Information om behandling av personuppgifter

Samtycke till behandling av personuppgifter

Härmed ger jag Škoda AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01, Mladá Boleslav, identifieringsnr: 00177041, registrerat i företagsregistret vid stadsdomstolen i Prag under sektion B, ärende nr 332 (hädanefter ”företaget Škoda AUTO”),

mitt fria och frivilliga samtycke till behandling av personuppgifter i följande utsträckning: namn, efternamn, e-postadress, födelsedatum och eventuell annan information som Škoda AUTO tillhandahållit om mig och kommer att använda för att bättre kunna anpassa sina marknadsföringsaktiviteter efter mina behov,

i syfte att: skicka erbjudanden om produkter och tjänster från Škoda, inklusive tillhandahålla information om produkter, tjänster, evenemang, tävlingar, utskick av nyhetsbrev och personliga hälsningar.

Samtycket gäller i fem år.

Jag är medveten om att jag har rätt att när som helst återkalla mitt samtycke på webbsidan http://www.skoda-auto.com/other/personal-data eller i skriftlig form adresserat till företaget Škoda AUTO. Jag har rätt att återkalla samtycket före utgången av den behandlingsperiod för vilken samtycket beviljades. Ett återkallande av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan samtycket återkallades.
Mer information om behandling av personuppgifter finns i bilagan nedan, som är en integrerad del av detta samtycke. Allmän information om personuppgiftsskydd finns också tillgänglig på webbsidan http://www.skoda-auto.com/other/personal-data.

Information om behandling av personuppgifter

Genom detta dokument tillhandahåller vi i egenskap av registeransvarig för personuppgifter – företaget Škoda AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, identifieringsnr: 00177041, registrerat i företagsregistret vid stadsdomstolen i Prag under sektion B, ärende nr 332 (hädanefter ”företaget Škoda AUTO”) – information om behandling av personuppgifter och dina därtill hörande rättigheter.

Behandlingen av personuppgifter omfattar följande aktiviteter:

Resultat av marknadsföringsaktiviteter

 

Behandlingens syfte:

Skicka erbjudanden om produkter och tjänster från Škoda, inklusive tillhandahålla information om produkter, tjänster, evenemang, tävlingar, utskick av nyhetsbrev och personliga hälsningar.

Beskrivning av behandlingens syfte:

Dina personuppgifter används för att informera dig om produkter och tjänster från Škoda AUTO, evenemang, tävlingar, nyhetsprenumeration, annonsering, katalogutskick eller personliga hälsningar. Vi kan också komma att använda delar av dina personuppgifter för att rikta ovannämnda kommunikationer.

Rättslig grund för behandlingen:

Vi har behörighet att behandla dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Om du inte har gett ditt samtycke till oss kommer vi därför inte att behandla dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar:

Identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter, beskrivande uppgifter, företagsprofil, teknisk information om produkten, köphistorik, information om familj och andra personer, kommunikation, interaktion och profiler baserade på dessa uppgifter, nätverksidentifiering.

Behandlings- och arkiveringsperiod:

5 år efter lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

Kategorier av behandlare eller mottagare av uppgifter till vilka vi kan tillhandahålla personuppgifterna:

Marknadsföringsbyråer, evenemangbyråer, mediebyråer, medlemmar av distributionsnätverket, serveroperatörer, gästförvaltningsorgan, informationslinjer.

Vid förfrågan kan dina personuppgifter tillhandahållas åt offentliga myndigheter, i synnerhet åt domstolar, den tjeckiska polisen och andra brottsbekämpande organ, i nödvändig utsträckning och inom lagliga gränser.

Personuppgifternas ursprung:

Vi får personuppgifterna direkt från dig.

Överföring av personuppgifter till tredje land eller överstatliga organisationer:

Som en del av denna behandling kan dina personuppgifter överföras till mottagare i tredje land, dvs. USA. I sådana fall kan överföringen ske antingen på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen, dvs. för organisationer som deltar i Privacy Shield-programmet, eller på grundval av standardavtalsklausuler, dvs. det standardkontrakt som utfärdas av Europeiska kommissionen, utan att några ändringar görs i texten, i enlighet med nuvarande rättsliga reglering för personuppgiftsskydd. Den senaste informationen finns på http://www.skoda-auto.com/other/privacy-policy.

Automatiserat beslutsfattande baserat på personuppgifter:

I samband med denna behandling av personuppgifter förekommer inget automatiserat beslutsfattande baserat på personuppgifterna.

Övrig information

Personuppgifterna kan arkiveras i allmänhetens intresse och användas för vetenskapliga, historiska eller statistiska forskningsändamål. I välgrundade fall kan personuppgifterna även bli föremål för behandling som syftar till att lösa rättsliga frågor, inklusive fullgörande av skyldigheter gentemot offentliga förvaltningar och övervakning och pågående utvärdering av rättsliga risker.