Så ser bilister på cyklister

Författare Adam Marsal

I en undersökning med namnet ”bilisters syn på cyklister” gjord av University of Strathclyde i Glasgow undersökte forskarna vad bilister ogillar med cyklister och vad som skulle kunna förbättra det förhållandet. Vissa förhoppningar kan nog anses vara utopiska men det framkom en del bra tips på hur vi cyklister kan dra vårt strå till stacken. 

Frågeformuläret som skickades ut fylldes i av 620 bilister vilket kan anses vara ett bra underlag. Studien var relativt komplex men vi kommer fokusera på de beskrivna situationer som vi som cyklister faktiskt kan vara med och påverka.

Vad ogillar bilister med cyklister?

De beteenden som en majoritet av de tillfrågade bilisterna beskrev som värst var att ”ta hela vägen”, oberäknelighet, som att till exempel svänga ytan att signalera, eller att i allmänhet inte visa omtanke.
Toleransen för andra trafikanters beteenden minskade med att trafiktrycket ökade.

https://www.youtube.com/watch?v=a3PMVAiWmV4&list=PLNxkOK-P7O9weY593MT_PQDQ6Ys7vttxT

Bilisterna beskrev återkommande cyklister som oansvariga, oskyddade, oförutsägbara och även arroganta. Arrogansen beskrevs som en tro på ett företräde i alla situationer och att andra trafikanter ska hålla undan.

Men vilken typ av cyklist var populär, om någon?

När de deltagande bilisterna skulle beskriva den cyklist som de faktiskt uppskattade så var det så enkelt att det var den som tog ansvar. Med ansvar menas då att en cyklist är närvarande och uppmärksam på andra trafikanter. Cyklisterna skulle också ha lämplig klädsel och belysning för att vara synliga, samt visa tecken innan sväng.
Många av de farliga situationerna som beskrevs av deltagarna var på bristfälliga vägbanor där cyklister kan göra plötsliga sidoförflyttningar på grund av det dåliga underlaget. Ett annat exempel var där cykelbanor plötsligt slutar och cyklister hamnar bland bilarna utan förvarning. Alltså kanske mer ett problem med infrastrukturen än med cyklister.
Men också rena brott orsakade irritation, som cykling mot enkelriktat, cykling på trottoaren och rödljuscykling beskrev bilisterna som irritationsmoment.

Det här är tre punkter som bilister värdesätter och där förbättringar skulle påverka inställningen till cyklister positivt:

1. Förutsägbart beteende och en tydlig närvaro: 49%

2. Korrekt placering på vägen: 35%

3. Synlighet: 34%

Men vad är poängen med den här studien? Vi märker att mycket av det som vi som cyklister tycker om bilister är samma fast åt andra hållet. Det blir också tydligt att vi är i trafiken tillsammans och då också måste samverka för att det ska fungera friktionsfritt. Det handlar inte om att ta sig mellan A och B utan att kommunicera på vägen.
Det är inte särskilt stor skillnad mellan att köra buss, bil eller cykla, vi är alla trafikanter och människor. I trafiken precis som i resten av samhället så får vi det bemötande vi utsätter andra för. Med det sagt så kan vi också nämna att det finns en hel del oprovocerat beteende i trafiken. Men för det mesta så blir folk som är trevliga bemötta på ett trevligt sätt även av totala främlingar.

https://youtu.be/OfmJZmFNpe0

Kommunicera ute på vägen

Du kan aldrig veta vem som sitter bakom ratten på bilen som du hör närma sig bakifrån. Vissa bilister anser sig vara erfarna och försiktiga men det finns också bilister som saknar grundläggande trafikkunskaper och inte vet hur de ska agera i olika situationer, en dålig bilist kanske inte vet hur mycket utrymme som behövs för en säker omkörning. Sen finns det också trafikanter som är sura efter en dålig dag på jobbet, kanske sitter och tittar på sin telefon eller kanske är rejält bakfull. Det kan också vara en ung bilist ute på sin första körtur med polarna.

Med alla exempel vill vi visa på att det finns situationer där vi som cyklister behöver vara den som tar ansvar. Inte för att lagen kräver det utan för att klara oss. I en perfekt värld skulle alla trafikanter ta sitt ansvar och fokusera till hundra procent på sin körning och inte låta annat ta fokus eller låta ett uppblåst ego styra hastigheten och placeringen på vägen. Tyvärr är vi inte där idag. Därför är det viktigt att vi cyklister placerar oss rätt och cyklar förutsägbart. För vissa bilister kan det vara en utmaning att köra om en cyklist säkert, oftare på grund av okunskap än direkt vårdslöshet.

https://youtu.be/iCsnx6lObXM

Så gör vi det lättare för alla!

Alla cyklister kan lära sig de trafikregler vi också kan förvänta oss att bilisterna följer. Vi bör också cykla på ett sånt sätt att en uppmärksam bilist kan förutsäga vad vi kommer att göra. Om vi samtidigt är medvetna om vad som sker kring oss har vi kommit en bra bit på vägen. Att positionera sig säkert och synligt är viktigt samtidigt som det om man cyklar i grupp kan vara säkrare att cykla två i bredd för att korta ner omkörningssträckan. Sättet som man tar plats på kan vara olika i olika situationer, tänk hela tiden på hur du kan hjälpa till att skapa en säker trafikmiljö. I många situationer kan ögonkontakt lösa mycket, när en förare ser tydligt vad du kommer att göra minskar riskerna för missförstånd.  Det kan vara frestande att cykla mot rött men de lagar du vill att bilister ska följa bör du också följa själv.

Alla trafikanter kan tillsammans och var för sig hjälpas åt att skapa säkra vägar. Och det är du som börjar!