pozici v 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 a 5/7 seznamu všech účastníků. Pokud nebude počet účastníků dělitelný sedmi, bude výsledné číslo zaokrouhleno dolů na nejnižší celé číslo dělitelné sedmi.

Všechny seznamy účastníků výše budou vždy řazeny chronologicky podle času odeslání soutěžních otázek.

Pořadatel soutěže bude informovat vítěze prostřednictvím e-mailu zadaného při registraci během pěti dní po ukončení příslušného kola Soutěže a výherci budou požádáni, aby poskytli údaje nezbytné pro převzetí nebo zaslání ceny nebo pro další komunikaci. Pokud výherce nezareaguje ani na opakovaný e-mail odeslaný Pořadatelem Soutěže nebo neposkytne kontaktní údaje během 24 hodin po odeslání e-mailu, platnost jeho ceny vyprší bez nároku na jakoukoli kompenzaci.

5. Popis cen

Hlavní cena:

  • 2x VIP ubytovací balíček (etapa 20)
  • 10x poukázka na cyklistické vybavení
  • 3x podepsaný zelený dres

Vedlejší ceny:

  • 20x zelený dres
  • 10x sada světel na kolo ŠKODA

6. Akvizice a použití nahrávek

Stane-li se účastník vítězem, uděluje Pořadateli souhlas k získání a použití jeho portrétů, písemných prohlášení, fotografií, audio a video nahrávek souvisejících s účastníkem a/nebo s vyjádřením osobní povahy pořízené Pořadatelem v souvislosti s pořádáním Soutěže a doručením nebo vyzvednutím výher pro komerční účely ve všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich charakter a specifikaci, s využitím všech typických prostředků s jejich následnou úpravou a potenciální kombinací s díly ostatních a začleněním do kolektivního díla. Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bez nároku na honorář a bez materiálních, časových, množstevních a územních omezení a může ho kdykoli odvolat. Tento souhlas se bude vztahovat také na třetí strany, kterým Pořadatel může takové nahrávky poskytnout dle vlastního uvážení.

7. Další důležité podmínky

Přesnou specifikaci výher stanovuje výlučně Pořadatel. Výhry zobrazené v propagačních materiálech jsou ilustrativní. Pro získání hlavní ceny je také nezbytné splnit další podmínky (pas, víza atd.) a povinnosti vítěze a řádně zvážit vlastní schopnost zúčastnit se, zejména z lékařského hlediska. Pořadatel nebude zodpovědný za jakákoli poškození způsobená účastníkovi v důsledku užívání výhry.

Účastníci nemají právo na nárokování peněz ani jiného typu plnění jako náhrady za cenu. Pořadatel tímto není jinak vázán k poskytnutí plnění účastníkům Soutěže a účastníci nemají právo na žádné jiné plnění ze strany Pořadatele než to, které je zde výslovně uvedeno. Pořadatel není zodpovědný za kvalitu cen poskytnutých třetími stranami. Odpovědnost za možné vady je potřeba vyžadovat přímo u příslušných dodavatelů. Pořadatel si vymezuje právo dle vlastního uvážení ceny změnit.

Účastník může být ze Soutěže vyloučen, pokud Pořadatel zjistí nebo má důvodné podezření, že se účastník nebo další osoby, které účastníkovi pomáhaly, zapojil do podvodného jednání s cílem získat ceny nebo se zapojil do nekalého jednání nebo jednal v rozporu se znalostmi účastníka v oblasti těchto pravidel.

 

Pořadatel není zodpovědný za jakékoli selhání v doručení zpráv nebo výher. Pořadatel rovněž není zodpovědný za jakékoli chyby, ke kterým by došlo v důsledku technických nebo komunikačních problémů. Pořadatel rozhodne s konečnou platností ohledně jakýchkoli stížností nebo uvedených námitek. Pořadatel si vymezuje právo, aniž by musel poskytnout jakoukoli kompenzaci, zkrátit, odložit, pozastavit či zrušit tuto akci, nebo jednostranně změnit či rozšířit tato pravidla v průběhu trvání akce upozorněním na takové změny na výše uvedené webové stránce, kde lze taktéž najít platné a úplné znění pravidel.

Tato soutěž není v žádném ohledu provozována, sponzorována ani spojována se sociální sítí Facebook a Facebook za ni nenese odpovědnost. Informace poskytnuté v průběhu akce nebudou sociální síti Facebook poskytovány. Veškeré dotazy, připomínky nebo stížnosti ohledně žádosti musí být směřovány na Pořadatele, nikoli na sociální síť Facebook.

Tato Soutěž se řídí zákony České republiky, s výjimkou obsahu, který je vyloučen platnou legislativou zúčastněných zemí.