Terms and conditions TODO

Need eeskirjad reguleerivad võistluse „2023 La Vuelta Contest” (edaspidi „võistlus“) tingimusi ning on ainus dokument, mis reguleerib täielikult ja kohustuslikult selle võistluse reegleid.

 1. Võistluse korraldaja ja läbiviija

Võistluse korraldaja on aktsiaselts Škoda Auto a.s., mille registrijärgne asukoht on Tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Tšehhi Vabariik, äriühingu number 00177041, registreeritud äriregistris, mida haldab Praha linnakohus, jaotis B, toimiku number 332 (edaspidi „korraldaja“).

Võistluse läbiviija, kes teostab selle korraldamisel praktilisi samme, on MUSTARD s.r.o., registrijärgne asukoht Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Tšehhi Vabariik, ID nr 28531418, registreeritud äriregistris, mida haldab Praha linnakohus, jaotis C, kande nr 148383 (edaspidi ka „läbiviija“).

 1. Võistluse tingimused ja koht, võistluse perioodid

Võistlus toimub alates 00.01 (CET) 26.08. 2023 kuni 23.59 (CET) 17.09.2023. Võistlus toimub veebilehel www.welovecycling.com (edaspidi „võistluse veebileht“), kus toimub eelkõige suhtlemine osalejatega.

 1. Võistlusel osalejad

Võistlusele võib registreeruda iga isik, kes on vähemalt 18-aastane ja kes elab mõnes riigis, kus võistlust korraldatakse. Võistlus korraldatakse järgmistes riikides: ANDORRA, AUSTRIA, BELGIA, BOSNIA, BULGAARIA, HORVAATIA, TŠEHHI VABARIIK, TAANI, EESTI, SOOME, PRANTSUSMAA, SAKSAMAA, SUURBRITANNIA, KREEKA, UNGARI, ISLAND, IIRIMAA, ITAALIA, LÄTI, LIECHTENSTEIN, LEEDU, LUKSEMBURG, MONTENEGRO, MADALMAAD, NORRA, POOLA, PORTUGAL, RUMEENIA, SERBIA, SLOVAKKIA, SLOVEENIA, HISPAANIA, ROOTSI, ŠVEITS.

Võistlusel osalemiseks on vajalik registreerimine võistluse veebilehel igal ajal võistluse perioodi jooksul ning nende reeglite tingimusteta aktsepteerimine.

Iga osaleja saab ennast registreerida ainult üks kord ja ainult oma e-posti aadressile, samas kui võistluse korraldajal on õigus seda reeglit kontrollida nii tehniliste kui korralduslike vahendite abil.

Võistlusel ei saa osaleda kõik isikud, kes on osalenud võistluse ettevalmistamises, peamiselt isikud, kelle on võtnud tööle või kes on seotud korraldaja või läbiviijaga, samuti isikud, kes on samasuguses suhtes Škoda volitatud partneriga või asutustega, kelle ülesandeks on võistluse korraldamine, samuti nende pereliikmed ja nende lähedased isikud.

 1. Võistluse mehhanism, võitjate hindamine

Igal perioodil on osaleja ülesanne vastata kolmele võistlusküsimusele. Kõigil osalejatel, kes on õigesti vastanud kõigile kolmele küsimusele konkreetses voorus/ajavahemikus, on võimalus võita auhind. Auhindade summa iga perioodi kohta on toodud alloleval joonisel.

Peaauhind: võistluse perioodil võidab auhinna osaleja, kes esitas kõik õiged vastused kõigi osalejate nimekirjas 1/2 kohal. Kui osalejate arv ei ole jagatav 2-ga, ümardatakse saadud arv allapoole lähima täisarvuni, mis on jagatav 2-ga.

Teine auhind: võistluse perioodil võidavad auhinnad need osalejad, kes andsid kõik õiged vastused kõigi osalejate nimekirjas 1/3 kohal. Kui osalejate arv ei ole jagatav 3-ga, ümardatakse saadud arv allapoole lähima täisarvuni, mis on jagatav 3-ga.

Kolmas auhind: võistluse perioodil võidavad auhinnad need osalejad, kes andsid kõik õiged vastused kõigi osalejate nimekirjas 1/13, 2/13 … 10/13 kohal. Kui osalejate arv ei ole jagatav 13-ga, ümardatakse saadud arv allapoole lähima täisarvuni, mis on jagatav 13-ga.

Kõik eeltoodud osalejate nimekirjad sorteeritakse kronoloogilises järjekorras vastavalt küsimustele esitamise ajale.

Võistluse korraldaja teavitab võitjaid registreerimisel saadud e-posti teel viie päeva jooksul pärast võistluse vastava perioodi lõppu, ning võitjatel palutakse esitada auhindade üleandmiseks, saatmiseks või edaspidiseks suhtlemiseks vajalikud andmed. Kui võitja ei reageeri isegi võistluse korraldaja poolt korduvalt saadetud e-kirjale või ei esita kontaktandmeid 24 tunni jooksul pärast e-kirja saatmist, siis tema auhind aegub ilma hüvitiseta.

 1. Auhindade kirjeldus
 • Peaauhind: täisvedrustusega Škoda MTB+ jalgratas
 • Teine auhind: Posedla Joyseat
 • Kolmas auhind: 10x Škoda Green Jersey

 

Läbiviija korraldab omal äranägemisel auhinna saatmise määratud saajale kullerteenuse kaudu ja kannab kõik auhinna üleandmisega seotud kulud.

 

 1. Salvestiste omandamine ja kasutamine

Kui osaleja osutub võitjaks, annab ta korraldajale nõusoleku saada ja kasutada osaleja portreesid, kirjalikke avaldusi, fotosid ning osalejaga seotud heli- ja visuaalseid salvestisi ja/või isiklikku laadi väljendeid, mille korraldaja on omandanud seoses võistluse korraldamise, võitude üleandmise või loosimisega, ärilistel eesmärkidel kõigis sidevahendites, olenemata nende iseloomust ja spetsifikatsioonidest, kasutades kõiki tüüpilisi vahendeid, nende hilisemat muutmist ja võimalikku kombineerimist teiste töödega ning nende lisamist kollektiivsesse töösse. Osaleja annab korraldajale nõusoleku kasutada neid tasuta, ilma materiaalsete, ajaliste, koguseliste või territoriaalsete piiranguteta ning ta võib selle igal ajal tagasi võtta. See nõusolek kehtib ka kolmandate isikute suhtes, kellele korraldaja võib oma äranägemisel selliseid salvestisi edastada.

 

 1. Teave isikuandmete töötlemise kohta

Isikuandmete vastutava töötlejana vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (EL) 2016/679 annab korraldaja teile teavet isikuandmete töötlemise ja töötlemisega seotud õiguste kohta.

Töötlemine toimub järgmise tegevuse raames:

– võistluste korraldamine ja ausa hääletamise tagamine hääletamiskonkursil

Töötlemise õiguslik alus: meil on õigus töödelda teie isikuandmeid lepingu sõlmimise (need võistluse reeglid) alusel.

Töödeldavate isikuandmete kategooriad: identifitseerimisandmed, kontaktandmed, teave vastastikuse sidepidamise ja suhtlemise kohta.

Töötlemisperiood: töötleme teie isikuandmeid ühe aasta jooksul pärast võistluse lõppu.

Töötlejate või vastuvõtjate kategooriad, kellele võime isikuandmeid esitada: isikuandmete töötleja on MUSTARD s.r.o., registrijärgne asukoht Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Tšehhi Vabariik, ID nr 28531418, registreeritud äriregistris, mida haldab Praha linnakohus, jaotis C, kande nr 148383 (läbiviija). Teie isikuandmeid võidakse vastava taotluse korral edastada vajalikus ulatuses ja seaduses sätestatud piirides riigiasutustele, eelkõige kohtutele, Tšehhi Vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele.

Isikuandmete allikas: me saame isikuandmed otse teilt.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele ettevõtetele: töötlemise käigus ei edastata teie isikuandmeid kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automatiseeritud otsuste tegemine isikuandmete põhjal: isikuandmete töötlemise ajal ei toimu isikuandmete põhjal automatiseeritud otsuste tegemist.

Muu teave: isikuandmeid võib arhiveerida avalikes huvides ja kasutada teadus-, ajaloo- või statistilistel eesmärkidel. Põhjendatud juhtudel võidakse isikuandmeid töödelda ka õigusküsimuste lahendamise eesmärgil, sealhulgas kohustuste täitmiseks avaliku halduse asutuste ees ning õigusriskide jälgimiseks ja pidevaks hindamiseks.

Isikuandmete töötlemise osana on teil järgmised õigused: juurdepääs töödeldud isikuandmetele, ebatäpsete või ebaõigete andmete parandamine või mittetäielike andmete täiendamine, isikuandmete kustutamine eesmärgi või volitamata töötlemise lõpetamise korral, isikuandmete töötlemise piiramine või blokeerimine, isikuandmete struktureeritud ja masinloetavas vormingus loetlemine enda või teise administraatori jaoks, automatiseeritud otsuste tegemise välistamine.

Oma õiguste teostamiseks kasutage järgmisi suhtluskanaleid:

– elektrooniliselt: https://www.skoda-auto.com/data-privacy

– postiga: Škoda Auto a.s., Andmekaitse Büroo, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, CZ 293 01 Mladá Boleslav, Tšehhi Vabariik (inglise või tšehhi keeles)

Seoses teie õiguste teostamisega võib Škoda Auto nõuda mõistlikku tasu, võttes arvesse andmete töötlemisega seotud halduskulusid, kui andmesubjekti taotlused on ilmselgelt põhjendamatud või ülemäärased.

Kui teil on isikuandmete kaitse kohta küsimusi, võta ühendust Škoda Auto andmekaitseametnikuga:

– dpo@skoda-auto.cz

Kui te ei nõustu sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, võite esitada kaebuse Škoda Auto andmekaitseametnikule või esitada kaebuse järelevalveasutusele, et kaitsta teie õigusi. Isikuandmete kaitse amet, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 111, https://www.uoou.cz/en

 1. Muud olulised tingimused

Korraldaja määrab ainuisikuliselt kindlaks võitude täpsed kirjeldused. Kujutised võitude reklaammaterjalides on illustratiivsed. Korraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on osalejale tekkinud auhinna kasutamise tagajärjel.

Osalejatel ei ole õigust nõuda auhinna asemel raha ega muud liiki täitmist. Korraldaja ei ole kohustatud tagama võistlusel osalejate nõuete täitmist muul viisil ning osalejatel ei ole õigust nõuda korraldajalt muid kohustusi lisaks neile, mis on selgesõnaliselt sätestatud käesolevas dokumendis.

Korraldaja ei vastuta kolmandate osapoolte poolt pakutavate auhindade kvaliteedi eest. Võimalike defektide korral pöörduge vahetult nende tarnijate poole. Korraldaja jätab endale õiguse auhindu oma äranägemisel muuta.

Osaleja võib võistlusest kõrvaldada, kui korraldaja avastab või tal on põhjendatud kahtlus, et osaleja või teised teda abistavad isikud on osalenud pettuses, et saada auhindu või tegeleda ebaausa käitumise või käitumisega, mis ei põhine osaleja teadmisel vastavatele reeglitele.

Korraldaja ei vastuta sõnumite või võitude edastamata jätmise eest. Korraldaja ei vastuta vigade eest, mis on tekkinud tehniliste või sideprobleemide tõttu. Korraldaja otsustab lõplikult esitatud kaebuste või vastuväidete üle. Korraldaja jätab endale õiguse ilma hüvitise maksmata lühendada, edasi lükata, peatada või tühistada üritust ja auhindu või muuta või lisada ühepoolselt reegleid ürituse kestel, teatades sellistest muudatustest eespool nimetatud veebilehel, kus on ka reeglite kehtiv ja täielik sõnastus.

Facebook ei halda ega spondeeri võistlust ja ei ole sellega seotud ning Facebook ei vastuta selle eest. Ürituse ajal esitatud teavet ei edastata Facebookile. Kõik küsimused, kommentaarid või kaebused tuleb suunata vastuvõtjale, mitte Facebookile.

Käesolev võistlus on reguleeritud Tšehhi Vabariigi seadustega, välja arvatud ulatuses, mis on välja jäetud osalejate riikide kohaldatavate õigusaktidega.