• SVK

Pravidlá súťaže Vyhrajte skvelé ceny 2017

Tieto pravidlá upravujú podmienky súťaže „Vyhrajte skvelé ceny 2017“ (ďalej len „Súťaž“) a sú jediným dokumentom, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže.

1. Hostiteľ a organizátor súťaže

Hostiteľom Súťaže je Škoda AUTO a.s., akciová spoločnosť s registrovaným sídlom na tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika, IČO 00177041, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Praha, oddiel B, vložka č. 332 (ďalej len „Hostiteľ“).

Organizátorom Súťaže, ktorý zabezpečuje praktické kroky pri jej organizácii, je MUSTARD s.r.o., sídlo Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Česká republika, IČO 28531418, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Praha, oddiel C, vložka č. 148383.

2. Termín a miesto súťaže, súťažné obdobia

Súťaž sa bude konať v čase od 9.00 hod. GMT (greenwichského stredného času) 1. 7. 2017 do 23. 7. 2017, rozdelenom na tri samostatné obdobia. Súťaž sa bude konať na webovej stránke www.welovecycling.com (ďalej len „webová stránka Súťaže“), na ktorej sa v prvom rade vedie komunikácia s účastníkmi. Jednotlivé súťažné obdobia sú nasledovné:

Od / Do / Počet hlavných cien / Počet stredných cien / Počet nižších cien
9.00 GMT 1. 7. 2017 / 8. 7. 2017 / 3 / 3 / 3
9. 7. 2017 / 15. 7. 2017 / 2 / 3 / 3
16. 7. 2017 / 23. 7. 2017 / 3 / 1 / 3

3. Účastníci Súťaže

Do Súťaže sa môže prihlásiť ktorýkoľvek jednotlivec, ktorý dosiahol vek minimálne 18 rokov a býva v jednej z krajín, v ktorej sa Súťaž koná. Súťaž sa koná v nasledujúcich krajinách: ANDORRA, BELGICKO, BOSNA, BULHARSKO, ČESKÁ REPUBLIKA, ČIERNA HORA, DÁNSKO, ESTÓNSKO, FÍNSKO, FRANCÚZSKO, GRÉCKO, HOLANDSKO, CHORVÁTSKO, ÍRSKO, ISLAND, LICHTENŠTAJNSKO, LITVA, LOTYŠSKO, LUXEMBURSKO, MAĎARSKO, NEMECKO, NÓRSKO, POĽSKO, PORTUGALSKO, RAKÚSKO, RUMUNSKO, RUSKO, SLOVENSKO, SLOVINSKO, SRBSKO, ŠPANIELSKO, ŠVAJČIARSKO, ŠVÉDSKO, TALIANSKO, TURECKO, VEĽKÁ BRITÁNIA.

Na vstup do Súťaže je potrebné sa kedykoľvek počas Súťažného obdobia zaregistrovať na webovej stránke Súťaže, potvrdiť bezpodmienečné prijatie týchto pravidiel a udeliť Hostiteľovi Súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov, ako je uvedené nižšie. Súčasťou registrácie (prihlasovacieho formulára) je poskytnutie osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa alebo telefónne číslo).
Každý účastník sa môže zaregistrovať len raz a len pod svojím vlastným menom a identitou, lebo Hostiteľ Súťaže si vyhradzuje právo skontrolovať toto pravidlo technickými, ako aj organizačnými prostriedkami.

Všetky osoby, ktoré sa zúčastnili na príprave tejto Súťaže, najmä osoby zamestnané Hostiteľom alebo Organizátorom alebo v podobnom vzťahu s nimi sú nespôsobilé na účasť na Súťaži, rovnako aj akékoľvek osoby v podobnom vzťahu so zúčastňujúcim sa oprávneným partnerom Škoda alebo s agentúrami poverenými zabezpečením tejto Súťaže, ich rodinní príslušníci a osoby im blízke.

4. Mechanizmus súťaže, vyhodnotenie víťazov

Úlohou účastníka v každom období je čo najsprávnejšie odpovedať na päť súťažných otázok, ktoré dostane po prihlásení sa do aplikácie. Všetci účastníci, ktorí správne odpovedali na všetkých päť otázok za určité obdobie, majú možnosť vyhrať hlavnú alebo nižšiu cenu. Počet cien za každé obdobie je stanovený vo vyššie uvedenej tabuľke. V každom súťažnom období vyhrá hlavnú cenu ten účastník, ktorý správne odpovedal na všetky odpovede na 500. mieste, v prvom období aj na 1000. a tiež 1500. mieste, v druhom období aj na 1000. mieste. V každom súťažnom období vyhráva nižšiu cenu ten účastník, ktorý správne odpovedal na všetky otázky na 221. mieste a jeho násobkoch (221, 442, 663 atď.). Ak je počet účastníkov nižší ako 1 000, hodnotenie víťazov (miest) sa urobí znovu, počnúc 2. miestom, a znovu opakovane.

Hostiteľ Súťaže bude do piatich dní po skončení príslušného súťažného obdobia informovať víťazov prostredníctvom e-mailu uvedeného počas registrácie a víťazi budú požiadaní o poskytnutie údajov potrebných na odovzdanie alebo zaslanie ceny alebo na ďalšiu komunikáciu. Ak víťaz nezareaguje ani na opakovane poslaný e-mail Hostiteľa Súťaže alebo neposkytne kontaktné údaje do troch dní po poslaní e-mailu, jeho nárok na cenu vyprší bez akejkoľvek náhrady.

5. Popis cien

Hlavná cena: v prvom a druhom súťažnom období sú hlavnými cenami VIP zájazdy na Tour de France. Táto cena zahŕňa cenu letenky na etapu, ubytovanie na 2 noci a prelet helikoptérou* ponad pelotón. Účasť je na vaše vlastné riziko. Účastník môže byť požiadaný o predloženie potrebného osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti na jeho absolvovanie.

V treťom súťažnom období bude hlavnou cenou lístok do cyklistického kempu Stephena Rochea (v dňoch 12.-15. 10. 2017). Táto cena zahŕňa cenu letenky na Malorku, transfer z letiska do tábora a späť na letisko, ubytovanie, polovičnú penziu, účasť na kempe Stephena Rochea počas piatich dní /štyroch nocí, vrátane prenajatého bicykla na použitie v kempe.

Stredná cena: pre prvé a druhé súťažné obdobie je strednou cenou zelené tričko. V treťom súťažnom období je zelené tričko podpísané víťazmi.

Nižšia cena: nižšia cena pre všetky tri obdobia je balíček reklamných predmetov WeLoveCycling.

* Prelet helikoptérou ponad pelotón závisí od poveternostných podmienok.

6. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaregistrovaním sa do Súťaže každý účastník potvrdzuje, že si je vedomý pravidiel Súťaže a prijíma ich, v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, na spracovanie jeho osobných údajov Hostiteľom ako správcom osobných údajov a/alebo inými stranami, ktoré tento správca zmluvne poveril spracovaním osobných údajov, v rozsahu údajov poskytnutých na účel organizácie tejto Súťaže a ponúknutie výrobkov a služieb značky Škoda, na zisťovanie spokojnosti zákazníkov a na účel prieskumu trhu, ako aj na účel distribúcie obchodných oznámení elektronickými prostriedkami v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti, až do odvolania takého súhlasu. Získané údaje môžu byť ďalej poskytnuté subjektom, ktoré sú členmi autorizovanej distribučnej siete vozidiel značky Škoda. Každý účastník dáva dobrovoľne povolenie na spracovanie vyššie uvedených údajov a na použitie elektronickej komunikácie. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný písomným oznámením Hostiteľovi. Vlastník údajov si je vedomý svojich práv vyplývajúcich z uvedených právnych predpisov o ochrane osobných údajov, t. j. ak zistí alebo sa domnieva, že osobné údaje sú spracované spôsobom, ktorý narúša jeho súkromie alebo osobný život spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom, najmä ak osobné údaje nie sú v jasnom vzťahu s účelom ich spracovania, môže požiadať o vysvetlenie alebo požadovať odstránenie takej situácie a zablokovanie používania jeho osobných údajov, alebo žiadať ich opravu, dodatok k nim alebo ich likvidáciu.

7. Obstaranie a používanie záznamov

Ak sa účastník stane víťazom, udelí Hostiteľovi súhlas na získanie a používanie portrétov, písomných vyhlásení, fotiek a zvukových a vizuálnych záznamov účastníka, týkajúcich sa účastníka a/alebo vyjadrení osobnej povahy, získaných Hostiteľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a dodania alebo vyzdvihnutia výhier, na komerčné účely vo všetkých komunikačných médiách, bez ohľadu na ich charakter a špecifikácie, za použitia všetkých typických prostriedkov, s ich následnou modifikáciou a potenciálnym skombinovaním s inými dielami a zahrnutím do kolektívneho diela. Účastník udeľuje Hostiteľovi tento súhlas bezplatne bez materiálnych, časových, množstevných alebo územných obmedzení a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas bude platiť aj pre tretie strany, ktorým môže Hostiteľ poskytnúť také záznamy podľa svojho vlastného uváženia.

8. Iné dôležité podmienky

Hostiteľ výlučne určí presnú špecifikáciu výhier. Zobrazenie výhier v propagačných materiáloch je ilustratívne. Na výhru hlavnej ceny je potrebné splniť ďalšie podmienky (pas, víza atď.) a povinnosti víťaza a riadne zvážiť vlastnú spôsobilosť pre účasť, najmä zdravotnú. Hostiteľ nebude zodpovedný za žiadne škody spôsobené účastníkovi následkom používania ceny.

Účastníci nie sú oprávnení požadovať peniaze alebo iné druhy plnenia ako náhradu za cenu. Hostiteľ nie je týmto inak viazaný poskytnúť účastníkom Súťaže plnenie a účastníci nebudú oprávnení na žiadne iné plnenie od Hostiteľa, než je výslovne uvedené v tomto dokumente. Hostiteľ nie je zodpovedný za kvalitu cien dodaných tretími stranami. Zodpovednosť za možné nedostatky treba uplatniť priamo u týchto dodávateľov. Hostiteľ si vyhradzuje právo zmeniť ceny podľa svojho vlastného uváženia.

Účastník môže byť zo Súťaže vylúčený, ak Hostiteľ zistí alebo má dôvodné podozrenie, že účastník alebo iná osoba pomáhajúca účastníkovi sa zapojil(a) do podvodu s cieľom dostať ceny alebo do nekalého správania alebo správania, ktoré nie je založené na znalostiach zákazníka v súlade s pravidlami.

Hostiteľ nebude zodpovedný za nedoručenie správ alebo výhier. Hostiteľ nebude zodpovedný za výskyt chyby následkom technických alebo komunikačných problémov. Hostiteľ rozhodne s konečnou platnosťou o sťažnostiach alebo predložených námietkach. Hostiteľ si vyhradzuje právo bez toho, aby sa od neho žiadalo poskytnutie náhrady, skrátiť, odložiť, pozastaviť alebo zrušiť udalosť alebo tieto pravidlá počas existencie udalosti jednostranne zmeniť alebo k nim niečo pridať oznámením takých zmien na vyššie uvedenej webovej stránke, kde sa je možné nájsť aj platné a kompletné znenie pravidiel.

Táto Súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená s Facebookom a Facebook nie je za ňu zodpovedný. Informácie poskytnuté počas udalosti nebudú poskytnuté Facebooku. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadne aplikácie musia byť adresované Hostiteľovi, nie na Facebook.

Táto Súťaž sa riadi zákonmi Českej republiky, okrem rozsahu vylúčeného platnou legislatívou krajín účastníkov.