Hivatalos játékszabályzat

1. A Játék Szervezője és Lebonyolítója

A https://www.welovecycling.com/hu/ „Tekerj a Tour-on” elnevezésű promóciós játéknak (a továbbiakban „Játék”) szervezője a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 27., cégjegyzékszám: 01 09 071123, adószám: 10438372-2-44, a továbbiakban: „Szervező”).

A Játék lebonyolítója a Szervező megbízásából a MorePeaks Kft. (1028 Budapest, Kolozsvár utca. 6.; cégjegyzékszám: 01-09-991456; adószám: 24121725-2-41, a továbbiakban: „Lebonyolító”)

A Játék részletei, valamint a jelen Játékszabályzat a Játék időtartama alatt elérhető a WeLoveCycling Magyarország weboldalán (https://www.welovecycling.com/hu/) oldalon.

2. A Játékban résztvevők köre, a Játék időtartama

A Játékban kizárólag olyan cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki a 18. életévét betöltötte, nem esik az alábbiakban meghatározott személyek körébe, nem kerül kizárásra a Játékból a jelen Játékszabályzatban foglaltak alapján, továbbá rendelkezik olyan magyarországi lakcímmel, amelyre a nyeremény nyertesség esetén kézbesíthető. (a továbbiakban: “Játékos“).

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
• A Szervező, illetve a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja);
• a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja).

A Játék 2019. május 31. napjának 09:00:00 percétől 2019. június 9. napjának 15:59:59 percéig tart (a továbbiakban: “Játék időtartama“).

A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

3. A Játék mechanizmusa és a nyerés feltételei

Minden olyan személy, aki megfelel a jelen Játékszabályzat 2. pontjában leírtaknak, úgy vehet részt a Játékban, hogy a Játék Időtartama alatt, a WeLoveCycling Magyarország weboldalán jelentkezik a játékra. Ehhez megoszt egy linket, mely alatt található egy videót saját magáról, melyben elmondja, hogy miért őt válasszuk ki a versenyre, valamint elküld egy képet az általa elért és sport-applikációval rögzített legkiemelkedőbb kerékpáros eredményéről. Ezen felül megosztja az alábbi adatokat magáról: név, születési idő, lakhely, email cím és telefonszám.

A Játékban nem vehetnek részt a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak nem megfelelő, továbbá az obszcén, pornográf, vallási, politikai, gyűlöletkeltő, erőszakos tartalmak, az internetes honlapról vagy bármely más úton letöltött, továbbá reklám értékű, a Szervező és Lebonyolító jó hírnevét sértő, továbbá a mások jogait, jogos érdekét, a jó ízlést, közerkölcsöt, jogszabályt sértő szövegek és az azokat feltöltő Játékosok. Az ilyen tartalmak feltöltéséért a feltöltő Játékos kizárólagosan felel.

A Játékban nem vehetnek részt profi kerékpárosok.

A Játékos a fentiek szerinti jelentkezéssel a jelen Játékszabályzat feltételeit magára nézve kötelezőként elfogadja.

A Játékosok a Játékban saját maguk által regisztrált email címmel és saját maguk által elért valós eredménnyel, saját magukról készített videóval vehetnek részt.

Amennyiben a Játékos más által regisztrált email címet vesz igénybe, úgy az email címhasználat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősségüket kizárják.

A Játékban a jelen Játékszabályzatnak megfelelően részt vevő Játékosok közül összesen 1 nyertes kerül kisorsolásra a 4. pontban meghatározottak szerint, aki a jelen Játékszabályzatban megadottak szerinti nyereményekben részesülhet.

Egy Játékos egy jelentkezéssel vehet részt a Játékban. A Játékban csak a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak maradéktalanul megfelelő jelentkezések vehetnek részt. Egy Játékos a Játék időtartama alatt csak egyszer lehet nyertes és csak egy nyereményre válhat jogosulttá.

4. A nyeremények, zsűrizés

A Játék időtartama alatt a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelő kommentet feltöltő Játékosok közül összesen 1 nyertes kerül kiválasztásra az alábbiakban meghatározottak szerint.
A zsűrizés időpontja: 2019. június 9. 16:30
A zsűrizés menete: A Nyeremények odaítélése a Zsűri kizárólagos mérlegelésén alapul, amelyért a Szervező nem vállal felelősséget. A Zsűri döntése ellen bármilyen jogorvoslat lehetősége kizárt. A Játékos a Nyereményjátékban történő részvétellel a Zsűri döntését elfogadja.
A 3 tagú zsűri a Szervező és a Lebonyolító munkatársai közül kerül ki.
A kiválasztás helyszíne: Morepeaks Kft. 1024, Margit krt. 5/a. III/1.
A kiválasztás nem nyilvános.

A Játékban a Játék időtartama alatt kizárólag a Játékszabályzatnak minden szempontból megfelelő Játékosok vehetnek részt, akikkel szemben nem áll fenn kizáró ok és akik maradéktalanul eleget tettek a Játékszabályzatban foglaltaknak. Szervező, illetve Lebonyolító a Játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja a nyertes Játékosokat, és amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékos a Játékból kizárásra kerül.

A Játékban az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
• Főnyeremény:
o Személyre szabott Tour edzésterv
o Utazás, kerékpárszállítás a L’etape du Tour 2019-es versenyére
o All inclusive ellátás a L’etape du Tour 2019-es versenye alatt
o L’etape du Tour 2019 indulási jog

5. A nyertesek nevei a sorsolást követően telefonon értesítjük. A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Játékszabályzatot.

6. A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények átadásával kapcsolatos költségek a Szervezőt terhelik. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán esetlegesen keletkező személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget a Szervező a hatályos adótörvények alapján bevallja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére.

7. A Játékosok nyereményre való jogosultságukkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

8. A Szervező a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

9. A Szervező a sorsolást követően a Játékban részt vevő telefonszámukon keresztül értesíti a sorsolás nyerteseit. A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Játékos nyertessége esetén a Játékban használt Facebook profilja útján értesítse őt. A nyertesnek az értesítésre az értesítést követő 30 napon belül kell válaszolnia és megadnia a következő adatokat: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím. A Játékos vállalja, hogy nyertessége esetén a nyeremény átadásához szükséges adatokat a Szervező rendelkezésére bocsátja ezen határidőn belül. Ennek elmulasztásából, valamint a téves, hibás, hiányos adatszolgáltatásból eredő károkért a Játékos felel. Az értesítő a kiküldéssel akkor is közöltnek minősül, ha a nyertes azt ténylegesen nem kapja meg. A Szervező a nyertes által megadott elérhetőségén tájékoztatja a nyertest a nyeremény átvételének részleteiről.

10. Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a nyertes Játékos által megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek. A Játékos valótlan, téves, hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli.

11. Amennyiben a Játék során visszaélés, csalás, tisztességtelen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse/törölje és/vagy a tisztességtelen Játékost kizárja a Játékból. A kártérítésre vagy egyéb ellenszolgáltatásra nem jogosult, ezzel kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező kizár.

12. A nyeremények átvételére kizárólag a nyertes személyes adatainak fentiek szerinti rögzítését követően kerülhet sor a nyertességről szóló értesítés után, az alábbiak szerint:
A tárgyi nyeremények előre egyeztetett úton jutnak el a kisorsolt nyerteshez.

13. A Játékos Játékban való részvételével vállalja, hogy nyertesség esetén jogosultságát személyi azonosító okmánnyal igazolja, és együttműködik a Szervezővel, valamint a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy nyereménye átadása a nyertességről való értesítésre történő válaszadását követően 30 naptári napon belül megtörténjen. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem venné át vagy nem működik közre a nyeremény határidőben történő átadása érdekében, esetleg valótlan, téves vagy hiányos adatot szolgáltat, amely miatt a nyeremény nem adható át részére, úgy a nyereményre való jogosultságát elveszíti és helyébe az adott nyereménykategóriára kisorsolt első tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes értesítése a nyertes értesítésére vonatkozó szabályok szerint történik. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosulttá vált tartaléknyertes a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem venné át vagy nem működik közre a nyeremény határidőben történő átadása érdekében, esetleg valótlan, téves vagy hiányos adatot szolgáltat, amely miatt a nyeremény nem adható át részére, úgy a nyereményre való jogosultságát elveszíti és helyébe a sorson következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertesek a fentiek szerint követik egymást. Amennyiben a nyeremény a nyerte kiesése esetén az adott nyereménykategóriára kisorsolt egyetlen tartaléknyertesnek sem adható át, úgy az adott nyeremény nem kerül átadásra.

14. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált email címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő, illetve másokkal szemben tisztességtelen, megtévesztő, a Játék menetét és eredményét tisztességtelenül befolyásoló magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

15. Az előző pontban meghatározott magatartást tanúsító résztvevő, Játékos köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okozott.

14. A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.

15. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

• Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a személyes adataikat (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) kizárólag a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt a Játékban való részvétel, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;
• nevüket a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza
• róluk és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervező és/vagy megbízottja akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhat;
• részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzat minden rendelkezését.

16. Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

17. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését az alábbi címeken: TOTHI@MOREPEAKS.COM címen vagy a HELLO@MOREPEAKS.COM e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

18. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

19. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

20. Amennyiben a Játékos ehhez külön hozzájárul, a Szervező és Lebonyolító a Játékos által feltöltött tartalmat díjmentesen, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül saját termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos marketing tevékenysége során felhasználhatja (így különösen a saját Facebook oldalán nyilvánosságra hozhatja) a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

21. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat indokolt esetben bármikor egyoldalúan megváltoztathassa vagy visszavonja, továbbá a Játékot indokolás nélkül megszüntesse. Ennek megtörténtéről a Játékosokat a Szervező, illetve Lebonyolító a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva tájékoztatja.

22. A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a jelen Játékszabályzattal kapcsolatban vagy azok alapján a Játékos, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért.

23. A Szervező és Lebonyolító a Játékban való részvétel hiányosságáért, hibájáért, a Játék során fellépő hibákért, a kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal.

24. Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a Nyeremény átadása a Szervezőnek, Lebonyolítónak nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy ilyen előre nem látható, a Nyeremények átadásának meghiúsulását eredményező okok miatt a nyereményeket bármikor megváltoztassa, vagy visszavonja.

25. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Facebook oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben ilyen külső támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

26. A Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi, hogy a Játékban a technikai infrastruktúra tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, illetve Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

27. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy visszavonja vagy megszüntesse a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag illetve a jelen Játékszabályzatot vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre, illetve a Játékszabályzat módosításra kerül a Szervező által, a Szervező törekszik arra, hogy ennek tényét előzetesen nyilvánosságra hozza a https://www.facebook.com/WeLoveCyclingHungary/ oldalon. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytat, felvilágosítást kizárólag Lebonyolító útján, a https://www.facebook.com/WeLoveCyclingHungary/ oldalon ad.

28. Jelen Játékszabályra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

29. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.