• SVK

Informácie o spracúvaní osobných údajov (súťaže)

Týmto dokumentom Vám ako prevádzkovateľ osobných údajov – spoločnosť Škoda AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, IČO.: 00177041, zapísaná v obchodnom registri Praha, oddiel B, vložka č. 332 (ďalej len “Škoda AUTO“) – poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov a Vašich právach súvisiacich s daným spracúvaním.

Na spracúvanie dochádza v rámci tejto činnosti:

Organizácia súťaže a hlasovanie v súťaži

Účel spracúvania:

Organizovanie súťaží a zabezpečenie spravodlivého hlasovania v hlasovacej súťaži

Popis účelu spracovania:

Ak sa rozhodnete zúčastniť sa niektorej súťaže, ktorú organizujeme v rámci našich aktivít, použijeme Vaše údaje, ak ste účastníkom súťaže, resp. Vaše údaje aj údaje vášho potomka, ak ste zákonným zástupcom účastníka súťaže, aby sme Vás mohli zaradiť medzi účastníkov, vyhodnotenia súťaže a zaslanie alebo odovzdanie výhry. Tieto činnosti môžeme vykonávať sami alebo prostredníctvom tretích osôb - agentúr. Pomocou týchto údajov zároveň docielime toho, aby boli minimalizované situácie, keď jedna osoba hlasuje viackrát.

Oprávnenie na spracúvanie:

Spracúvanie musíme vykonávať, pretože je to nevyhnutné na to, aby sme mohli splniť svoje záväzky z vyhlásenej súťaže. Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a ak ich neposkytnete, môžete tým spôsobiť, že nebudete zaradení do súťaže.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:

Identifikačné údaje, kontaktné údaje

Doba spracúvania a archivácie:

1 rok od ukončenia súťaže

Kategória spracovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:

Agentúry zabezpečujúce chod súťaže.

Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Českej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:

Priamo od vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:

Pri spracúvaní môžu byť vaše osobné údaje presunuté do tretích krajín, napríklad do Spojených štátov amerických. V takom prípade sa tento presun uskutoční buď na základe adekvátneho rozhodnutia Európskej komisie, napríklad do organizácií zúčastňujúcich sa na programe Privacy Shield, alebo na základe štandardných doložiek v zmluve, napríklad v modelovej zmluve vydanej Európskou komisiou, bez akejkoľvek zmeny v texte, vypracovanej na základe súčasnej smernice o ochrane osobných údajov. Najnovšie informácie nájdete na http://www.skoda-auto.com/other/privacy-policy-sk.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:

V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:

Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. Osobné údaje môžu byť takisto v odôvodnených prípadoch predmetom spracúvania na účely riešenia právnych záležitostí vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežné vyhodnocovanie právnych rizík.