Regulamin konkursu

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki konkursu o nazwie „Wyścig L’Etape du Tour 2017” (odtąd zwanego „Konkursem”) i jest jedynym dokumentem, który w sposób wyczerpujący i wiążący reguluje zasady tego Konkursu.

1. PROMOTOR I ORGANIZATOR ZAWODÓW

Promotorem Konkursu jest spółka Škoda AUTO a.s., z siedzibą pod adresem: tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Republika Czeska, nr identyfikacyjny: 00177041 oraz wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw przy Sądzie Rejonowym miasta stołecznego Pragi, Dział B, Wpis 332 (dalej zwana „Promotorem”).

Organizatorem Konkursu, który odpowiada za praktyczną organizację zawodów, jest firma MUSTARD s.r.o., z siedzibą pod adresem: Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Republika Czeska, nr identyfikacyjny: 28531418, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw przy Sądzie Rejonowym miasta stołecznego Pragi, Dział C, Wpis 148383).

 2. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

Konkurs odbędzie się w terminie od 15 maja 2017 r. do 31 maja 2017 r., a jego miejscem będzie strona internetowa www.welovecycling.com/pl/letape-du-tour-2017/, która będzie jednocześnie służyła jako priorytetowa platforma komunikacji z Uczestnikami.

 3. UCZESTNICY

W Konkursie uczestniczyć może każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat oraz jest rezydentem kraju, w którym odbywa się Konkurs. Niniejszy Konkurs odbędzie się w następujących krajach: Albania, Andora, Armenia, Austria, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Kanary, Chorwacja, Cypr, Republika Czech, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Mołdawia, Czarnogóra, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Federacja Rosyjska, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Turcja oraz Ukraina.
Aby wziąć udział w konkursie, należy zarejestrować się na Stronie Internetowej Konkursu, przesyłając wiadomość e-mail, w czasie trwania Konkursu oraz potwierdzić bezwarunkową akceptację warunków niniejszego regulaminu, wyrażając tym samym zgodę na to, aby Promotor przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgodnie z dalszym postanowieniami niniejszego Regulaminu. Rejestracja (formularz rejestracyjny) wymaga podania danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miejscowości oraz kraju) oraz załadowania zdjęcia za pomocą aplikacji rowerowej używanej przez Uczestnika konkursu.
Techniczne wymogi zdjęć:
Wymagany format zdjęć: JPEG, PNG,
Minimalny rozmiar zdjęć: 1280 × 956 px,
Maksymalny rozmiar pliku: 5 MB.

Po załadowaniu zdjęcia, Uczestnik nie ma możliwości edytowania utworzonego profilu (posta), jednak jeżeli zażąda on usunięcia swojego profilu konkursowego, Promotor dokona usunięcia profilu w możliwie jak najkrótszym terminie.

Każdy Uczestnik Konkursu może zarejestrować się wyłącznie raz, pod własnym imieniem i nazwiskiem oraz korzystając z własnych danych osobowych; Promotor zastrzega sobie prawo weryfikacji przestrzegania tej zasady za pomocą środków technicznych oraz organizacyjnych.

Wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie niniejszego Konkursu, tj. osoby będące w stosunku pracy lub podobnych relacjach z Promotorem, Organizatorem, zaangażowanym w konkurs autoryzowanym partnerem firmy Škoda bądź innymi organizacjami zaangażowanymi w pracę nad Konkursem, jak również członkowie ich rodzin, są wyłączeni z udziału w Konkursie.

4. OCENA ZWYCIĘZCÓW

Jury powołane przez Promotora wyłoni 7 zwycięzców, uwzględniając wszystkie poprawnie oraz terminowo załadowane posty; zwycięzcy otrzymają możliwość uczestnictwa w wyścigu L’Etape du Tour 2017. Najistotniejszym elementem uwzględnianym przez Jury w wyborze zwycięzców jest liczba przejechanych kilometrów, zgodnie z informacją na zdjęciu z aplikacji rowerowej Uczestnika. Jury jest całkowicie niezależne w podejmowaniu decyzji. Wyłaniając zwycięzców, Jury uwzględni również roczny dystans pokonany przez danego Uczestnika, jego aktywność w mediach społecznościowych oraz sprawność fizyczną. Decyzja Jury dotycząca wyboru zwycięzców jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Promotor skontaktuje się ze zwycięzcami za pomocą wiadomości e-mail bądź telefonicznie (dzwoniąc na numer podany w formularzu rejestracyjnym) w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie danych niezbędnych do startu w wyścigu L’Etape du Tour 2017 oraz ewentualnie innych informacji. W przypadku, gdy zwycięzca nie odpowie na wielokrotnie przesłany e-mail Promotora lub nie przekaże danych kontaktowych w ciągu trzech dni od momentu wysłania maila, nagroda przepadnie, bez prawa do rekompensaty.

 5. ZASADY DOTYCZĄCE PLIKÓW VIDEO, ZDJĘĆ ORAZ INNYCH POSTÓW

Posty (zdjęcia oraz inne elementy publikowane przez uczestnika), które są nielegalne, lubieżne, obsceniczne lub obrazujące, w uznaniu Promotora, zachowania bezprawne, ryzykowne, lubieżne lub w inny sposób nieodpowiedzialne są kategorycznie zabronione. Promotor apeluje do uczestników, aby powstrzymali się od naruszania prawa, podejmowania ryzykownych zachowań oraz zachęca do zachowywania się, w kontekście zamieszczania postów, w sposób uprzejmy, sprawiedliwy oraz odpowiedzialny. Promotor zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w dowolnym terminie oraz ewentualnego odrzucenia bądź wykluczenia Uczestnika, który zamieścił post uznany przez Promotora, według własnego uznania, za niestosowny z jednego z powyższych powodów lub innego powodu, nie przyznając Uczestnikowi żadnej rekompensaty oraz nie podając uzasadnienia takiej decyzji. Te same zasady dotyczą postów, które są technicznie bezużyteczne w kontekście niniejszego Konkursu.

Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem zamieszczonego przez siebie posta oraz że jego post i jego eksploatacja nie naruszają praw osób trzecich (osób widniejących na zdjęciach, współautorów bądź autorów prac zawartych w utworach video lub utworach audiowizualnych, w tym muzyce). Przed zamieszczeniem posta Uczestnik ma obowiązek zweryfikować, czy takie osoby trzecie zostały zaznajomione z warunkami niniejszego Konkursu i wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Uczestnika Konkursu stosownych utworów. Uczestnik ma obowiązek przedstawić taką zgodę na piśmie na żądanie Promotora.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę i daje Promotorowi nieodpłatne prawo do publikowania, w kontekście Konkursu oraz przez uzasadniony okres czasu, jednak nie krócej niż przez 2 lata od jego zakończenia, postów Uczestnika, łącznie z imieniem i nazwiskiem oraz portretem autora bądź portretami innych osób, za pomocą Internetu oraz innych środków komunikacji. Promotor może publikować oraz rozpowszechniać posty, w tym statyczne obrazy, ewentualnie poddane edycji, zmianom bądź poszerzonym o inne elementy, w całości lub częściowo. Uczestnik Konkursu wyraża świadomość, iż po opublikowaniu post zawierający materiał video może być rozpowszechniany w Internecie bez wiedzy Promotora, za co Promotor nie ponosi odpowiedzialności.

6. WYŚCIG L’ETAPE DU TOUR

Nagrodą jest prawo udziału w Wyścigu L’Etape du Tour 2017, który odbędzie się w terminie od 15 lipca 2017 r. do 17 lipca 2017 r., wliczając dni przyjazdu i wyjazdu. L’etape du Tour 2017 jest fizycznie wymagającym wydarzeniem, w którym uczestnik bierze udział, korzystając z własnego roweru. Uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko oraz zgadza się w dniu zawodów oraz podczas Wyścigu nosić koszulkę „Škoda AUTO”. Uczestnikom zapewniony zostanie transport z wyznaczonego lotniska do miejsca wydarzenia i z powrotem, jak również zakwaterowanie. Transport do wyznaczonego lotniska Uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie. Przez cały czas trwania Wyścigu L’Etape du Tour 2017 Uczestnicy będą nieodpłatnie objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Uczestnik konkursu może zostać poproszony o przedstawienie obowiązkowego badania lekarskiego poświadczającego stan zdrowia pozwalający na start w wyścigu L’Etape du Tour 2017. Uczestnicy wyrażają zgodę na zabranie, w celu wzięcia udziału w wyścigu, swoich własnych rowerów oraz wyposażenia oraz zadbania o to, by były one w odpowiednim stanie technicznym. W przypadku jakichkolwiek usterek rowerów Uczestników, Organizator nie będzie w stanie zapewnić im rowerów zastępczych.

7. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W momencie dokonania rejestracji konkursowej, Uczestnik oświadcza, zgodnie z Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, iż ma świadomość oraz akceptuje zasady Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Promotora, będącego administratorem danych osobowych, lub podmiot zewnętrzny umownie uprawniony przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych we wspomnianym zakresie, danych osobowych Uczestnika w celach związanych z organizacją Konkursu, oferowaniem produktów oraz usług marki Škoda, badaniem satysfakcji klienta oraz prowadzeniem badań marketingowych, jak również rozpowszechniania informacji handlowych za pomocą elektronicznych środków komunikacji, zgodnie z Dyrektywą 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) do momentu cofnięcia takiej zgody. Takie dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom będącym członkami autoryzowanej sieci dystrybucji samochodów marki Škoda. Użytkownik przekazuje zgodę na przetwarzanie powyższych danych oraz kontakt w formie elektronicznej w sposób dobrowolny, przy czym może on cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kierując do Promotora stosowne żądanie na piśmie. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma świadomość swoich praw wynikających z postanowień regulujących ochronę danych osobowych, w szczególności w przypadku powzięcia wiedzy lub podejrzenia, iż sposób przetwarzania danych osobowych nie sprzyja ochronie jej życia prywatnego lub jest sprzeczny z prawem, w szczególności jeżeli dane osobowe są niezgodne z celem ich przetwarzania – osoba ta ma prawo żądać wyjaśnień, zmiany istniejącej sytuacji, zablokowania danych osobowych, wniesienia poprawek w danych, jak również ich uzupełnienia bądź usunięcia.

8. POZYSKANIE ORAZ WYKORZYSTANIE NAGRAŃ

Uczestnik wyłoniony jako zwycięzca będzie zobowiązany przyznać Promotorowi prawo do gromadzenia i wykorzystywania portretu Uczestnika, jego pisemnych wypowiedzi, zdjęć, nagrań audiowizualnych związanych z osobą Uczestnika lub innych wypowiedzi natury osobistej pozyskanych przez Promotora w związku z organizacją Konkursu oraz przyznaniem lub skorzystaniem z nagrody (tj. wzięciem udziału w L’Etape du Tour 2017, w tym w czasie jego trwania) w celach handlowych, za pomocą wszelkich środków komunikacji, bez względu na ich charakter, z wykorzystaniem zwyczajowych metod oraz po ewentualnej edycji bądź powiązaniu z innymi elementami/włączeniu do grupy wielu elementów. Uczestnik przyznaje Promotorowi powyższe prawo nieodpłatnie, bez ograniczeń merytorycznych, czasowych oraz ilościowych, z zastrzeżeniem możliwości cofnięcia tego prawa w dowolnym terminie. Niniejszy konkurs obejmuje również strony trzecie, którym Promotor przekaże zarejestrowane wypowiedzi zgodnie z ich przeznaczeniem.

9. INNE ISTOTNE WARUNKI KONKURSU:

Z zasady ostateczna specyfikacja nagrody jest ustalana przez Promotora. Nagrody ukazane w materiałach promocyjnych mają charakter ilustracyjny. Zdobycie nagrody głównej może być fizycznie wymagające. Aby wygrać nagrodę główną, należy spełnić inne warunki (paszport, wiza itd.); zwycięzca zobowiązany jest należycie ocenić stopień swojej sprawności fizycznej, w szczególności stan zdrowia. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu, iż Uczestnik zdecyduje się skorzystać z nagrody.
Uczestnicy nie mają prawa żądać od Promotora wynagrodzenia pieniężnego ani jakichkolwiek innych świadczeń w miejsce nagrody. Promotor nie ma żadnych innych obowiązków wobec Uczestników, a Uczestnicy nie mają prawa do jakichkolwiek innych świadczeń ze strony Promotora za wyjątkiem tych, które zostały wyraźnie określone w niniejszym regulaminie.
Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w przypadku, gdy Promotor poweźmie wiedzę lub uzasadnione podejrzenie, iż Uczestnik popełnił oszustwo, zachował się w sposób nieuczciwy, bądź w przypadku, gdy takich czynów dopuściła się osoba pomagająca Uczestnikowi w zdobyciu nagrody, bądź w przypadku postępowania niezgodnego z zasadami uczciwej rywalizacji bądź też postępowania, które nie opiera się na umiejętnościach Uczestnika w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

Promotor nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie wiadomości oraz nagród oraz jakiekolwiek błędy wynikające z przyczyn technicznych lub komunikacyjnych. Wszelkie roszczenia oraz zastrzeżenia rozpatrywane będą przez Promotora w sposób ostateczny. Promotor zastrzega sobie prawo do skrócenia, przełożenia terminu, zawieszenia oraz anulowania Konkursu bez przyznania rekompensaty oraz zmiany lub uzupełnienia zasad Konkursu według własnego uznania w czasie trwania Konkursu. Zmiany takie będą ogłaszane na wyżej wymienionej stronie internetowej, w miejscu gdzie znajduje się pełny, obowiązujący regulamin Konkursu.

Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z Facebookiem ani sponsorowany czy prowadzony przez ten portal. W związku z tym Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konkurs, a informacje związane z nim związane nie są przekazywane Facebookowi. Wszelkie pytania, komentarze oraz zażalenia dotyczące wniosku należy kierować bezpośrednio do Promotora, a nie platformy Facebook.

Prawem właściwym niniejszego Konkursu jest prawo Republiki Czeskiej, za wyjątkiem uregulowań prawnych krajów Uczestników, które są sprzeczne z prawem właściwym.