Info isikuandmete töötlemise kohta

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Käesolevaga annan ma ettevõtele Škoda AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01, Mladá Boleslav, registreerimisnumber 00177041, registreeritud Praha linnakohtu äriregistri alajaotuses B, kaust nr 332, isikuandmete vastutavale töötlejale (edaspidi „ettevõte Škoda AUTO“),

vaba ja vabatahtliku nõusoleku isikuandmete töötlemiseks järgmises ulatuses: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, VIN-kood ja vastavalt olukorrale ka muu info, mida Škoda AUTO on minu kohta hankinud ja kasutab seda, et paremini kohandada portaali minu vajadustega,

otstarbega: pöörduda Škoda kaubamärgi toodete ja teenuste pakkumisega, sealhulgas info pakkumine toodete, teenuste, ürituste, võistluste kohta, uudiskirjade saatmine ja pühadetervitused.

Nõusolek on antud kuni isikuandmete töötlemise nõusoleku tühistamiseni.

Ma kinnitan, et mul on õigus igal ajal oma nõusolek tühistada elektrooniliselt veebilehel http://www.skoda.ee/muu/isikuandmed või kirjalikult ettevõtte Škoda AUTO aadressil. Mul on õigus tühistada nõusolek enne ajavahemiku lõppu, mille kohta nõusolek oli antud. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta isikuandmete töötlemise seaduslikkust sama nõusoleku alusel enne selle tühistamist.

Lähemat infot isikuandmete töötlemise kohta annab alltoodud lisa, mis on käesoleva nõusoleku lahutamatu osa. Üldine info isikuandmete kaitse kohta on saadaval ka veebilehel http://www.skoda.ee/muu/isikuandmed.

Info isikuandmete töötlemise kohta

Käesoleva dokumendiga anname meie kui isikuandmete vastutav töötleja – ettevõte Škoda AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01, Mladá Boleslav, registreerimisnumber 00177041, registreeritud Praha linnakohtu äriregistri alajaotuses B, kaust nr 332 (edaspidi „Škoda AUTO“) – infot isikuandmete töötlemise ja teie sellega seotud õiguste kohta.

Isikuandmete töötlemist teostatakse järgmise tegevuse käigus:

TURUNDUSTEGEVUSTE TEOSTAMINE

Töötlemise otstarve:

Pöördumine Škoda kaubamärgi toodete ja teenuste pakkumisega, sealhulgas info pakkumine toodete, teenuste, ürituste, võistluste kohta, uudiskirjade saatmine ja pühadetervitused.

Töötlemise otstarbe kirjeldus:

Sinu isikuandmeid kasutatakse Sinu teavitamiseks Teenindus- ja müügipartnerite toodete ja teenuste, ürituste, võistluste, uudistetellimuste, reklaamide, jaotuskataloogide ja pühadetervituste kohta. Me võime ka kasutada osa Sinu isikuandmetest ülalmainitud suhtluse suunamiseks.

Töötlemise juriidilised alused:

Meil on õigus töödelda isikuandmeid Sinu antud nõusoleku alusel. Kui Sa ei andnud meile oma nõusolekut, et töötle me sel põhjusel Sinu isikuandmeid.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:

Tuvastamisandmed, kontaktandmed, kirjeldavad andmed, äriprofiil, toote tehniline info, kauplemisajalugu, info pere ja teiste inimeste kohta, suhtlemine, vastasmõjud ja nende andmete põhjal tuletatud profiilid, võrgu identifikaatorid.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:

5 aastat pärast isikuandmete töötlemise nõusoleku andmist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:

Turundusagentuurid, ürituste korraldamise agentuurid, meediaagentuurid, jaotusvõrgu liikmed, serverioperaatorid, külalisi haldavad agentuurid, infotelefon. Taotluse korral võib Sinu isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:

Me saame isikuandmeid otse Sinult.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:

Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata Sinu isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:

Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave

Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.