Wygraj wspaniałe nagrody 2018

Niniejszy regulamin określa warunki konkursu „Wygraj wspaniałe nagrody 2018” (zwanego dalej „Konkursem”) i stanowi jedyny dokument, który reguluje zasady tego konkursu w sposób wyczerpujący i bezwzględny.

 1. Gospodarz i organizator Konkursu

Gospodarzem Konkursu jest Škoda AUTO a.s., spółka akcyjna z siedzibą: tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Republika Czeska, numer identyfikacyjny spółki: 00177041, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, nr akt 332 (zwana dalej „Gospodarzem”).

Organizatorem Konkursu realizującym praktyczne czynności związane z organizacją Konkursu jest spółka MUSTARD s.r.o. z siedzibą: Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Republika Czeska, nr identyfikacyjny: 28531418, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wpis: 148383.

 1. Czas trwania i miejsce Konkursu, rundy Konkursu

Konkurs będzie trwał od godziny 00:00 (GMT) dnia 7 lipca 2018 r. do godziny 23:59 (GMT) dnia 29 lipca 2018 r. i będzie podzielony na trzy odrębne rundy. Konkurs zostanie przeprowadzony na witrynie internetowej www.welovecycling.com (zwanej dalej „witryną Konkursu”), która będzie stanowiła zasadniczo główny kanał komunikacji z uczestnikami Konkursu. Odrębne rundy Konkursu są następujące:

Od / do / liczba nagród głównych / liczba nagród dodatkowych /

 • runda Konkursu – 00:00 (GMT) 7 lipca 2018 / 23:59 15 lipca 2018 / 2 / 5,
 • runda Konkursu – 00:00 (GMT) 16 lipca 2018 / 23:59 22 lipca 2018 / 3 / 5,
 • runda Konkursu – 00:00 (GMT) 23 lipca 2018 / 23:59 29 lipca 2018 / 3 / 5.
 1. Uczestnicy Konkursu

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat, posługują się językiem angielskim na poziomie średnio zaawansowanym oraz zamieszkują w jednym z państw, w których prowadzony jest Konkurs. Konkurs jest prowadzony w następujących krajach: ANDORA, AUSTRIA, BELGIA, BOŚNIA, BUŁGARIA, CHORWACJA, CZARNOGÓRA, CZECHY, DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCJA, GRECJA, HISZPANIA, HOLANDIA, ISLANDIA, IRLANDIA, LICHTENSTEIN, LITWA, LUKSEMBURG, ŁOTWA, NIEMCY, NORWEGIA, POLSKA, PORTUGALIA, RUMUNIA, SERBIA, SŁOWACJA, SŁOWENIA, SZWECJA, SZWAJCARIA, TURCJA, WĘGRY, WIELKA BRYTANIA, WŁOCHY.

Uczestnictwo w Konkursie wymaga dokonania rejestracji na witrynie Konkursu w dowolnym czasie w trakcie trwania Konkursu oraz potwierdzenia bezwarunkowego przyjęcia niniejszego regulaminu. Jednym z elementów rejestracji (formularz zgłoszeniowy) jest podanie danych osobowych – adresu e-mail, który będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby Konkursu.

Uczestnik może zarejestrować swój udział w Konkursie tylko raz, używając wyłącznie własnego adresu e-mail, przy czym Gospodarz Konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia tego warunku przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych.

Wszystkie osoby uczestniczące w przygotowaniu Konkursu, głównie osoby zatrudnione przez Gospodarza lub Organizatora lub związane z Gospodarzem lub Organizatorem podobnym stosunkiem, są wyłączone z uczestnictwa w Konkursie, przy czym powyższe dotyczy również osób pozostających w podobnych stosunkach z autoryzowanymi partnerami Škoda lub agencjami, którym powierzone zostało przeprowadzenie Konkursu, członków ich rodzin i osób blisko z nimi związanych.

 1. Przebieg Konkursu, wyłonienie zwycięzców

W każdej rundzie Konkursu zadaniem uczestnika będzie udzielenie prawidłowych odpowiedzi na sześć pytań konkursowych. Wszyscy uczestnicy, którzy prawidłowo odpowiedzą na wszystkie sześć pytań w danej rundzie, mogą ubiegać się o wygraną. Liczba nagród w każdej rundzie została określona w tabeli powyżej.

W 1. rundzie Konkursu nagrody główne wygrywają uczestnicy, którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania i znajdują się w 1/3 i 2/3 listy wszystkich uczestników. Jeżeli liczba uczestników nie jest podzielna przez 3, wówczas liczba ta zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej podzielnej przez 3. Nagrody dodatkowe wygrywają uczestnicy, którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania i znajdują się w 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 i 5/7 listy wszystkich uczestników. Jeżeli liczba uczestników nie jest podzielna przez 7, wówczas liczba ta zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej podzielnej przez 7.

W 2. rundzie Konkursu nagrody główne wygrywają uczestnicy, którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania i znajdują się w 1/4, 2/4 i 3/4 listy wszystkich uczestników. Jeżeli liczba uczestników nie jest podzielna przez 4, wówczas liczba ta zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej podzielnej przez 4. Nagrody dodatkowe wygrywają uczestnicy, którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania i znajdują się w 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 i 5/7 listy wszystkich uczestników. Jeżeli liczba uczestników nie jest podzielna przez 7, wówczas liczba ta zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej podzielnej przez 7.

W 3. rundzie Konkursu nagrody główne wygrywają uczestnicy, którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania i znajdują się w 1/4, 2/4 i 3/4 listy wszystkich uczestników. Jeżeli liczba uczestników nie jest podzielna przez 4, wówczas liczba ta zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej podzielnej przez 4. Nagrody dodatkowe wygrywają uczestnicy, którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania i znajdują się w 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 i 5/7 listy wszystkich uczestników. Jeżeli liczba uczestników nie jest podzielna przez 7, wówczas liczba ta zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej podzielnej przez 7.

Wszystkie listy uczestników, o których mowa powyżej, będą w każdym przypadku ułożone w kolejności według czasu nadesłania odpowiedzi na pytania konkursowe.

Gospodarz Konkursu powiadomi zwycięzców o wygranej, przesyłając stosowną wiadomość na adres e-mail podany podczas rejestracji w terminie pięciu dni od zakończenia Konkursu, przy czym zwycięzcy zostaną poproszeni o dostarczenie danych niezbędnych do wydania lub przesłania nagrody lub do dalszej korespondencji. W przypadku braku odpowiedzi uczestnika na e-mail wysłany kilkakrotnie przez Gospodarza Konkursu lub niedostarczenia danych w ciągu 24 godzin od przesłania wiadomości e-mail, nagroda przepadnie bez możliwości uzyskania rekompensaty.

 1. Opis nagród

Nagroda główna:

 • 2 pakiety gościnne VIP,
 • 3 pakiety składające się z kasku POC + komputer rowerowy GARMIN,
 • 3 zielone koszulki z autografem.

Nagrody dodatkowe:

 • 3 x 5 zielonych koszulek.
 1. Uzyskanie i wykorzystanie materiałów

W przypadku zwycięstwa w Konkursie uczestnik udziela Gospodarzowi zgody na uzyskanie przez niego i wykorzystanie wizerunku, pisemnych oświadczeń, zdjęć oraz zapisów głosowych i wizualnych dotyczących uczestnika i/lub wszelkich wyrażeń o charakterze osobistym uzyskanych przez Gospodarza w związku z organizacją Konkursu oraz dostarczeniem lub losowaniem nagrody do celów handlowych we wszelkich środkach komunikacji, niezależnie od ich charakteru i parametrów, z wykorzystaniem wszystkich zwyczajowych środków przekazu, a także na ich późniejszą modyfikację, w tym ewentualne połączenie z innymi dziełami i włączenie do dzieła zbiorowego. Uczestnik udziela Gospodarzowi powyższej zgody nieodpłatnie, bez ograniczeń odnośnie do treści, czasu, jakości lub zasięgu geograficznego wykorzystania materiałów, przy czym zgodę tę może w dowolnym czasie odwołać. Niniejsza zgoda znajduje również zastosowanie do osób trzecich, którym Gospodarz może dostarczyć materiały, o których mowa powyżej, według własnego uznania.

 1. Pozostałe warunki Konkursu

Gospodarz zachowuje wyłączność w zakresie dokładnego określenia nagród. Obrazy nagród przedstawiane w materiałach promocyjnych mają charakter przykładowy. Wygranie nagrody głównej jest uzależnione od spełnienia innych warunków (paszportowych, wizowych etc.) i obowiązków przez zwycięzcę oraz wymaga uwzględnienia indywidualnych, głównie medycznych możliwości wykorzystania nagrody. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie uczestnika na skutek wykorzystania nagrody.

Uczestnicy nie są uprawnieni do żądania wypłaty równowartości nagrody ani spełnienia innego świadczenia w miejsce nagrody. Gospodarz nie jest zobowiązany do spełnienia żadnych świadczeń na rzecz uczestników Konkursu, a uczestnicy nie są uprawnieni do uzyskania żadnych świadczeń od Gospodarza innych niż świadczenia wyraźnie określone w niniejszym dokumencie. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za jakość nagród dostarczanych przez osoby trzecie. W celu wykonania praw służących z tytułu ewentualnej wady rzeczy, należy kontaktować się bezpośrednio z właściwą osobą trzecią. Gospodarz zastrzega sobie prawo do zmiany nagród według własnego uznania.

Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w przypadku ustalenia przez Gospodarza lub zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że uczestnik lub inne osoby z nim współpracujące dopuściły się oszustwa w celu uzyskania nagrody lub działają nieuczciwie bądź podejmują działania nieoparte na wiedzy uczestnika, a więc niezgodne z zasadami Konkursu.

Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości e-mail lub nagrody. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pomyłki powstałe na skutek problemów technicznych lub komunikacyjnych. Gospodarz podejmuje rozstrzygającą decyzję w kwestii zażaleń lub sprzeciwów. Gospodarz zastrzega sobie prawo do skrócenia, przełożenia w czasie, zawieszenia lub odwołania Konkursu lub do wprowadzenia zmian lub dodatkowych zapisów do niniejszego regulaminu bez możliwości żądania rekompensaty przez uczestników według własnego uznania w trakcie trwania Konkursu w drodze ogłoszenia zmiany na powyżej wskazanej witrynie, na której znajduje się również aktualna i pełna treść regulaminu.

Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony przez Facebooka, sponsorowany ani powiązany z Facebookiem, Facebook nie ponosi w związku z Konkursem żadnej odpowiedzialności. Informacje przekazywane w trakcie trwania Konkursu nie będą publikowane na Facebooku. Wszelkie pytania, uwagi lub zażalenia dotyczące uczestnictwa w Konkursie należy kierować do Gospodarza, nie do Facebooka.

Konkurs podlega przepisom prawa czeskiego – w takim zakresie, w jakim prawo obowiązujące w kraju uczestnika nie stanowi inaczej.