Informace k ochraně osobních údajů (soutěže)

Prostřednictvím tohoto dokumentu poskytujeme my, společnost ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, IČ: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332 (dále jen „ŠKODA AUTO“), jakožto správce osobních údajů, informace o zpracování osobních údajů a o vašich právech, která s ním souvisejí.

Zpracování osobních údajů se provádí v rámci následujících činností:

Organizování soutěže a hlasování v ní

Účel zpracování:

Organizování soutěží a zajištění spravedlivého hlasování v soutěži

Popis účelu zpracování:

Pokud se rozhodnete zúčastnit se libovolné soutěže, kterou organizujeme v rámci svých aktivit, použijeme vaše osobní údaje, jestliže budete účastníkem soutěže, tzn. osobní údaje o vás a o vašem dítěti, jestliže jste zákonným zástupcem dítěte v soutěži, abychom vás mohli zařadit mezi účastníky, vyhodnotit soutěž a zaslat nebo doručit cenu. Tyto činnosti můžeme realizovat my sami, nebo jsou realizovány prostřednictvím třetích osob – agentur. Díky těmto osobním údajům budeme rovněž schopni zajistit, že bude minimalizována možnost, aby jedna osoba hlasovala opakovaně.

Právní východisko zpracování:

Zpracování osobních údajů musíme provádět proto, že je nezbytné k tomu, abychom mohli splnit své povinnosti související s vyhlášenou soutěží. Poskytnutí vašich osobních údajů je smluvním požadavkem, a v případě, že byste své osobní údaje neposkytli, nemůžete být do soutěže zařazeni.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje, kontaktní údaje

Doba zpracování a archivování:

1 rok od ukončení soutěže

Kategorie zpracovatelů osobních údajů nebo příjemců osobních údajů, kterým můžeme osobní údaje poskytnout:

Agentury, které soutěž pořádají.

Na požádání mohou být vaše osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci, především soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení, a to v nezbytně nutném rozsahu a v mezích stanovených zákonem.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje obdržíme přímo od vás.

Převádění osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním organizacím:

V rámci tohoto zpracování mohou být vaše osobní údaje převedeny příjemcům v třetích zemích, např. ve Spojených státech amerických. V takovém případě může být takové převedení uskutečněno na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, tzn. osobní údaje mohou být převedeny organizacím, které jsou účastníky programu Štít na ochranu soukromí, nebo na základě standardních smluvních doložek, tedy vzorové smlouvy, kterou vydala Evropská komise a v jejímž textu nesmějí být provedeny žádné úpravy, jak stanovuje platné obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Aktuální informace najdete na adrese http://www.skoda-auto.com/other/privacy-statement.

Automatizované rozhodování vycházející z osobních údajů:

V průběhu tohoto zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, které je založené na osobních údajích.

Ostatní informace

Osobní údaje mohou být archivovány ve veřejném zájmu a mohou být použity k účelům vědeckých, historických nebo statistických průzkumů. V náležitě opodstatněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracování rovněž pro účely vyřešení právních záležitostí, včetně plnění povinností ve vztahu k orgánům veřejné správy a monitorování a průběžného vyhodnocování právních rizik.