Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (konkurs)

W niniejszym dokumencie spółka Škoda AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, nr identyfikacyjny: 00177041, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, nr akt 332 (zwana dalej „Škoda AUTO”), będąca administratorem danych osobowych zawarła informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz praw, które mają Państwo w związku z przetwarzaniem.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z:

Organizacją konkursu i głosowaniem w przebiegu konkursu

Cel przetwarzania:

Organizacja konkursów i zapewnienie sprawiedliwych zasad głosowania w przebiegu konkursów.

Opis celu przetwarzania:

W przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o uczestnictwie w jakimkolwiek konkursie organizowanym przez Škoda AUTO Škoda AUTO będzie wykorzystywać dane osobowe uczestników konkursu, tj. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka, jeśli są Państwo prawnym opiekunem uczestnika konkursu, w celu wpisania na listę uczestników, oceny wyników konkursu oraz przesłania lub dostarczenia nagrody. Powyższe czynności mogą być przeprowadzane przez Škoda AUTO lub przez osoby trzecie – agencje. Państwa dane osobowe będą również służyć Škoda AUTO do ograniczenia liczby przypadków wielokrotnego oddawania głosu przez jedną osobę.

Podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie danych przez Škoda AUTO jest niezbędne do spełnienia przez Škoda AUTO obowiązków wynikających z ogłoszonego konkursu. Podanie Państwa danych osobowych stanowi wymóg wynikający z regulaminu, przy czym niepodanie danych osobowych może skutkować wyłączeniem Państwa z konkursu.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Dane identyfikujące osobę, dane kontaktowe.

Okres przetwarzania i przechowywania danych:

1 rok po zakończeniu konkursu.

Kategorie podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym Škoda AUTO może dostarczać dane osobowe:

Agencje zajmujące się organizacją przebiegu konkursów.

Na podstawie stosownego żądania Škoda AUTO może przekazywać Państwa dane osobowe organom publicznym, w szczególności sądom, policji czeskiej oraz organom ścigania, w niezbędnym zakresie oraz w granicach określonych przepisami prawa.

Źródło danych osobowych:

Państwa dane osobowe są uzyskiwane bezpośrednio od Państwa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

W ramach przetwarzania Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w krajach trzecich, np. w Stanach Zjednoczonych. W takim przypadku przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności, lub na podstawie standardowych klauzul umownych, tj. modelowego kontraktu wydanego przez Komisję

Europejską, bez zmian w jego treści, jak przewidziano w bieżących regulacjach dot. ochrony danych osobowych. Najnowsze informacje znajdziesz na stronie http://www.skoda-auto.com/other/privacy-policy-pl.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych:

Podczas przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w niniejszej informacji, dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Inne informacje

Dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów archiwalnych w interesie publicznym i do badań naukowych, historycznych lub do celów statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozstrzygania zagadnień prawnych, w tym wypełnienia obowiązków względem organów administracji publicznej, a także w celu monitorowania i ciągłej oceny ryzyka prawnego.