Információk a személyes adatok kezeléséről (Verseny információ)

A személyes adatok kezelője - a Škoda AUTO a.s. társaság, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01, Mladá Boleslav, cégazonosító: 00177041, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság mint cégbíróság nyilvántartásában B. szekció/332. számon (a továbbiakban: „Škoda AUTO”), jelen dokumentum útján nyújt tájékoztatást a személyes adatok kezeléséről, illetve az Ön ezzel kapcsolatos jogairól.

A személyes adatok kezelésére a következő tevékenység részeként kerül sor:

Verseny szervezése és szavazás annak keretein belül

A feldolgozás célja:

Versenyek, illetve pályázatok szervezése, és igazságos szavazás biztosítása a szavazásos versenyen

Az adatkezelés céljának leírása:

Amennyiben úgy dönt, hogy a tevékenységeink keretei között, általunk szervezett bármely versenyen részt vesz, amennyiben részt vesz versenyünkön, az ön személyes adatait, illetve amennyiben a verseny valamely résztvevőjének törvényes képviselője, akkor a gyermeke adatait, annak érdekében kezeljük, hogy a résztvevők közé önt is felvehessük, a verseny eredményeit kiértékelhessük, és a nyeremény átadásáról vagy elküldéséről intézkedhessünk. Ezeket a tevékenységeket végezhetjük közvetlenül, vagy harmadik személyeken (megbízottjainkon) keresztül egyaránt. Az adatok felhasználásával tudjuk azt is biztosítani, hogy visszaszorítsuk azokat a helyzeteket, amelyekben egy adott személy esetlegesen több szavazatot is lead.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés során úgy kell eljárnunk, ahogy az a versennyel kapcsolatban közölt kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges. Személyes adatainak rendelkezésre bocsátása szerződéses követelmény, és amennyiben ez meghiúsul, ön nem vehet részt a versenyben.

Az általunk kezelt személyes adatok kategóriái:

Azonosító adatok, kapcsolatfelvételi adatok

Adatkezelési és archiválási időszak:

A verseny lezárását követő 1 év

Azon adatfeldolgozók vagy címzettek kategóriái, amelyek részére a személyes adatokat átadhatjuk:

A versenyt lebonyolító ügynökségek.

Azok kérésére, személyes adatai átadásra kerülhetnek hatóságok, különösen bíróságok, Csehország rendőrsége, illetve más bűnüldöző szervek részére, a szükséges mértékben, a jogszabályokban meghatározott keretek között.

A személyes adatok forrása:

A személyes adatokat közvetlenül öntől kapjuk.

Személyes adatok továbbításra harmadik országba vagy szupranacionális szervezetek részére:

A jelen dokumentumban meghatározott adatkezelés során a személyes adatai továbbításra kerülhetnek egyesült államokbeli, tehát harmadik országban lévő címzettek részére. Ilyen esetekben a továbbításra vagy az Európai Bizottság megfelelőségi határozata alapján (az EU-USA adatvédelmi pajzs programban részt vevő szervezetek), vagy általános szerződési feltételek (az Európai Bizottság által kiadott szerződésminta, a szöveget érintő bármely módosítás nélkül) alapján kerül sor, figyelembe véve a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokat. A legfrissebb információkat itt találja: http://www.skoda-auto.com/other/privacy-statement.

Automatizált döntéshozatal személyes adatok alapján:

A személyes adatok jelen dokumentum szerinti kezelése során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra a személyes adatok alapján.

További információk

Sor kerülhet a személyes adatok közérdekű archiválására, valamint felhasználására tudományos, történelmi vagy kutatási célból. Megalapozott indokkal kezelhetőek a személyes adatok jogviták eldöntése céljából is, beleértve a közigazgatási szervekkel szemben fennálló kötelezettségek teljesítésének esetét, illetve a jogi kockázatok ellenőrzését és folyamatos értékelését egyaránt.