Information om behandling av personuppgifter (tävling)

Genom detta dokument tillhandahåller vi i egenskap av registeransvarig för personuppgifter – företaget Škoda AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, identifieringsnr: 00177041, registrerat i handelsregistret vid stadsdomstolen i Prag under sektion B, ärende nr 332 (hädanefter ”Škoda AUTO”) – information om behandling av personuppgifter och dina därtill hörande rättigheter.

Behandlingen av personuppgifter utförs inom ramen för följande aktivitet:

Organisering av tävling samt röstande i tävlingen

Behandlingens syfte:

Organisering av tävlingar och garantier för rättvist röstande i en röstningstävling

Beskrivning av behandlingens syfte:

Om du skulle bestämma dig för att delta i någon form av tävling som organiseras av oss kommer vi att använda dina personuppgifter, om du är en deltagare i tävlingen – dvs. dina uppgifter – och uppgifter som rör ditt barn, om du är vårdnadshavare till någon som deltar i tävlingen, för att vi ska kunna inkludera dig bland deltagarna, utvärdera tävlingen och skicka eller leverera priser. Detta kan genomföras av oss själva eller via tredje part – samarbetspartners. Med hjälp av dessa uppgifter kommer vi också att kunna garantera att situationer där en person röstar flera gånger minimeras.

Rättslig grund för behandlingen:

Vi måste genomföra behandlingen i den utsträckning det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter kopplade till den utlysta tävlingen. Att tillhandahålla dina personuppgifter utgör ett avtalsmässigt krav och om du underlåter att tillhandahålla dem kan det leda till att du inte inkluderas i tävlingen.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar:

Identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter

Behandlings- och arkiveringsperiod:

1 år efter att tävlingen är avslutad

Kategorier av behandlare eller mottagare av uppgifter till vilka vi kan tillhandahålla personuppgifterna:

Samarbetspartners som ansvarar för tävlingen.

Vid förfrågan kan dina personuppgifter tillhandahållas åt offentliga myndigheter, i synnerhet åt domstolar, den tjeckiska polisen och andra brottsbekämpande organ, i nödvändig utsträckning och inom lagliga gränser.

Personuppgifternas ursprung:

Vi får personuppgifterna direkt från dig.

Överföring av personuppgifter till tredje land eller överstatliga organisationer:

Som en del av denna behandling kan dina personuppgifter överföras till mottagare i tredje land, dvs. USA. I sådana fall kan överföringen ske antingen på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen, dvs. för organisationer som deltar i Privacy Shield-programmet, eller på grundval av standardavtalsklausuler, dvs. det standardkontrakt som utfärdas av Europeiska kommissionen, utan att några ändringar görs i texten, i enlighet med nuvarande rättsliga reglering för personuppgiftsskydd. Den senaste informationen finns på http://www.skoda-auto.com/other/privacy-policy.

Automatiskt beslutsfattande baserat på personuppgifter:

I samband med denna behandling av personuppgifter förekommer inget automatiskt beslutsfattande baserat på personuppgifterna.

Övrig information

Personuppgifterna kan arkiveras i allmänhetens intresse och användas för vetenskapliga, historiska eller statistiska forskningsändamål. I välgrundade fall kan personuppgifterna även bli föremål för behandling som syftar till att lösa rättsliga frågor, inklusive fullgörande av skyldigheter gentemot offentliga förvaltningar och övervakning och pågående utvärdering av rättsliga risker.