Regulamin konkursu „Wygraj wspaniałe nagrody 2017”

Niniejszy regulamin określa warunki konkursu „ Wygraj wspaniałe nagrody 2017” (dalej zwanego „Konkursem”) i stanowi jedyny dokument, który reguluje zasady tego konkursu w całości i w sposób obowiązujący.

1. Gospodarz i organizator Konkursu

Gospodarzem Konkursu jest Škoda AUTO a.s., spółka akcyjna z siedzibą przy tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Czechy, numer identyfikacyjny spółki: 00177041, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, numer akt 332 (dalej zwana „Gospodarzem”).

Organizatorem Konkursu, który zapewnia realizację praktycznych działań w zakresie organizacji Konkursu, jest MUSTARD s.r.o. z siedzibą przy Masarykovo Nábřeží 246, Praga 1 Nové Město, 110 00, Czechy, numer identyfikacyjny spółki: 28531418, spółka wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wpis nr 148383.

2. Czas trwania i miejsce Konkursu, rundy Konkursu

Konkurs będzie trwał od godziny 09:00 rano (GMT) 01.07.2017 do 23.07.2017 r. i będzie podzielony na trzy oddzielne rundy. Konkurs będzie przeprowadzony za pomocą strony www.welovecycling.com (zwanej dalej „stroną internetową Konkursu”), na której w głównej mierze odbywać się będzie komunikacja z uczestnikami. Oddzielne rundy Konkursu to:

Od / Do / Ilość głównych nagród / Ilość średnich nagród / Ilość mniejszych nagród
09:00 GMT 01.07.2017 / 08.07.2017 / 3 / 3 / 3
09.07.2017 / 15.07.2017 / 2 / 3 / 3
16.07.2017 / 23.07.2017 / 3 / 1 / 3

3. Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą wziąć osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają miejsce zamieszkania w jednym z państw, w których odbywa się Konkurs. Konkurs odbywa się w następujących państwach: ANDORA, AUSTRIA, BELGIA, BOŚNIA, BUŁGARIA, CHORWACJA, CZECHY, DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCJA, NIEMCY, WIELKA BRYTANIA, GRECJA, WĘGRY, ISLANDIA, IRLANDIA, WŁOCHY, ŁOTWA, LIECHTENSTEIN, LITWA, LUKSEMBURG, CZARNOGÓRA, HOLANDIA, NORWEGIA, POLSKA, PORTUGALIA, RUMUNIA, ROSJA, SERBIA, SŁOWACJA, SŁOWENIA, HISZPANIA, SZWECJA, SZWAJCARIA, TURCJA.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest rejestracja na stronie Konkursu w dowolnym momencie trwania jednej z rund Konkursu, potwierdzenie bezwarunkowej akceptacji niniejszego regulaminu oraz udzielenie Gospodarzowi Konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak określono poniżej. Przekazanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu) stanowi część rejestracji (formularz zgłoszeniowy).
Każdy uczestnik może zarejestrować się tylko raz i jedynie pod własnym imieniem oraz pod własną tożsamością, przy czym Gospodarz Konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji przestrzegania tej zasady za pomocą środków technicznych i organizacyjnych.

Wszystkie osoby, które uczestniczyły w przygotowywaniu niniejszego Konkursu, a przede wszystkim osoby zatrudnione przez lub znajdujące się w podobnej relacji z Gospodarzem lub Organizatorem, nie mogą brać udziału w Konkursie, tak samo jak wszelkie osoby znajdujące się w podobnej relacji z autoryzowanym partnerem firmy Škoda lub z agencjami, którym powierzono zapewnienie właściwego przebiegu niniejszego Konkursu, członkowie ich rodzin oraz bliscy takich osób.

4. Mechanizm działania Konkursu, wybór zwycięzców

W każdej z rund uczestnik będzie miał za zadanie odpowiedzieć jak najbardziej prawidłowo na pięć pytań Konkursowych, które otrzyma po zalogowaniu się do aplikacji. Wszyscy uczestnicy, którzy odpowiedzą na każde z pięciu pytań z danej rundy będą mieli szansę na wygranie nagrody głównej lub mniejszej nagrody. Ilość nagród przyznawanych w każdej z rund jest podana powyżej. W każdej rundzie Konkursu główną nagrodę wygrywa uczestnik, który poda wszystkie prawidłowe odpowiedzi i będzie na 500 pozycji, w pierwszej rundzie także uczestnik z 1000 pozycji oraz z 1500 pozycji, w drugiej rundzie także z 1000 pozycji. W każdej rundzie Konkursu mniejszą nagrodę wygrywa uczestnik, który poda wszystkie prawidłowe odpowiedzi i będzie na 221 pozycji oraz jej wielokrotnościach (221, 442, 663, itd.). Jeśli w konkursie weźmie udział mniej niż 1000 uczestników, wybór zwycięzców (pozycji) zostanie przeprowadzony ponownie, zaczynając od 2 pozycji i ponownie wielokrotnie.

Gospodarz Konkursu poinformuje zwycięzców Konkursu przesyłając im wiadomość na adres e-mail podany przy rejestracji w ciągu pięciu dni od zakończenia danej rundy Konkursu. Zwycięzcy zostaną poproszeni o przesłanie danych niezbędnych do przekazania lub przesłania nagrody oraz do dalszego kontaktu. Jeżeli zwycięzca nie odpowie na wielokrotnie przesyłane przez Gospodarza Konkursu wiadomości e-mail lub nie poda danych kontaktowych w ciągu trzech dni od wysłania wiadomości, wtedy traci prawo do nagrody i nie będzie mu przysługiwać z tego tytułu żadna rekompensata.

5. Opis nagród

Nagroda główna: W pierwszej i drugiej rundzie Konkursu nagrodami głównymi są pakiety wyjazdowe. Nagroda obejmuje przelot do Etape, dwudniowe zakwaterowanie i przelot helikopterem* nad peletonem. Udział na własne ryzyko. Uczestnicy mogą zostać poproszeni o przedstawienie wymaganego zaświadczenia lekarskiego o jego/jej zdolności do wzięcia udziału w przelocie.

W trzeciej rundzie Konkursu nagrodą główną jest obóz ze Stephenem Roche’em (w dniach 12-15.10.2017 r.). Nagroda obejmuje przelot na Majorkę, transport z lotniska na obóz i z powrotem na lotnisko, zakwaterowanie, śniadanie i obiadokolację, udział w obozie ze Stephenem Roche’em przez pięć dni/cztery noce oraz wypożyczenie roweru na czas obozu.

Średnia nagroda: W pierwszej i drugiej rundzie Konkursu średnią nagrodą jest Zielona Koszulka. W trzeciej rundzie Konkursu Zielona Koszulka podpisana przez zwycięzcę.

Mniejsza nagroda: Mniejsza nagroda we wszystkich 3 rundach to zestaw akcesoriów WeLoveCycling.

* Przelot helikopterem nad peletonem uzależniony będzie od warunków pogodowych.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Rejestrując się do udziału w Konkursie każdy z uczestników potwierdza tym samym, że zapoznał się i akceptuje regulamin Konkursu oraz że wyraża zgodę, zgodnie z Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnym przepływie takich danych, na przetwarzanie jego/jej danych osobowych przez Gospodarza występującego w charakterze administratora danych osobowych i/lub inne strony, którym administrator danych osobowych powierzył na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych w zakresie ujawnionych danych w celu organizacji niniejszego Konkursu oraz oferowania produktów i usług marki Škoda, badania satysfakcji klienta i przeprowadzania badań rynkowych, jak również w celu rozpowszechniania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Dyrektywą 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, do chwili gdy zgoda ta zostanie wycofana. Otrzymane dane mogą być następnie przekazywane podmiotom, które są członkami autoryzowanej sieci dystrybucyjnej pojazdów marki Škoda. Każdy z uczestników udziela dobrowolnej zgody na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych oraz pozwolenia na wykorzystanie tych danych w komunikacji elektronicznej. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnej chwili za zawiadomieniem Gospodarza na piśmie. Właściciel danych jest świadomy/a jego/jej praw wynikających z określonych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tzn. że jeśli odkryje lub przypuszcza, że jego/jej dane osobowe są przetwarzane w sposób, który narusza jego/jej prywatność lub zakłóca jego/jej życie prywatne lub w sposób niezgodny z prawem, w szczególności jeśli cel przetwarzania danych osobowych nie jest jasny, wtedy właściciel danych może zażądać wyjaśnienia lub wyeliminowania takiej sytuacji i blokady korzystania z jego/jej danych osobowych lub zażądać ich korekty, uzupełnia lub likwidacji.

7. Uzyskiwanie i wykorzystywanie nagrań

W przypadku gdy uczestnik zostanie zwycięzcą w Konkursie, wyraża on/ona zgodę na uzyskanie i wykorzystanie przez Gospodarza w celach handlowych wizerunków, pisemnych oświadczeń, zdjęć i nagrań audio oraz wideo uczestnika związanych z uczestnikiem i/lub wyrażeń o charakterze osobistym pozyskanych przez Gospodarza w związku z prowadzeniem Konkursu oraz dostarczeniem lub losowaniem nagród, we wszystkich środkach komunikacji medialnej, bez względu na ich charakter i specyfikę, przy wykorzystaniu standardowych środków, a także na ich późniejszą modyfikację i potencjalne łączenie z innymi pracami oraz włączanie do prac zbiorowych. Uczestnik udziela Gospodarzowi zgody nieodpłatnie, bez ograniczeń materialnych, czasowych, ilościowych lub terytorialnych i może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Zgoda ta dotyczy również osób trzecich, którym Gospodarz może przekazać takie nagrania według własnego uznania.

8. Pozostałe istotne warunki

Dokładne określenie wygranych należy wyłącznie do Gospodarza. Prezentacja wygranych w materiałach promocyjnych ma charakter przykładowy. Aby wygrać nagrodę główną zwycięzca musi spełnić także inne warunki (paszport, wiza, itd.) i obowiązki, a także odpowiednio ocenić własne możliwości w zakresie skorzystania z wygranej, w szczególności od strony medycznej. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za szkody doznane przez uczestnika wskutek skorzystania z nagrody.

Uczestnicy nie są upoważnieni do żądania pieniędzy lub innego rodzaju rekompensaty jako substytutu nagrody. Niniejszy regulamin nie nakłada na Gospodarza jakichkolwiek innych zobowiązań wobec uczestników Konkursu, a uczestnicy nie mają prawa do rekompensaty od Gospodarza innej niż wyraźnie określona w tym regulaminie. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za jakość nagród dostarczanych przez osoby trzecie. W przypadku ewentualnych wad, konieczne będzie dochodzenie odpowiedzialności bezpośrednio u tych dostawców. Prowadzący zastrzega sobie prawo do zmiany nagród według własnego uznania.

Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu, jeżeli Gospodarz odkryje lub będzie miał uzasadnione podejrzenie, że uczestnik lub inne osoby pomagające uczestnikowi dopuściły się oszustwa w celu otrzymania nagród lub biorą udział w nieuczciwych działaniach lub działaniach, które nie są oparte na wiedzy uczestnika, a zatem niezgodne z niniejszym regulaminem.

Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości lub wygranych. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z problemów technicznych lub związanych z komunikacją. Gospodarz podejmie ostateczną decyzję o zasadności wszelkich skarg lub zgłoszonych zastrzeżeń. Gospodarz zastrzega sobie prawo, bez konieczności udzielenia rekompensaty, do skrócenia, przełożenia zawieszenia lub odwołania wydarzenia oraz do jednostronnej zmiany albo dodania zapisów do niniejszego regulaminu podczas trwania wydarzenia, przez zawiadomienie o takich zmianach za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej, na której znajduje się także aktualna i pełna wersja regulaminu.

Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany lub związany z Facebookiem i Facebook nie ponosi za niego odpowiedzialności. Informacje przekazane w trakcie tego wydarzenia nie zostaną przekazane Facebookowi. Wszystkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące zgłoszenia należy kierować do Gospodarza, a nie do Facebooka.

Niniejszy Konkurs podlega prawu czeskiemu, o ile przepisy obowiązujące w państwach uczestników nie stanowią inaczej.