Terms and Conditions – whatsyourtour

Need reeglid reguleerivad „#whatsyourtour konkursi“ (edaspidi „konkurss“) tingimusi ja see on ainus dokument, mis reguleerib täielikult ja kohustuslikuna selle konkursi reegleid.

1. Konkursi võõrustaja ja korraldaja

Konkursi võõrustaja on aktsiaselts Škoda Auto a.s., mille registrijärgne asukoht on tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Tšehhi Vabariik, ettevõtte ID number 00177041, registreeritud Praha linnakohtu poolt hallatavas äriregistris, jaotis B, toimiku number 332 (edaspidi „võõrustaja“).

Konkursi korraldaja, kes tagab korralduse praktilised meetmed, on MUSTARD s.r.o., registrijärgne asukoht Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Tšehhi Vabariik, ID nr 28531418, registreeritud Praha linnakohtu poolt hallatavas äriregistris, jaotis C, kanne 148383 (edaspidi „korraldaja“).

  1. Konkursi kestus ja platvorm

Konkurss toimub alates 26. juuni 2024 00.01 (Kesk-Euroopa aja järgi) kuni 6. juuli 2024 23.59 (Kesk-Euroopa aja järgi). Konkurss viiakse läbi We Love Cyclingi Instagrami, Facebooki ja YouTube’i kontodel, edaspidi „konkursi platvormid“, kus toimub peamine suhtlus osalejatega.

3. Konkursil osalejad

Konkursil võivad osaleda kõik isikud, kes on vähemalt 18-aastased ja kes elavad riigis, kus konkurss toimub. Konkurss toimub järgmistes riikides: ANDORRA, AUSTRIA, BELGIA, BOSNIA, BULGAARIA, TŠEHHI VABARIIK, TAANI, EESTI, SOOME, PRANTSUSMAA, SAKSAMAA, SUURBRITANNIA, KREEKA, UNGARI, ISLAND, IIRIMAA, ITAALIA, LÄTI, LIECHTENSTEIN, LEEDU, LUXEMBOURG, MONTENEGRO, HOLLAND, NORRA, POOLA, PORTUGAL, RUMEENIA, SERBIA, SLOVAKKIA, SLOVEENIA, HISPAANIA, ŠVEITS, ROOTSI.

Kõik isikud, kes on osalenud käesoleva konkursi ettevalmistamises, peamiselt isikud, kes töötavad võõrustaja või korraldaja heaks või on nendega sarnastes suhetes, ei saa konkursil osaleda. Samuti ei saa konkursil osaleda isikud, kes on sarnastes suhetes osaleva volitatud Škoda partneri või käesoleva konkursi korraldamisega tegelevate agentuuridega, nende pereliikmed ja nende lähedased.

4. Konkursi mehhanism, võitjate hindamine

Osalejad peavad konkursil osalemiseks lisama konkreetse teemaviite äsja avaldatud või olemasolevate Instagrami postituste pealkirjadesse. Osalejad peavad kindlasti olema sisu omanikud; postitused peavad pärinema nende kontodelt. Juhime tähelepanu, et Instagram Stories ei sobi sellel konkursil osalemiseks. Pärast konkursiperioodi lõppu valivad We Love Cyclingi meeskonna liikmed sisu kvaliteedi alusel välja parimad tööd. Hindamiskriteeriumid hõlmavad loovust, vastavust konkursi teemale ja üldist visuaalset atraktiivsust. Teavitame väljavalitud võitjaid Instagrami otsesõnumi (DM), Facebooki sõnumi või e-posti aadressi (kui see on YouTube’is olemas) kaudu, et teavitada neid nende võidust ja järgmistest sammudest auhinna kättesaamiseks. Kui võitja ei vasta või ei esita kontaktandmeid 48 tunni jooksul pärast sõnumi saatmist, kaotab tema auhind kehtivuse ilma hüvitiseta.

 

5. Auhindade kirjeldus

1x Škoda võõrustamisprogramm 2024. aasta Tour de France’il.

6. Teave isikuandmete töötlemise kohta

Võõrustaja kui isikuandmete vastutav töötleja vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (määrus (EL) 2016/679) annab teile käesolevaga teavet isikuandmete töötlemise ja teie õiguste kohta seoses töötlemisega.

Töötlemine toimub järgmise tegevuse raames:

– võistluste korraldamine ja õiglase hääletamise tagamine hääletusvõistlusel.

Töötlemise õiguslik alus: meil on õigus töödelda teie isikuandmeid lepingu sõlmimise alusel (käesoleva konkursi reeglid).

Isikuandmete liigid, mida me töötleme: tuvastamisandmed, kontaktandmed, teave vastastikuse side ja suhtlemise kohta.

Töötlemisaeg: me töötleme teie isikuandmeid üks aasta pärast konkursi lõpetamist.

Volitatud töötlejate või saajate kategooriad, kellele me võime isikuandmeid edastada: isikuandmete töötleja on MUSTARD s.r.o., registrijärgne asukoht Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Tšehhi Vabariik, ID number 28531418, registreeritud Praha linnakohtu poolt hallatavas äriregistris, jaotis C, kanne 148383 (korraldaja). Taotluse korral võib teie isikuandmeid edastada riigiasutustele, eelkõige kohtutele, Tšehhi Vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikul määral ja seadusega sätestatud piirides.

Isikuandmete allikas: me saame isikuandmeid vahetult teie käest.

Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelistele ettevõtetele: selle töötlemise osana ei edastada teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Isikuandmetel põhinev automaatne otsuste tegemine: selle isikuandmete töötlemise ajal ei toimu automaatset otsustamist isikuandmete põhjal.

Muu teave: isikuandmeid võib arhiveerida avalikes huvides ning neid võib kasutada teaduslikel, ajaloolistel või statistilistel eesmärkidel. Hästi põhjendatud juhtudel võib isikuandmeid töödelda ka õigusküsimuste lahendamise eesmärgil, sealhulgas kohustuste täitmiseks avalike halduseorganite ees ning õigusriskide jälgimiseks ja pidevaks hindamiseks.

Osana isikuandmete töötlemisest on teil järgmised õigused: juurdepääs töödeldavatele isikuandmetele, ebatäpsete või ebaõigete andmete parandamine või puudulike andmete täiendamine, isikuandmete kustutamine eesmärgi lõppemise või volitamata töötlemise korral, isikuandmete töötlemise piiramine või blokeerimine, isikuandmete loetlemine struktureeritud ja masinloetaval kujul enda või teise halduri jaoks, mitte kasutamine automatiseeritud otsuste tegemisel.

Oma õiguste kasutamiseks kasutage järgmisi sidekanaleid:

– elektrooniliselt aadressil: https://www.skoda-auto.com/data-privacy

– posti teel: Škoda Auto a.s., Data Protection Office, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, CZ 293 01 Mladá Boleslav, Tšehhi Vabariik (inglise või tšehhi keeles).

Seoses teie õiguste kasutamisega võib Škoda Auto nõuda mõistlikku tasu, võttes arvesse töötlemise halduskulusid, kui andmesubjekti taotlused on ilmselt põhjendamatud või ülemäärased.

Kui teil on küsimusi isikuandmete kaitse kohta, võite pöörduda Škoda Auto andmekaitseametniku poole:

– dpo@skoda-auto.cz

Kui te ei ole nõus sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, võite oma õiguste kaitseks esitada kaebuse Škoda Auto andmekaitseametnikule või järelevalveasutusele. Office for Personal Data Protection, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 111, https://www.uoou.cz/en

7. Salvestiste omandamine ja kasutamine

Võitjaks saades annavad osalejad võõrustajale nõusoleku saada ja kasutada nende portreed, kirjalikke avaldusi, fotosid ning osalejaga seotud heli- ja visuaalseid salvestusi ja/või isiklikku laadi väljendusi kaubanduslikel eesmärkidel kõikides sidevahendites, ilma piiranguteta materjali, aja, koguse või territooriumi osas. See nõusolek antakse võõrustajale tasuta ja on igal ajal tühistatav. See kehtib ka kolmandate isikute suhtes, kellele võõrustaja võib selliseid salvestusi anda.

8. Muud olulised tingimused

Võitude täpsed andmed määrab ainuisikuliselt võõrustaja. Võitude näitamine reklaammaterjalides on illustratiivne. Konkursi võõrustaja ei vastuta osalejale auhinna kasutamisega tekkinud kahju eest.

Osalejatel ei ole õigust nõuda auhinna asemel raha või muud liiki asendust. Konkursi võõrustaja ei ole muul viisil kohustatud pakkuma konkursil osalejatele teenuseid ja osalejatel ei ole õigust saada võõrustajalt muid teenuseid, kui on käesolevas dokumendis sõnaselgelt sätestatud.

Konkursi võõrustaja ei vastuta konkursil osalemisega seotud otseste või kaudsete kahjude eest. Võistleja nõustub, et võõrustaja ei vastuta auhinnaga seotud riskide ja kohustuste eest. Konkursi tulemused on lõplikud, ilma et võistleja või võitja saaks konkursi kulgu ja tulemust vaidlustada.

Osaleja võib konkursist välja arvata, kui võõrustaja avastab või tal on põhjendatud kahtlus, et osaleja või teised osalejat abistavad isikud on auhindade saamiseks toime pannud pettuse või osalenud ebaausas või reeglitele mittevastavas käitumises, millest osaleja on teadlik.

Võõrustaja ei vastuta sõnumite või võitude edastamata jäämise eest. Võõrustaja ei vastuta tehniliste või sideprobleemide tõttu tekkinud vigade eest. Võõrustaja teeb lõpliku otsuse kõigi kaebuste või esitatud vastuväidete kohta. Võõrustaja jätab endale õiguse, ilma hüvitise maksmise kohustuseta, üritust lühendada ja auhindu vähendada, edasi lükata, peatada või tühistada või muuta või lisada midagi käesolevatesse reeglitesse ühepoolselt ürituse toimumise ajal, teatades sellistest muudatustest eespool nimetatud veebisaidil, kus on ka reeglite kehtiv ja täielik sõnastus.

Seda konkurssi ei korralda, sponsoreeri ega ole sellega seotud Meta ega Google. Meta ja Google ei vastuta konkursi eest. Rakendust puudutavad küsimused, kommentaarid või kaebused tuleb edastada võõrustajale, mitte Metale või Google’ile.

Käesolevat konkurssi reguleerivad Tšehhi Vabariigi seadused.