This Is Enough – Podmínky soutěže

Tato pravidla stanovují podmínky soutěže 2021 „This is enough! “(dále jen„Soutěž“) a jsou jediným dokumentem, který kompletně  a závazně upravuje pravidla této Soutěže.

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem Soutěže je ŠKODA AUTO a.s., akciová společnost se sídlem na tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika, IČO 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 332 (dále jen „Pořadatel“).

Organizátorem Soutěže, jenž zajišťuje praktické kroky při její organizaci, je společnost MUSTARD s.r.o., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Česká republika, IČO 28531418, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 148383.

2. Podmínky a místo Soutěže, období Soutěže

Soutěž se bude konat od 00:00 (SEČ) dne 31. 7. 2021 do 23:59 (SEČ) dne 13. 8. 2021. Soutěž se bude konat na webových stránkách www.welovecycling.com (dále jen „Web soutěže“), kde primárně  probíhá komunikace s účastníky. Jednotlivé fáze soutěže jsou následující:

3. Od / Do / Počet hlavních cen / Počet druhých cen / Počet třetích cen

  • období konání soutěže – od 00:00 (SEČ) dne 31. 7. 2021 do 23:59 (SEČ) dne 13. 8. 2021; 1/5/10

4. Účastníci soutěže

Do Soutěže se může přihlásit každý jednotlivec, který dosáhl věku alespoň 18 let, mluví anglicky na středně pokročilé úrovni a má bydliště v jedné ze zemí, v nichž se Soutěž koná. Soutěž se koná v těchto zemích: ANDORRA, RAKOUSKO, BELGIE, BOSNA, BULHARSKO, CHORVATSKO, ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKO, ESTONSKO, FINSKO, FRANCIE, NĚMECKO, VELKÁ BRITÁNIE, ŘECKO, MAĎARSKO, ISLAND, IRSKO, ITÁLIE, LOTYŠSKO, LICHTENŠTEJNSKO, LITVA, LUCEMBURSKO, ČERNÁ HORA, NIZOZEMSKO, NORSKO, POLSKO, PORTUGALSKO, RUMUNSKO, SRBSKO, SLOVENSKO, SLOVINSKO, ŠPANĚLSKO, ŠVÉDSKO, ŠVÝCARSKO, TURECKO.

Pro účast v Soutěži je nutné provést registraci na webových stránkách Soutěže, a to kdykoliv během období konání Soutěže, potvrdit bezpodmínečné přijetí těchto pravidel. Součástí registrace (vstupní registrační formulář) je poskytnutí osobních údajů – e -mailové adresy, která bude využívána pouze pro účely této Soutěže.
Každý účastník se může zaregistrovat pouze jednou a pouze pod svou vlastní e‑mailovou adresou, přičemž Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat toto pravidlo technickými i organizačními prostředky.

Všechny osoby, které se podílely na přípravě této Soutěže, zejména osoby v zaměstnaneckém či obdobném vztahu s Pořadatelem nebo Organizátorem, nejsou způsobilé k účasti v Soutěži, stejně jako jakékoli osoby v obdobném vztahu se zúčastněným autorizovaným partnerem společnosti ŠKODA nebo s agenturami pověřenými zajišťováním této Soutěže, jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké.

5. Mechanismus soutěže, vyhodnocení vítězů

Úkolem účastníka během doby trvání soutěže je úspěšně splnit výzvu Strava „This is enough!“. Všichni účastníci, kteří v průběhu soutěže úspěšně splnili podmínky soutěže  Strava „This is enough!“, mají šanci vyhrát nějakou cenu.

V soutěži vyhrává hlavní cenu ten účastník, který předal všechny správné odpovědi umístěné na 1/2 v seznamu všech účastníků. Pokud počet účastníků není dělitelný 2, bude výsledné číslo zaokrouhleno směrem dolů na nejbližší celé číslo dělitelné 2. Druhé ceny vyhrávají ti účastníci, kteří doručili všechny správné odpovědi umístěné na 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 a 5/7 na seznamu všech účastníků. Pokud počet účastníků není dělitelný 7, bude výsledné číslo zaokrouhleno směrem dolů na nejbližší celé číslo dělitelné 7. Třetí ceny vyhrávají ti účastníci, kteří doručili všechny správné odpovědi na pozicích 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13, 6/13, 7/13, 8/13, 9/13 a 10/13 na seznamu všech účastníků. Pokud počet účastníků není dělitelný 13, bude výsledné číslo zaokrouhleno směrem dolů na nejbližší celé číslo dělitelné 13.

Všechny výše uvedené seznamy účastníků budou vždy seřazeny chronologicky podle času odevzdání soutěžních otázek.

Pořadatel Soutěže bude výherce informovat do pěti dnů po skončení příslušného soutěžního období prostřednictvím e-mailu uvedeného při registraci a výherci budou požádáni o poskytnutí údajů nezbytných pro předání či zaslání ceny nebo pro další komunikaci. Pokud výherce nereaguje, a to ani na e-mail opakovaně zaslaný Pořadatelem Soutěže, nebo neposkytne kontaktní údaje do 24 hodin po odeslání e‑mailu, jeho cena propadne bez jakékoli kompenzace.

6. Popis cen

Hlavní cena:

1x špičkový karbonový silniční speciál ŠKODA, na kterém jel vítěz Tour Andy Schleck.

Druhé ceny:

5x GPS Navigace pro cyklisty Garmin EDGE 530 PRO

Třetí ceny:

10x tričko WLC

7. Pořizování a používání nahrávek

Pokud se účastník stane vítězem, udělí Pořadateli souhlas se získáváním a používáním portrétů účastníka, písemných prohlášení, fotografií a zvukových a obrazových záznamů souvisejících s účastníkem a/nebo vyjádření osobní povahy získaných Pořadatelem v souvislosti s pořádáním Soutěže a doručováním či čerpáním výhry pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich charakter a specifikaci při využití všech typických prostředků, s jejich následnou úpravou a s případnou kombinací s jinými díly a začleněním do společného díla. Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bezplatně bez věcných, časových, množstevních nebo územních omezení a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje také na třetí strany, kterým může Pořadatel tyto nahrávky poskytnout podle vlastního uvážení.

8. Další důležité podmínky

Přesnou specifikaci výhry určuje výhradně Pořadatel. Zobrazení výher v propagačních materiálech je ilustrativní. Pro získání hlavní ceny je nutné splnit další podmínky (cestovní pas, víza atd.) a povinnosti výherce a uvážit náležitou, zejména zdravotní, způsobilost k účasti. Pořadatel nenese odpovědnost za žádné škody způsobené účastníkovi v důsledku použití ceny.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat místo ceny peníze nebo jiné druhy plnění. Pořadatel tímto není jinak vázán poskytovat plnění účastníkům Soutěže a účastníci nemají nárok na žádné plnění od Pořadatele kromě toho, které je výslovně uvedeno v tomto dokumentu. Pořadatel není odpovědný za kvalitu cen poskytovaných třetími stranami. Za případné závady je nutné uplatnit odpovědnost přímo u těchto dodavatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit ceny podle vlastního uvážení.

Účastník může být ze soutěže vyloučen, pokud Pořadatel zjistí nebo má důvodné podezření, že se účastník nebo jiné osoby pomáhající účastníkovi dopustili podvodu nebo nečestného jednání nebo jednání, které ve smyslu pravidel není založeno na vědomostech účastníka, za účelem získání ceny.

Pořadatel není odpovědný za jakékoli nedoručení zpráv nebo výhry. Pořadatel není odpovědný za žádné chyby vzniklé v důsledku technických nebo komunikačních problémů. Pořadatel s konečnou platností rozhodne o jakýchkoli stížnostech nebo předložených námitkách. Pořadatel si vyhrazuje právo, aniž by byl povinen poskytnout náhradu, během trvání akce zkrátit, odložit, pozastavit či zrušit akci a ceny nebo jednostranně změnit či přidat cokoli k těmto pravidlům prostřednictvím oznámení těchto změn na výše uvedených internetových stránkách, kde lze také najít platné a úplné znění pravidel.

Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována ani nesouvisí s Facebookem a Facebook za ni nenese odpovědnost. Informace poskytnuté během akce nebudou poskytnuty Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti týkající se aplikace musí být adresovány Pořadateli, nikoli Facebooku.

Tato soutěž se řídí právními předpisy České republiky, s výjimkou případů, kdy to vylučují platné právní předpisy zemí účastníků.