Informace o zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01, Mladá Boleslav, IČ: 00177041, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 332 (dále jen „Společnost ŠKODA AUTO“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

jméno, příjmení, emailová adresa, datum narození a případné jiné informace, které ŠKODA AUTO získala a bude je používat k lepšímu cílení svých marketingových aktivit a k mým potřebám za účelem nabízení produktů a služeb ŠKODA AUTO,

dále informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, zasílání informačních bulletinů a zasílání slavnostních pozdravům.

Tento souhlas uděluji na 5 let.

Informace o zpracování osobních údajů

Beru na vědomí, že mám právo vzít můj souhlas zpět, a to buď elektronicky na stránce http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/ nebo v písemné formě doručené na adresu sídla ŠKODA AUTO. Mám právo vzít souhlas zpět i před tím, než vyprší doba, pro kterou byl souhlas uložen. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu před jeho odstoupením.

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Realizace marketingových aktivit

Účel zpracování:

Oslovování s nabídkou produktů a služeb značky ŠKODA, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkům

Popis účelu zpracování: 

Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách ŠKODA AUTO, akcích, soutěžích, odebíraní novinek, reklamy, zasílání katalogu či zasílání přání k svátkům. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení.

Oprávnění ke zpracování: 

Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme: 

Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, obchodní profil, technické údaje o produktu, historie obchodování, údaje o rodině a dalších osobách, komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat, síťové identifikátory.

Doba zpracování a archivace: 

5 let od udělení souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Marketingové agentury, eventové agentury, mediální agentury, členové distribuční sítě, provozovatel serverů, guest managementové agentury, infolinka.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů: 

Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí:

V rámci uvedeného zpracování mohou být Vaše osobní údaje předávané do následujících třetích zemí, tj. zemí mimo Evropský hospodářský prosto:
V rámci služby Google Analytics a/nebo využívání analytických cookies a dalších výše popsaných webových technologií ze strany společnosti Facebook může docházet k předávní Vašich osobních údajů na serverová úložiště ve Spojených státech amerických. Takové předání je právně dovoleno na základě rozhodnutí Evropské Komise o odpovídající ochraně osobních údajů a příslušné certifikace třetí strany dle tzv. Privacy Shield, tj. společného právního nástroje Evropské komise a Spojených států amerických k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů pro předání osobních údajů do USA, tak jak je Privacy Shield definován Rozhodnutím Evropské Komise. Zpracování údajů na základě takového předání nevyžaduje splnění dalších zvláštních podmínek.
Aktuální informace naleznete na adrese http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace: 

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Tato stránka používá cookies

Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro uvedené účely / uvedený účel.