• SVK

Podmienky odberu noviniek

Vitajte na internetovej stránke WELOVECYCLING, ktorá sa nachádza na adrese https://www.welovecycling.com (ďalej len “Stránka”) a ktorú prevádzkuje spoločnosť MUSTARD s.r.o., IČO: 285 31 418, so sídlom v Prahe 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, PSČ 110 00, Česká republika a ktorá pôsobí ako dodávateľ spoločnosti Škoda AUTO a.s., IČO: 00177041 so sídlom v Mladej Boleslavi, Tř. Václava Klementa 869, PS4 293 60, Česká republika (stránka WELOVECYCLING).
Prihlásením sa na odber správ elektronickej komunikácie obsahujúcej novinky zo stránky WELOVECYCLING a pozvánky na podujatia (ďalej iba „novinky“) dávate najavo, že ste si tieto podmienky (vrátane Zásad ochrany súkromia spoločnosťou Škoda AUTO a.s.) prečítali, porozumeli im, súhlasíte s nimi a že s doručovaním noviniek súhlasíte. Stránka WELOVECYCLING môže tieto podmienky priebežne meniť a dopĺňať. Vaše trvalé prihlásenie sa na odoberanie a prijímanie noviniek sa považuje za prijatie zmenených a doplnených podmienok. Do týchto podmienok máte možnosť kedykoľvek nahliadať.

Spravovanie vašej prihlášky na odoberanie

Pri odhlasovaní sa z odberu noviniek stránky WELOVECYCLING postupujete takto:
Kliknite na odkaz ‘Unsubscribe’ alebo ‘Odhlásiť’, ktorý sa nachádza na každej stránke pre prihlásenie sa na odber noviniek (novinky WELOVECYCLING), alebo priamo v prijatej elektronickej komunikácii (t.j. v odbere noviniek alebo pozvánkou na podujatie).
Vyplňte odhlasovací formulár, vrátane potvrdenia svojej e-mailovej adresy.
Kliknite na odkaz “Unsubscribe” alebo “Odhlásiť”.

Ochrana súkromia

Vaše osobné údaje sa môžu zhromažďovať predovšetkým za účelom oznamovať vám priebežne zverejnenie nového obsahu na stránke WELOVECYCLING, oboznamovať vás s novými pozvánkami na podujatia, alebo s informáciami o produktoch prostredníctvom našich noviniek. Ak nám požadované informácie neposkytnete, môže sa stať, že vám naše novinky odosielať nedokážeme. Vašu e-mailovú adresu sprístupníme poskytovateľom marketingových služieb WELOVECYCLING so sídlom v Európskej únii, ktorí sú zodpovední za zasielanie všetkých našich správ a noviniek. Tento dodávateľ služieb je zmluvne zaviazaný na dodržiavanie právnej úpravy Európskej únie na ochranu súkromia (European Privacy Act) a vykonáva všetky primerané opatrenia určené na zabezpečenie primeraného zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi a ich spracovávaním. Stratégia iniciatívy WELOVECYCLING pre oblasť ochrany súkromia obsahuje aj informácie o postupe ako podať sťažnosť za porušenie princípov Európskej únie upravujúcich ochranu súkromia a o spôsobe, ako takéto sťažnosti riešime, ďalej informácie o spôsobe ako požiadať o prístup k vašim uchovávaným osobným údajom a ako žiadať o ich opravu. Na stránku WELOVECYCLING sa možno obracať prostredníctvom e-mailu odoslaného na adresu info@welovecycling.com.

Autorské práva

Obsah noviniek stránky WELOVECYCLING, ako aj všetky a akékoľvek myšlienky, vzory, grafické úpravy, fotografie, texty, audiovizuálne materiály a ďalšie materiály, ktoré tvoria obsah noviniek, podliehajú právam na ochranu duševného vlastníctva Európskej únie a ich vlastníkmi a kontrolujúcimi subjektmi sú stránka WELOVECYCLING, alebo udeľovatelia jej licencií. V súvislosti s novinkami (vrátane ich častí) súhlasíte, že ich smiete používať iba na svoje osobné účely a že novinky nesmiete používať na žiadne komerčné účely. Používanie obsahu akýmikoľvek inými spôsobmi, kopírovanie, reprodukovanie, menenie alebo prenášanie obsahu si vyžaduje udelenie nášho prechádzajúceho písomného súhlasu. Nepovolené používanie je zakázané a chránené zákonom.

Vylúčenie zodpovednosti a všeobecné ustanovenia

Novinky a ich obsah sa poskytujú výlučne na informačné účely a nemajú sa považovať za komplexné informácie alebo poradenstvo. Hoci stránka WELOVECYCLING uplatňuje primerané úsilie zamerané na zabezpečenie presnosti a aktuálnosti informácií obsiahnutých v novinkách, za ich presnosť, aktuálnosť alebo úplnosť sa nezaručuje. Stránka WELOVECYCLING neposkytuje žiadne vyhlásenia v súvislosti s obsahom a vhodnosťou informácií poskytovaných v novinkách (najmä v súvislosti s informáciami nachádzajúcimi sa v odkazoch na akékoľvek internetové stránky). V najvyššom rozsahu, ktorý pripúšťajú právne predpisy sa stránka WELOVECYCLING nezaručuje a ani neručí za presnosť, spoľahlivosť, aktuálnosť alebo akýkoľvek iný aspekt informácií tvoriacich obsah noviniek a ani neposkytuje v tomto ohľade žiadne vyhlásenie.
Novinky môžu obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán. Stránka WELOVECYCLING žiadnym spôsobom nezodpovedá a ani sa nezaručuje za obsah takýchto stránok a na tieto stránky pristupujete a používate ich na svoje vlastné riziko. Akékoľvek odkazy sa poskytujú len kvôli ľahšej orientácii a nevyplýva z nich nič, čo by naznačovalo, že ich používanie schvaľujeme, alebo odporúčame. Stránka WELOVECYCLING sa nezaručuje, že materiály, ktoré sa sprístupňujú v novinkách, alebo prostredníctvom noviniek nebudú obsahovať chyby, vírusy, počítačové červy alebo iné škodlivé kódy. V rozsahu, ktorý pripúšťajú právne predpisy sa vylučuje akákoľvek zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škodu alebo za akýkoľvek úraz, ktoré by vznikli na základe vášho prístupu, alebo vašej nemožnosti prístupu k akémukoľvek kódu, alebo na základe skutočnosti, že ste prijali akékoľvek kódy, alebo že ste sa opierali o akékoľvek informácie, ktoré tvoria obsah noviniek, alebo ktoré sa prostredníctvom noviniek sprístupnili.
Súčasťou obsahu noviniek môžu byť aj ochranné známky chránené zákonom. Na medzinárodnej úrovni smiete používať ochranné známky stránky WELOVECYCLING iba na základe nášho predchádzajúceho písomného súhlasu, ibaže by išlo o legitímne označovanie produktov alebo služieb stránky WELOVECYCLING.
Súhlasíte, že pri poskytovaní údajov v rámci prihlasovania sa na odber noviniek stránky WELOVECYCLING zodpovedáte za správnosť a presnosť poskytovaných údajov a že akékoľvek omyly pri vpisovaní, alebo poskytovaní vašich údajov môže mať za následok nedoručenie noviniek.
Stránka WELOVECYCLING má kedykoľvek a podľa svojho vlastného uváženia právo na pozastavenie, alebo zrušenie vášho odberu.

Tieto podmienky

Tieto podmienky sa riadia podľa právnych predpisov Českej republiky a bezpodmienečne sa podriaďujete súdnej právomoci súdov v Českej republike. Hoci české novinky možno distribuovať, alebo k nim možno inak pristupovať aj mimo územia Českej republiky, stránka WELOVECYCLING neposkytuje žiadne vyhlásenie v takom zmysle, že obsah je v súlade s právnymi predpismi akejkoľvek inej krajiny. Ak odoberáte novinky na mieste mimo územia Českej republiky, potom za dodržiavanie súladu s miestnymi právnymi predpismi a za dôsledky opierania sa o ich obsah zodpovedáte výlučne vy sami.

Uchovávanie údajov

Všetky osobné údaje, vrátane e-mailových adries, sa uchovávajú a zálohujú na našej infraštruktúre bežiacej na službe na Amazon Web Services (AWS) umiestnenej v európskom dátovom centre. Pri ochrane údajov na svojich serveroch uplatňujeme kombináciu administratívnych, fyzických a logických bezpečnostných opatrení. Naše servery sú chránené firewallmi a špecializovaným softvérom na detekciu neoprávnených prístupov a škodlivého softvéru. Prístup na servery a k infraštruktúre je zabezpečený a udeľuje sa len správcom (administrátorom).
Ochranu údajov v procese ich prenosu zabezpečujeme pomocou štandardne používaných kryptografických postupov. Zvyčajne sa označujú ako protokol ‘transport layer security (“TLS”)’ alebo protokol ‘secure socket layer (“SSL”)’. Pri prenose údajov prostredníctvom internetu však nemožno zaručiť 100% bezpečnosť a preto sa za bezpečnosť informácií v procese ich prenosu od vás k nám nedokážeme celkom zaručiť; v takomto zmysle preto potvrdzujete, že tak robíte na svoje vlastné riziko.

Prístup k údajom

Máte právo:
1. overovať si, či spoločnosť Škoda AUTO a.s. (ďalej len “Škoda AUTO”) uchováva akékoľvek osobné údaje týkajúce sa vašej osoby a máte tiež právo k týmto údajom pristupovať;
2. požiadať spoločnosť Škoda AUTO o opravu akýchkoľvek nesprávnych údajov týkajúcich sa vašej osoby a
3. oboznamovať sa s internými predpismi a postupmi spoločnosti Škoda AUTO súvisiacimi s osobnými údajmi.
So žiadosťami o prístup k údajom a o ich opravu a pri overovaní typov uchovávaných údajov sa obracajte písomne na adresu:info@welovecycling.com
Smiete tiež spoločnosť Škoda AUTO, alebo ktoréhokoľvek z jej určených partnerov požiadať o vymazanie údajov z akéhokoľvek aktívneho adresára na odosielanie elektronickej pošty, alebo adresára pre rozosielanie informácií. Pri uplatňovaní si ktoréhokoľvek zo svojich práv sa na nás obracajte prostredníctvom vyššie uvedenej adresy, alebo odošlite e-mail spoločnosti Škoda AUTO, svoju správu označte ako “dôvernú”. Ešte pred udelením prístupu k vašim údajom, alebo pred povolením opravenia vašich osobných údajov smie spoločnosť Škoda AUTO vykonať kroky namierené na overenie vašej totožnosti. V súlade s podmienkami Vyhlášky má spoločnosť Škoda AUTO právo účtovať si za spracovanie akejkoľvek žiadosti o prístup k údajom primeraný poplatok.
Právo pristupovať k údajom majú len nasledujúce subjekty:

Vlastník

Škoda AUTO a.s.
​Tř. Václava Klementa 869
293 60 Mladá Boleslav
Česká republika
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri, ktorý vedie Městský soud v Prahe, vložka č. B 332.
Člen skupiny Volkswagen Group
IČO: 00 17 70 41

Prevádzkovateľ stránky WELOVECYCLING

MUSTARD s.r.o.
Vinohradská 22
120 00 Praha 2
Česká republika
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri, ktorý vedie Městský soud v Prahe, vložka č. C 148383.
IČO: 28531418

Prevádzkovateľ technického zabezpečenia pre spoločnosť MUSTARD

YOUR SYSTEM, spol.s r.o.
Türkova 2319/5b
14900 Praha 4
Česká republika
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri, ktorý vedie Městský soud v Prahe, vložka č. C 72.
IČO: 00174939

Ďalšie informácie

Žiadosti o ďalšie informácie môžete zaslať e-mailom na sídlo stránky WELOVECYCLING na adrese info@welovecycling.com.