Játékszabályzat – „Tavaszi Strava rajzverseny”

1.     A Játék Szervezője és Lebonyolítója

A „Tavaszi Strava rajzverseny” elnevezésű promóciós játéknak (a továbbiakban „Játék”) szervezője a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 27., cégjegyzékszám: 01 09 071123,  adószám: 10438372-2-44, a továbbiakban: „Szervező”).

A Játék lebonyolítója a Szervező megbízásából a MorePeaks Kft. (1028 Budapest, Kolozsvár utca. 6.; cégjegyzékszám: 01-09-991456; adószám: 24121725-2-41, a továbbiakban: „Lebonyolító”)

A Játék részletei, valamint a jelen Játékszabályzat a Játék időtartama alatt elérhető a www.welovecycling.hu oldalon.

2.     A Játékban résztvevők köre, a Játék időtartama

A Játékban kizárólag olyan cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki a 18. életévét betöltötte, nem esik az alábbiakban meghatározott személyek körébe, nem kerül kizárásra a Játékból a jelen Játékszabályzatban foglaltak alapján, továbbá rendelkezik olyan magyarországi lakcímmel, amelyre a nyeremény nyertesség esetén kézbesíthető. (a továbbiakban: “Játékos“).

A játékban való részvétel feltétele https://www.strava.com/ oldalon, illetve a STRAVA applikációban saját profillal való rendelkezés, valamint ezzel a profillal a We Love Cycling Magyarország klubhoz https://www.strava.com/clubs/wlchu való csatlakozása.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

A Szervező, illetve a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja);

a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja).
A Játék 2022. március 29. napjának 09:00:00 percétől 2022. április 20. napjának 23:59:59 percéig tart (a továbbiakban: “Játék időtartama“).

A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

3.     A Játék mechanizmusa és a nyerés feltételei

Minden olyan személy, aki megfelel a jelen Játékszabályzat 2. pontjában leírtaknak, úgy vehet részt a Játékban, hogy a Játék Időtartama alatt, a welovecycling.hu weboldalán jelentkezik a játékra, valamint csatlakozik a STRAVA We Love Cycling Magyarország csoporthoz a STRAVA alkalmazásban.

A játékos a játék során a saját STRAVA profilja alatt GPS nyomkövetővel rögzített tavaszi témájú minta (továbbiakban: „alkotás”) rögzítésével vehet részt.

A játékos által beküldött alkotást a Lebonyolító felhasználhatja a saját kampányai során, a WeLoveCycling és SKODA Magyarország weboldalán, FB, IG és Strava oldalán.

A játékos továbbá a kampány plusz elemeként további nyereményre pályázhat. A játékos az áprilisi hírlevélben és két, a kampányhoz tartozó cikkben elrejtett számok összegét a kampány végéig a welovecycling@skoda.hu címre küldheti el.

A Játékban nem vehetnek részt a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak nem megfelelő, továbbá az obszcén, pornográf, vallási, politikai, gyűlöletkeltő, erőszakos tartalmak, az internetes honlapról vagy bármely más úton letöltött, továbbá reklám értékű, a Szervező és Lebonyolító jó hírnevét sértő, továbbá a mások jogait, jogos érdekét, a jó ízlést, közerkölcsöt, jogszabályt sértő szövegek és az azokat feltöltő Játékosok. Az ilyen tartalmak feltöltéséért a feltöltő Játékos kizárólagosan felel.

A Játékos a fentiek szerinti jelentkezéssel a jelen Játékszabályzat feltételeit magára nézve kötelezőként elfogadja.

A Játékosok a Játékban saját maguk által regisztrált email címmel, saját STRAVA profillal és saját maguk által rögzített feladattal vehetnek részt.

Amennyiben a Játékos más által regisztrált email címet vesz igénybe, úgy az email címhasználat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősségüket kizárják.

A Játékban a jelen Játékszabályzatnak megfelelően részt vevő Játékosok közül 2+1 nyertes kerül kiválasztásra a 4. pontban meghatározottak szerint, aki a jelen Játékszabályzatban megadottak szerinti nyereményekben részesülhet.

Egy Játékos a Játék időtartama alatt csak egyszer lehet nyertes és csak egy nyereményre válhat jogosulttá.

4.     A nyeremények, sorsolás, zsűrizés és közönségszavazás

A játék időtartama alatt a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelő útvonal teljesítéséről szóló STRAVA linket feltöltő Játékosok közül 2+1 nyertes kerül meghatározásra az alábbi metodika szerint:

  • 1 nyertes kerül meghatározásra zsűrizés alapján, aki a főnyereményre jogosult.
  • 1 nyertes kerül meghatározásra közösségi médiás közönségszavazás alapján, aki a bővített ajándékcsomagra jogosult.
  • +1 nyertes kerül meghatározásra sorsolás alapján, aki a 3. pontban leírtaknak megfelelően elküldte a számok helyes összegét, ajándékcsomagra jogosult.

A Játékban az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra:

  • 1 db főnyeremény: tesztvezetés hétvége Škoda modellel  és logózott mez
  • 1 db bővített ajándékcsomag, melynek tartalma: 1 db szerszám, 1 db szemüveg, 1 db lámpa, 1 db kulacs, 1 db logózott mez)
  • 1 db ajándékcsomag, melynek tartalma: 1 db szerszám, 1 db szemüveg, 1 db lámpa, 1 db kulacs)

A sorsolás, zsűrizés és közönségszavazás időpontja:

2022. április 27. 10h

A sorsolás menete:
A sorsolás a Szervező által felállított 3 tagú sorsolási bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A sorsolási bizottság a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsolási bizottság tagjai az aláírásukkal hitelesítenek.

A zsűrizés menete:
A Nyeremények odaítélése a Zsűri kizárólagos mérlegelésén alapul, amelyért a Szervező nem vállal felelősséget. A Zsűri döntése ellen bármilyen jogorvoslat lehetősége kizárt. A Játékos a Nyereményjátékban történő részvétellel a Zsűri döntését elfogadja.

A 3 tagú zsűri a Szervező és a Lebonyolító munkatársai közül kerül ki.

A közönségszavazás menete:
A közönségszavazás a We Love Cycling hivatalos Facebook oldalán https://www.facebook.com/WeLoveCyclingHungary/ történik. A megadott időintervallumban reakciójelekkel lehet értékelni a beküldött és megosztott pályaműveket. A szavazás lezárásáig legtöbb reakciójelet összegyűjtő alkotás kerül ki nyertesként.

A zsűrizés helyszíne: Morepeaks Kft. 1065 Budapest, Révay köz 4.

A zsűrizés nem nyilvános.

A Játékban a Játék időtartama alatt kizárólag a Játékszabályzatnak minden szempontból megfelelő Játékosok vehetnek részt, akikkel szemben nem áll fenn kizáró ok és akik maradéktalanul eleget tettek a Játékszabályzatban foglaltaknak. Szervező, illetve Lebonyolító a Játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja a nyertes Játékosokat, és amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékos a Játékból kizárásra kerül.

5.     A nyerteseket a zsűrizést és sorsolást követően emailben értesítjük. A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Játékszabályzatot.

6.     A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények átadásával kapcsolatos költségek a Szervezőt terhelik. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán esetlegesen keletkező személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget a Szervező a hatályos adótörvények alapján bevallja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére.

7.     A Játékosok nyereményre való jogosultságukkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

8.     A Szervező a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

9.     A Szervező a zsűrizést és sorsolász követően a Játékban részt vevő email-címükön keresztül értesíti a zsűrizés és sorsolás nyerteseit. A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Játékos nyertessége esetén a Játékban használt email címe útján értesítse őt. A nyertesnek az értesítésre az értesítést követő 15 napon belül kell válaszolnia és megadnia a következő adatokat: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím. A Játékos vállalja, hogy nyertessége esetén a nyeremény átadásához szükséges adatokat a Szervező rendelkezésére bocsátja ezen határidőn belül. Ennek elmulasztásából, valamint a téves, hibás, hiányos adatszolgáltatásból eredő károkért a Játékos felel. Az értesítő a kiküldéssel akkor is közöltnek minősül, ha a nyertes azt ténylegesen nem kapja meg. A Szervező a nyertes által megadott elérhetőségén tájékoztatja a nyertest a nyeremény átvételének részleteiről.

10.  Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a nyertes Játékos által megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek. A Játékos valótlan, téves, hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli.

11.  Amennyiben a Játék során visszaélés, csalás, tisztességtelen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse/törölje és/vagy a tisztességtelen Játékost kizárja a Játékból. A Játékos kártérítésre vagy egyéb ellenszolgáltatásra nem jogosult, ezzel kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező kizár.

12.  A nyeremények átvételére kizárólag a nyertes személyes adatainak fentiek szerinti rögzítését követően kerülhet sor a nyertességről szóló értesítés után, az alábbiak szerint:

A tárgyi nyeremények előre egyeztetett úton jutnak el a kisorsolt nyerteshez.

13.  A Játékos Játékban való részvételével vállalja, hogy nyertesség esetén jogosultságát személyi azonosító okmánnyal igazolja, és együttműködik a Szervezővel, valamint a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy nyereménye átadása a nyertességről való értesítésre történő válaszadását követően 30 naptári napon belül megtörténjen. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem venné át vagy nem működik közre a nyeremény határidőben történő átadása érdekében, esetleg valótlan, téves vagy hiányos adatot szolgáltat, amely miatt a nyeremény nem adható át részére, úgy a nyereményre való jogosultságát elveszíti és helyébe az adott nyereménykategóriára kisorsolt első tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes értesítése a nyertes értesítésére vonatkozó szabályok szerint történik. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosulttá vált tartaléknyertes a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem venné át vagy nem működik közre a nyeremény határidőben történő átadása érdekében, esetleg valótlan, téves vagy hiányos adatot szolgáltat, amely miatt a nyeremény nem adható át részére, úgy a nyereményre való jogosultságát elveszíti és helyébe a sorson következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertesek a fentiek szerint követik egymást. Amennyiben a nyeremény a nyertes kiesése esetén az adott nyereménykategóriára kisorsolt egyetlen tartaléknyertesnek sem adható át, úgy az adott nyeremény nem kerül átadásra.

14.  Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált email címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő, illetve másokkal szemben tisztességtelen, megtévesztő, a Játék menetét és eredményét tisztességtelenül befolyásoló magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

15.  Az előző pontban meghatározott magatartást tanúsító résztvevő, Játékos köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okozott.

16.  A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.

17.  A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

  • Szervező, mint adatkezelő a személyes adataikat (résztvevőként email cím és STRAVA profil, nyertesként név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) kizárólag a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt a Játékban való részvétel, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;
  • nyertességük esetén a nevüket a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza
  • nyertességük esetén róluk és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervező és/vagy megbízottja akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhat.

A Játékosok a részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzat minden rendelkezését.

18.  Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

19.  Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését az alábbi címen: welovecycling@skoda.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. Az adatkezelő részletes adatvédelmi tájékoztatója a https://www.porschehungaria.hu/kapcsolat/adatkezeles linken érhető el.

20.  A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

21.  Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

22.  Amennyiben a Játékos ehhez külön hozzájárul, a Szervező és Lebonyolító a Játékos által feltöltött tartalmat díjmentesen, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül saját termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos marketing tevékenysége során felhasználhatja (így különösen a saját Facebook oldalán nyilvánosságra hozhatja) a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

23.  Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat indokolt esetben bármikor egyoldalúan megváltoztathassa vagy visszavonja, továbbá a Játékot indokolás nélkül megszüntesse. Ennek megtörténtéről a Játékosokat a Szervező, illetve Lebonyolító a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva tájékoztatja.

24.  A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a jelen Játékszabályzattal kapcsolatban vagy azok alapján a Játékos, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért.

25.  A Szervező és Lebonyolító a Játékban való részvétel hiányosságáért, hibájáért, a Játék során fellépő hibákért, a kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal.

26.  Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a Nyeremény átadása a Szervezőnek, Lebonyolítónak nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy ilyen előre nem látható, a Nyeremények átadásának meghiúsulását eredményező okok miatt a nyereményeket bármikor megváltoztassa, vagy a Játékot visszavonja.

27.  Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a STRAVA oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben ilyen külső támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

28.  A Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi, hogy a Játékban a technikai infrastruktúra tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, illetve Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

29.  A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy visszavonja vagy megszüntesse a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag, illetve a jelen Játékszabályzatot vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre, illetve a Játékszabályzat módosításra kerül a Szervező̋ által, a Szervező törekszik arra, hogy ennek tényét előzetesen nyilvánosságra hozza a https://www.facebook.com/WeLoveCyclingHungary/ oldalon. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytat, felvilágosítást kizárólag Lebonyolító útján, a https://www.facebook.com/WeLoveCyclingHungary/ oldalon ad.

30.  Jelen Játékszabályra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a STRAVA által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a STRAVA-hoz. Az adatszolgáltatás nem a STRAVA részére, hanem a Szervező részére történik.