• SVK

Pravidlá súťaže

Tieto pravidlá upravujú podmienky súťaže s názvom „L’Etape du Tour 2017“ (ďalej len „súťaž”). Toto je jediný dokument, ktorý úplne a záväzne určuje pravidlá tejto súťaže.

1. USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Usporiadateľom tejto súťaže je spoločnosť Škoda AUTO a.s. so sídlom tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika, IČO: 00177041, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd. B, vložka č. 332 (ďalej len „usporiadateľ“).

Organizátorom súťaže, ktorý zabezpečuje praktické kroky pri jej organizácii, je spoločnosť MUSTARD s.r.o., so sídlom Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Česká republika, IČO: 28531418, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd. C, vložka č. 148383.

2. ČAS A MIESTO SÚŤAŽE

Súťaž prebieha od 15. mája 2017 do 31. mája 2017. Súťaž prebieha na webovej stránke www.welovecycling.com/letape-du-tour-2017/sk/ , kde sa primárne realizuje aj komunikácia so súťažiacimi.

3. SÚŤAŽIACI

Súťaže, organizovanej na území Českej republiky, sa môže zúčastniť každá fyzická osoba vo veku minimálne 18 rokov s pobytom v niektorej z nasledujúcich krajín: Albánsko, Andorra, Arménsko, Rakúsko, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Kanárske ostrovy, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Macedónsko, Malta, Moldavsko, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, Turecko, Ukrajina.
Na účasť v súťaži sa treba kedykoľvek počas jej trvania zaregistrovať na webovej stránke súťaže, potvrdiť bezvýhradný súhlas s týmito pravidlami a tým dať usporiadateľovi súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu uvedenom nižšie. Súčasťou registrácie (prihlášky) je poskytnutie osobných údajov (celé meno, e-mail, telefón, mesto, štát) a načítanie (prostredníctvom registračného formulára) obrázku z cyklistickej aplikácie, ktorú súťažiaci používa.
Technické podmienky obrázkov:
Požadovaný formát obrázkov: JPEG, PNG
Minimálna veľkosť obrázku: 1280 × 956 px
Maximálna veľkosť súboru: 5 MB
Po načítaní obrázku súťažiaci sám nemôže výsledný profil (príspevok) upravovať, ak však požiada o vymazanie svojho súťažného profilu, usporiadateľ tak urobí čo najrýchlejšie.

Každý súťažiaci sa môže zaregistrovať len raz a len pod vlastným menom a identitou, pričom usporiadateľ si vyhradzuje právo skontrolovať splnenie tohto pravidla pomocou technických a organizačných prostriedkov.

Z účasti v tejto súťaži sú vylúčené všetky osoby podieľajúce sa na jej príprave, najmä osoby v zamestnaneckom alebo podobnom vzťahu s usporiadateľom, organizátorom, zúčastneným autorizovaným partnerom Škoda alebo agentúrami poverenými zabezpečením tejto súťaže, ich členovia rodiny a blízke osoby.

4. VYHODNOTENIE VÍŤAZOV

Porota vymenovaná usporiadateľom vyberie zo všetkých príspevkov, ktoré budú nahrané riadne a včas, sedem víťazov; títo víťazi dostanú príležitosť zúčastniť sa na L’Etape du Tour 2017 (ďalej len „podujatie“). Pri výbere víťazov zo strany poroty je rozhodujúci počet najazdených kilometrov z obrázka z cyklistickej aplikácie, ktorú používa súťažiaci a pri svojom rozhodovaní je porota úplne nezávislá. Pri výbere víťazov vezme porota do úvahy aj počet kilometrov najazdených súťažiacimi za rok, ich aktivitu na sociálnych sieťach a ich schopnosti. Rozhodnutie poroty o víťazoch je konečné a nemožno sa voči nemu odvolať.

Usporiadateľ sa kontaktuje s víťazmi prostredníctvom e-mailu alebo telefónneho čísla uvedeného pri registrácii do siedmich dní od skončenia pretekov. Požiada ich o poskytnutie údajov potrebných na účasť na podujatí a ďalšiu možnú komunikáciu. Ak víťaz neodpovie na opakovane odoslaný e-mail usporiadateľa, alebo neposkytne svoje kontaktné údaje do troch dní od jeho odoslania, cena prepadá bez náhrady.

5. PRAVIDLÁ PRE FOTKY A INÉ PRÍSPEVKY

Príspevky, ktoré sú nelegálne, neslušné, obscénne, alebo podľa výlučného uváženia usporiadateľa vykazujú nelegálne, riskantné, neslušné alebo akékoľvek nezodpovedné správanie, sú zo súťaže z princípu vylúčené. Usporiadateľ vyzýva súťažiaceho, aby pri uverejňovaní príspevkov neporušoval zákony, neriskoval a správal sa zodpovedne, čestne a slušne. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek skontrolovať a následne odmietnuť alebo vylúčiť súťažiaceho s príspevkom, ktorý je nevhodný z dôvodov uvedených vyššie alebo podľa jeho vlastného uváženia, bez náhrady a akejkoľvek povinnosti uviesť dôvody tohto rozhodnutia. Rovnaké pravidlo platí aj pre príspevky technicky nepoužiteľné pre súťaž.

Súťažiaci sa zaručuje, že je jediným autorom nahraného príspevku a použitie tohto príspevku nasledujúcim spôsobom neporušuje žiadne práva tretích osôb (uvedené osoby, spoluautori alebo autori diel zaznamenaných na fotke) ani iné zákonné podmienky. Pred uverejnením príspevku si súťažiaci musí overiť, že tieto tretie osoby sú oboznámené s pravidlami tejto súťaže a vedome súhlasili s jeho použitím v súťaži a na žiadosť usporiadateľa musí byť pripravený preukázať tento súhlas.
Súťažiaci súhlasí so zverejnením svojho príspevku a udeľuje usporiadateľovi bezplatnú licenciu na zverejnenie svojho príspevku vrátane mena a portrétu autora alebo portrétov iných osôb na internete a iných komunikačných prostriedkoch v súvislosti s touto súťažou počas primeranej lehoty, avšak najmenej počas dvoch rokov od jej skončenia. Príspevky možno uverejňovať a šíriť ako celok alebo ich časť vrátane statického obrázka aj po úprave, editovaní alebo doplnení. Súťažiaci potvrdzuje, že fotky sa po uverejnení môžu šíriť po internete bez zámeru usporiadateľa. Usporiadateľ nezodpovedá za toto šírenie.

6. SÚŤAŽ L’ETAPE DU TOUR

Cenou je právo zúčastniť sa na podujatí od 15. júla 2017 do 17. júla 2017 (vrátane dňa príchodu a odchodu). L’Etape du Tour 2017 je fyzicky náročné podujatie, v rámci ktorej sú pre víťaza pripravené cyklistické preteky. Účasť je na vlastné riziko. Víťaz (ďalej len „účastník“) súhlasí, že si v deň pretekov oblečie dres s nadpisom „Škoda AUTO”, a že preteky absolvuje v tomto drese. Účastníci budú mať zabezpečenú dopravu z určeného letiska na miesto konania pretekov a späť, ako aj ubytovanie. Prepravu na určené letisko by si mal účastník zabezpečiť sám. Počas podujatia budú mať účastníci zabezpečené zdravotné poistenie. Účastníka možno požiadať o predloženie povinného zdravotného potvrdenia o jeho spôsobilosti zúčastniť sa na podujatí. Účastníci súhlasia, že si na preteky vezmú vlastný bicykel a vybavenie v dobrom stave. V prípade poruchy vlastného bicykla organizátor nezabezpečuje náhradný bicykel.

7. SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaregistrovaním sa v tejto súťaži každý súťažiaci potvrdzuje, že pravidlá súťaže pozná a súhlasí s nimi a vyjadruje svoj súhlas, v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, so spracovaním jeho osobných údajov zo strany usporiadateľa ako správcu osobných údajov alebo strán zmluvne poverených týmto správcom spracovaním osobných údajov v rozsahu údajov poskytnutých na účely organizácie tejto súťaže, s ponúkaním výrobkov a služieb značky Škoda, zisťovaním spokojnosti zákazníkov a na účely prieskumu trhu a šírenia obchodnej komunikácie pomocou elektronických prostriedkov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti, až do prípadného odvolania tohto súhlasu. Tieto osobné údaje možno poskytnúť aj subjektom, ktoré sú členmi autorizovanej distribučnej siete vozidiel Škoda. Súhlas so spracovaním uvedených údajov a použitím elektronického kontaktu dáva súťažiaci dobrovoľne. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať pomocou písomného oznámenia usporiadateľovi. Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv vyplývajúcich z týchto ustanovení o ochrane osobných údajov, t. j. hlavne ak zistí a je presvedčená, že spracovanie jej osobných údajov nie je v súlade s ochranou jej súkromia, alebo je v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné v súvislosti s účelom spracovania, môže požiadať o objasnenie alebo žiadať o nápravu výslednej situácie a zablokovanie osobných údajov, ich opravu, doplnenie alebo zrušenie.

8. ZÍSKANIE A POUŽITIE ZÁZNAMU

Ak sa súťažiaci stane víťazom, dáva usporiadateľovi súhlas získať a použiť jeho portrét, písomné vyjadrenia a fotky, obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa jeho osoby alebo jeho vyhlásenia osobnej povahy, ktoré získal usporiadateľ v súvislosti s organizáciou súťaže a odovzdaním alebo vyzdvihnutím ceny (t. j. účasťou na podujatí a počas jeho priebehu) na komerčné účely na všetkých komunikačných prostriedkoch, bez ohľadu na ich povahu, všetkými zvyčajnými spôsobmi, s ich následnou úpravou alebo možným spojením s ďalšími časťami a/alebo zahrnutím do zbierky. Súťažiaci dáva svoj súhlas usporiadateľovi bezplatne, bez vecných, časových, množstevných a územných obmedzení a môže ho kedykoľvek písomne odvolať. Táto súťaž zahŕňa aj tretie osoby, ktorým usporiadateľ poskytuje záznam v súlade s jeho účelom.

9. ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY SÚŤAŽE:

Definitívnu špecifikáciu ceny určuje usporiadateľ. Ceny zobrazené na propagačných materiáloch slúžia len na ilustráciu. Účasť na podujatí môže byť fyzicky náročná. Na výhru ceny treba splniť aj ďalšie podmienky (pas, víza atď.), víťaz je povinný riadne zvážiť svoju spôsobilosť zúčastniť sa, najmä svoj zdravotný stav. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku použitia ceny zo strany súťažiaceho.

Súťažiaci nemajú právo nárokovať si hotovosť ani iné plnenie namiesto ceny. Usporiadateľ nemá iné povinnosti voči súťažiacim a súťažiaci nemajú právo na žiadne iné plnenie usporiadateľa, než je výslovne uvedené v týchto pravidlách.

Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený, ak usporiadateľ zistí, alebo má oprávnené podozrenie, že došlo k spáchaniu podvodu alebo nečestnému konaniu súťažiaceho alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá pomohla súťažiacemu získať cenu, alebo konaniu ktoré nepredstavuje fair play, alebo nie je založené na zručnostiach súťažiaceho v zmysle súťažných pravidiel.

Usporiadateľ nezodpovedá za doručenie odkazov a cien. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne chyby vzniknuté z technických ani komunikačných príčin. O akýchkoľvek sťažnostiach alebo pripomienkach rozhodne s konečnou platnosťou usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť súťaž bez náhrady alebo jednostranne upraviť alebo doplniť jej pravidlá počas celého jej trvania, pričom zmena bude ohlásená na webovej stránke, kde sú uvedené aj platné a úplné pravidlá.

Túto súťaž nijakým spôsobom neriadi, ani nesponzoruje Facebook, ani s ním nie je spojená a Facebook za ňu nenesie žiadnu zodpovednosť. Informácie poskytnuté v súvislosti s podujatím sa neposkytujú Facebooku. Akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti v súvislosti s prihlasovaním treba adresovať usporiadateľovi, nie Facebooku.

Na súťaž sa vzťahujú zákony Českej republiky, s výnimkou ustanovení zákonov v krajinách súťažiacich, ktoré ich vylučujú.