Podmínky soutěže o nejhorší cyklostezku

Tato pravidla stanoví podmínky „Soutěže o nejhorší cyklostezku“ (dále jen „Soutěž“). Jde o jediný dokument, který stanoví úplná a závazná pravidla této soutěže.

  1. Hostitel a organizátor Soutěže

Hostitelem Soutěže je ŠKODA AUTO a.s., akciová společnost se sídlem tř. Václava
Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika, IČ: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332 (dále jen „Hostitel“).

Organizátorem Soutěže, který zajišťuje praktické kroky pro její organizaci, je společnost MUSTARD s.r.o., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Česká republika, IĆ: 28531418, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 148383 (dále jen „Organizátor“).

  1. Podmínky a místo Soutěže, Doba trvání Soutěže

Soutěž se koná od 00:00 (SEĆ) 20.8.2021 do 23:59 (SEČ) 31.10.2021. Soutěž probíhá na internetové stránce www.welovecycling.com (dále jen „Internetová stránka Soutěže“), kde bude převážně probíhat komunikace s účastníky. Jednotlivé doby trvání Soutěže jsou následující:

Od / Do / Počet hlavních cen / Počet vedlejších cen

Doba  – od 00:00 (SEĆ) 20.8.2021 do 23:59 (SEĆ) 31.10.2021; 8/8

  1. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba, která dosáhla věku minimálně 18 let, mluví anglicky na středně pokročilé úrovni a bydlí v jedné ze zemí, v nichž Soutěž probíhá. Soutěž probíhá v těchto zemích: ANDORRA, RAKOUSKO, BELGIE, BOSNA, BULHARSKO, CHORVATSKO, ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKO, ESTONSKO, FINSKO, FRANCIE, NĚMECKO, VELKÁ BRITÁNIE, ŘECKO, MAĎARSKO, ISLAND, IRSKO, ITÁLIE, LOTYŠSKO, LICHTENŠTEJNSKO, LITVA, LUCEMBURSKO, ĆERNÁ HORA, NIZOZEMÍ, NORSKO, POLSKO, PORTUGALSKO, RUMUNSKO, SRBSKO, SLOVENSKO, SLOVINSKO, ŠPANĚLSKO, ŠVÉDSKO, ŠVÝCARSKO.

Pro účast v Soutěži je nutno poskytnout e-mailovou adresu spolu s předložením fotografie cyklostezky na internetové stránce Soutěže kdykoliv během doby trvání Soutěže a potvrdit bezpodmínečný souhlas s těmi o pravidly. Součástí registrace (formulář pro účast) je poskytnutí osobních údajů – e-mailové adresy, která bude používána pouze pro účely této Soutěže.

Každý účastník se může zaregistrovat pouze jednou a pouze se svou vlastní e-mailovou adresou; Hostitel Soutěže si vyhrazuje právo toto pravidlo kontrolovat pomocí technických a organizačních prostředků.

Všechny osoby, které se zúčastnily přípravy této Soutěže, zejména osoby zaměstnané Hostitelem nebo Organizátorem nebo v podobném vztahu s nimi, nejsou způsobilé se Soutěže zúčastnit, stejně jako osoby v podobném vztahu se zúčastněným autorizovaným partnerem ŠKODA nebo s agenturami pověřenými zajištěním této Soutěže, a dále jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké.

  1. Mechanismus Soutěže, hodnocení vítězů

Úkolem účastníka během doby trvání soutěže je úspěšně zveřejnit fotografii s motivem cyklostezky na internetové stránce Soutěže. Všichni účastníci, kteří úspěšně zveřejnili fotografii cyklostezky na internetové stránce Soutěže během doby trvání Soutěže, mají šanci vyhrát cenu.

Během doby trvání soutěže získají hlavní ceny ti účastníci, kteří poskytli e-mailovou adresu a zaujali místo na 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9 a 8/9 na seznamu všech účastníků. Není-li počet účastníků dělitelný číslem 9, bude výsledné číslo zaokrouhleno směrem dolů na celé číslo dělitelné 9.

Vedlejší ceny získají účastníci, kteří poskytli svou e-mailovou adresu a zaujali místo na 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11 a 8/11 na seznamu všech účastníků. Není-li počet účastníků dělitelný číslem 11, bude výsledné číslo zaokrouhleno směrem dolů na celé číslo dělitelné 11.

Všechny výše uvedené seznamy účastníků budou vždy chronologicky roztříděny podle doby předložení dotazů soutěže.

Hostitel Soutěže bude informovat vítěze e-mailem poskytnutým během registrace do pěti dnů od konce příslušné doby trvání Soutěže a vítězové budou požádáni, aby poskytli údaje nutné pro předání nebo zaslání ceny nebo další komunikaci. Jestliže vítěz nebude reagovat, a to ani na e-mail opakovaně zaslaný Hostitelem Soutěže, nebo jestliže neposkytne kontaktní údaje do 24 hodin od zaslání e-mailu, jeho cena propadne bez jakékoli náhrady.

  1. Ceny

Hlavní cena:

  • 8x helma Poc Omne Air

Druhá cena:

  • 8x tričko We Love Cycling
  1. Získání a použití nahrávek

Jestliže účastník zvítězí, dá Hostiteli souhlas k získání a používání portrétů, písemných prohlášení, fotografií a audio nahrávek a vizuálních nahrávek týkajících se účastníka a/nebo vyjádření osobní povahy, které získá Hostitel v souvislosti s hoštěním Soutěže, a doručení nebo nákres výher pro komerční účely ve všech komunikačních médiích, a to bez ohledu na jejich charakter a specifikaci, s využitím všech obvyklých prostředků, s jejich následnou modifikací a s potenciálním sloučením s jinými díly a zapracováním do souborného díla. Účastník dává Hostiteli svůj souhlas zdarma bez omezení materiálu, času, množství nebo území a může jej kdykoliv zrušit. Tento souhlas se rovněž týká třetích osob, jimž Hostitel může poskytnout takové nahrávky dle svého vlastního uvážení.

  1. Další důležité podmínky

Výhry specifikuje výhradně Hostitel. Zveřejnění výher v propagačních materiálech je pro ilustraci. Pro výhru hlavní ceny je nutné splnit další podmínky (pas, víza, atd.) a povinnosti vítěze a zvážit řádnou způsobilost, zejména zdravotní, pro účast. Hostitel neodpovídá za žádné škody způsobené účastníku v důsledku použití ceny.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat peníze či jiné plnění namísto ceny. Hostitel není tímto jinak povinen poskytnout plnění účastníkům Soutěže a účastníci nemají právo na žádné plnění od Hostitele kromě toho, které je výslovně uvedeno v těchto podmínkách.

Hostitel nenese odpovědnost za kvalitu cen poskytnutých třetími osobami. Odpovědnost za možné vady je nutné uplatnit přímo u těchto třetích osob. Hostitel si vyhrazuje právo ceny změnit dle svého uvážení.

Účastník může být ze Soutěže vyloučen, jestliže Hostitel zjistí nebo má důvodné podezření, že účastník nebo jiné osoby pomáhající účastníkovi obdrželi ceny podvodem nebo se dopustili nečestného jednání nebo jednání, které se nezakládá na znalostech účastníka v souladu s pravidly.

Hostitel nenese odpovědnost za nedoručení zpráv či výher. Hostitel dále nenese odpovědnost za jakýkoli omyl v důsledku technických či komunikačních problémů. Hostitel rozhodne s konečnou platností o jakýchkoli reklamacích nebo předložených námitkách. Hostitel si vyhrazuje právo, aniž by na něm byla požadována náhrada, zkrátit, odložit, pozastavit nebo zrušit danou akci a ceny nebo změnit tato pravidla nebo je čímkoliv doplnit, a to jednostranně po dobu existence akce tak, že takové změny zveřejní na výše uvedené internetové stránce, kde lze rovněž zjistit platné a úplné znění těchto pravidel.

Tato Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována či spojena s Facebookem a Facebook za ni nenese odpovědnost. Informace poskytnuté během akce nebudou Facebooku poskytnuty. Veškeré dotazy, připomínky nebo stížnosti týkající se přihlášky musejí být předloženy Hostiteli, nikoliv Facebooku.

Tato Soutěž se řídí právem České republiky, s výjimkou toho, co vylučuje platná legislativa v zemích účastníků.