Terms And Conditions – whatsyourtour

Ez a szabályzat a „#whatsyourtour verseny” (továbbiakban: verseny) feltételeit szabályozza , és ez az egyetlen dokumentum, amely teljeskörűen és kötelező jelleggel szabályozza a versenyt.

1. Verseny házigazdája és szervezője

A verseny házigazdája a Skoda Auto a.s. részvénytársaság (székhely: Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Cseh Köztársaság, 00177041. számon a Prágai Városi Bíróság B. cégjegyzékében bejegyezve, iktatószám: 332) (a továbbiakban: a házigazda).

A verseny szervezője, amely gyakorlati lépéseket biztosít a szervezésben, a MUSTARD s.r.o. (székhely: Prága 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Cseh Köztársaság, azonosító: 28531418, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság C. cégjegyzékében, bejegyzés: 148383),
(továbbiakban: szervező).

  1. A verseny időtartama és platformja

A verseny 2024. 06. 26. 00:01 (CET) 26.6. és 2024. 07. 06. 23:59 (CET) között tart. A verseny a We Love Cycling Instagram, Facebook és Youtube oldalain (továbbiakban: versenyplatformok) kerül lebonyolításra, ahol elsősorban a résztvevőkkel való kommunikáció zajlik.

3. Verseny résztvevői

A versenyen bármely, 18. életévét betöltött személy indulhat, aki a verseny helyszínéül szolgáló országok valamelyikében lakik. A verseny az alábbi országokban zajlik: ANDORRA, AUSZTRIA, BELGIUM, BOSZNIA, BULGÁRIA, CSEHORSZÁG, DÁNIA, ÉSZTORSZÁG, FINNORSZÁG, FRANCIAORSZÁG, GÖRÖGORSZÁG, HOLLANDIA, HORVÁTORSZÁG, ÍRORSZÁG, IZLAND, LENGYELORSZÁG, LETTORSZÁG, LIECHTENSTEIN, LITVÁNIA, LUXEMBURG, MAGYARORSZÁG, MONTENEGRO, NAGY-BRITANNIA, NÉMETORSZÁG, NORVÉGIA, OLASZORSZÁG, PORTUGÁLIA, ROMÁNIA, SPANYOLORSZÁG, SVÁJC, SVÉDORSZÁG, SZERBIA, SZLOVÁKIA, SZLOVÉNIA.

A verseny előkészítésében részt vevő összes személy, főleg a házigazda vagy a szervező által alkalmazott vagy hasonló kapcsolatban álló személyek, nem jogosultak a versenyen való részvételre, ahogy a részt vevő Škoda szerződéses partnerrel vagy a verseny biztosításával megbízott ügynökségekkel hasonló kapcsolatban álló személyek, családtagjaik és a hozzájuk közel álló személyek sem.

4. Versenymechanizmus, győztesek értékelése

A résztvevők úgy vesznek részt a versenyben, hogy az Instagramon újonnan közzétett vagy már meglévő bejegyzéseik képaláírásába egy adott hashtaget írnak. Fontos, hogy a résztvevők a verseny tulajdonosai; a bejegyzéseket az ő fiókjaikból kell megírni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Instagram sztorik nem érvényesek ebben a versenyben. A versenyidőszak után a We Love Cycling csapat tagjai választják ki a legjobb beadványokat a tartalom minősége alapján. A bírálati szempontok között szerepel a kreativitás, a verseny témájához való kapcsolódás és az általános vizuális vonzerő. A kiválasztott nyerteseket Instagram Direct Message-ben (DM), Facebook-üzenetben vagy e-mail-en (ha a YouTube-on megadták) értesítjük a nyereményükről és a nyeremény átvételének következő lépéseiről. Ha a győztes nem válaszol vagy adja meg elérhetőségeit az üzenet elküldését követő 48 órán belül, a díja kártérítés nélkül lejár.

 

5. Díjak leírása

1 db Škoda vendéglátó program a 2024-es Tour de France-on

6. Információ a személyes adatok feldolgozásáról

A házigazda mint a személyes adatok kezelője az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679) ezúton tájékoztatja Önt a személyes adatok feldolgozásáról és a feldolgozáshoz kapcsolódó jogairól.

A feldolgozás az alábbi tevékenység keretében történik:

– Versenyek szervezése és a tisztességes szavazás biztosítása a szavazóversenyen

A feldolgozás jogalapja: Jogosultak vagyunk arra, hogy személyes adatait szerződéskötés (a jelen versenyszabályzat) alapján kezeljük.

A feldolgozott személyes adatok kategóriái: Személyazonosító adatok, elérhetőségek, a kölcsönös kommunikációra és interakcióra vonatkozó információk.

Feldolgozási időszak: Személyes adatait a verseny befejezését követő egy évig dolgozzuk fel.

Adatfeldolgozók vagy azon felek kategóriái, amelyek számára átadhatjuk a személyes adatokat: A személyes adatok feldolgozója a MUSTARD s.r.o. (székhely: Prága 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Cseh Köztársaság, azonosító: 28531418, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság C. cégjegyzékében, bejegyzés: 148383),(szervező). Az Ön személyes adatai felkérésre átadhatók a hatóságoknak, különösen a bíróságoknak, a Cseh Köztársaság Rendőrségének és más bűnüldöző szerveknek, a szükséges mértékben és jogszerű keretek között.

A személyes adatok forrása: A személyes adatokat közvetlenül Öntől kapjuk.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy multinacionális cégeknek: E feldolgozás részeként az Ön személyes adatait nem továbbítjuk harmadik országokba vagy multinacionális cégeknek.

Automatizált döntéshozatal a személyes adatok alapján: A személyes adatok feldolgozása során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra a személyes adatok alapján.

Egyéb információ: A személyes adatok társadalmi érdekből archiválhatók és felhasználhatók tudományos, történelmi vagy statisztikai kutatási célokra. Megalapozott esetben a személyes adatok feldolgozhatók jogi eljárások céljából is, ideértve a közigazgatási szervek irányába fennálló kötelezettségeket, illetve a jogi kockázatok megfigyelését és folyamatos értékelését.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban Ön az alábbi jogokkal rendelkezik: Hozzáférés a feldolgozott személyes adatokhoz, a pontatlan vagy helytelen adatok helyesbítése vagy a hiányos adatok kiegészítése, a személyes adatok törlése a cél megszűnése vagy jogosulatlan feldolgozás esetén, a személyes adatok feldolgozásának korlátozása vagy zárolása, a személyes adatok strukturált és géppel olvasható formátumban történő listázása saját maga vagy egy másik ügyintéző számára, nem lehet automatizált döntéshozatal tárgya.

A jogainak gyakorlásához az alábbi kommunikációs csatornákat használja:

– elektronikus úton: https://www.skoda-auto.com/data-privacy

– postán: Škoda Auto a.s., Adatvédelmi iroda, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Cseh Köztársaság (angolul vagy csehül).

Jogainak gyakorlásával kapcsolatban a Škoda Auto észszerű mértékű díjat számíthat fel az igénylés feldolgozásának adminisztratív költségeiért, amennyiben az adattulajdonos igényei megalapozatlannak vagy túlzónak tűnnek.

Ha kérdése van a személyes adatok védelmével kapcsolatban, felveheti a kapcsolatot a Škoda Auto adatvédelmi irodájával:

– dpo@skoda-auto.cz

Ha nem ért egyet azzal, ahogyan személyes adatait feldolgozzuk, panaszt nyújthat be a Škoda Auto adatvédelmi irodájához vagy a felügyeleti szervhez a jogai védelme érdekében. Személyes adatvédelmi hivatal, Pplk. Sochora 27, 170 00 Prága 7, +420 234 665 111, https://www.uoou.cz/en

7. Felvételek megszerzése és használata

A nyertessé válással a résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a házigazda a portrékat, írásbeli nyilatkozatokat, fényképeket, valamint a résztvevővel kapcsolatos hang- és képfelvételeket és/vagy személyes jellegű kifejezéseket kereskedelmi célokra minden kommunikációs médiumban, anyagra, időre, mennyiségre és területre vonatkozó korlátozás nélkül megkapja és felhasználja. Ezt a hozzájárulást a házigazda ingyenesen kapja meg, és bármikor visszavonható. Azokra a harmadik felekre is vonatkozik, akinek a házigazda ezeket a felvételeket átadhatja.

 

8. Egyéb fontos feltételek

A házigazda kizárólag a nyeremény pontos leírását határozza meg. A nyeremények megjelenítése a promóciós anyagokban szemléltető jellegű. A házigazda nem vállal felelősséget a résztvevőnek, a díj felhasználása eredményeként okozott károkért.

A résztvevők nem jogosultak a nyeremény helyett pénzt vagy más típusú teljesítést kérni. A házigazda egyébként nem köteles a verseny résztvevői számára teljesítést nyújtani, és a résztvevők nem jogosultak a házigazdától az itt kifejezetten meghatározottakon kívül más teljesítésre.

A házigazda nem felel a versenyben való részvétellel kapcsolatos közvetlen vagy közvetett károkért. A versenyző nem vállalja a házigazda felelősségét a nyereményhez kapcsolódó kockázatokért és felelősségekért. A verseny eredményei véglegesek; a versenyző vagy a győztes nem fellebbezhet a verseny folyamata és eredménye ellen.

A résztvevő kizárható a versenyből, ha a házigazda felfedezi vagy alapos gyanúja merül fel, hogy a résztvevő vagy a résztvevőt segítő más személyek csalást követtek el a nyeremények megszerzése érdekében, vagy tisztességtelen magatartást tanúsítottak, illetve olyan magatartást tanúsítottak, amely nem a résztvevő tudtán alapul a szabályoknak megfelelően.

A fogadó nem vállal felelősséget az üzenetek vagy a nyeremények kézbesítésének elmaradásáért. A házigazda nem felelős a technikai vagy kommunikációs problémák eredményeként felmerülő hibákért. A házigazda végleges érvényességgel dönt bármely panaszról vagy bemutatott ellenvetésről. A házigazda fenntartja a jogot, hogy kártérítési kötelezettség nélkül lerövidítse, elhalassza, felfüggessze vagy törölje a rendezvényt és a nyereményeket, illetve a rendezvény fennállása alatt egyoldalúan módosítsa vagy kiegészítse a jelen szabályzatot azzal, hogy az ilyen változásokról a fent megadott weboldalon értesítést küld, ahol a szabályzat érvényes és teljes szövege is megtalálható.

A jelen versenyt nem a Meta vagy Google üzemelteti, szponzorálja, illetve nem kapcsolódik hozzájuk. A Meta és a Google nem felelősek a versenyért. Az alkalmazással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket vagy panaszokat a tárhelyszolgáltatóhoz kell intézni, nem pedig a Meta vagy a Google felé.

A jelen versenyre a Cseh Köztársaság törvényei az irányadók.