Terms And Conditions – whatsyourtour

Disse regler regulerer vilkårene for “konkurrencen #whatsyourtour”  (i det følgende benævnt “konkurrencen”) og er det eneste dokument, der fuldstændigt og obligatorisk regulerer reglerne for denne konkurrence.

1. Arrangør og vært for konkurrencen

Konkurrencens vært er Škoda Auto a.s., et aktieselskab med registreret forretningssted på tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav i Tjekkiet, med virksomhedsnummer 00177041, registreret i handelsregistret forvaltet af byretten i Prag, afdeling B og med filnummer 332 (fremover betegnet som “værten”).

Arrangøren af konkurrencen, som foretager de praktiske skridt i sin organisation, er MUSTARD s.r.o. med registreret forretningssted i Prag 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Tjekkiet, ID-nr. 28531418, registreret i handelsregistret administreret af byretten i Prag i afdeling C, post 148383.
(herefter benævnt “arrangøren”)

  1. Konkurrencens varighed og platform

Konkurrencen finder sted fra kl. 00:01 (CET) 26.6. 2024 til 23:59 (CET) 06.07. 2024. Konkurrencen vil blive gennemført på We Love Cycling-konti på Instagram, Facebook og YouTube, i det følgende benævnt “konkurrenceplatformene”, hvor kommunikationen med deltagerne primært foregår.

3. Deltagere i konkurrencen

Enhver person, der er fyldt 18 år, og som bor i et af de lande, hvor konkurrencen afholdes, kan deltage i den. Konkurrencen afholdes i følgende lande: ANDORRA, ØSTRIG, BELGIEN, BOSNIEN, BULGARIEN, KROATIEN, TJEKKIET, DANMARK, ESTLAND, FINLAND, FRANKRIG, TYSKLAND, STORBRITANNIEN, GRÆKENLAND, ISLAND, IRLAND, ITALIEN, LETLAND, LIECHTENSTEIN, LITAUEN, LUXEMBOURG, MONTENEGRO, NEDERLANDENE, NORGE, POLEN, PORTUGAL, RUMÆNIEN, SERBIEN, SLOVAKIET, SLOVENIEN, SPANIEN, SVERIGE, SCHWEIZ.

Alle personer, der har deltaget i forberedelsen af denne konkurrence, hovedsageligt personer, der er ansat af eller har et lignende forhold til værten eller arrangøren, er ikke berettiget til at deltage i konkurrencen, hvilket ligeledes er gældende for alle andre personer i et tilsvarende forhold til den deltagende autoriserede Škoda-partner eller med agenturer, der er betroet med at sikre denne konkurrence, deres familiemedlemmer og personer tilknyttet til dem.

4. Konkurrencemekanisme, evaluering af vindere

Deltagere vil deltage i konkurrencen ved at inkludere et specifikt hashtag i billedteksterne til nyligt offentliggjorte eller eksisterende opslag på Instagram. Det er afgørende, at deltagerne er ejere af indholdet. Opslagene skal stamme fra deres konti. Bemærk, at Instagram Stories ikke er kvalificeret til denne konkurrence. Efter konkurrenceperiodens afslutning, vil medlemmer af We Love Cycling-teamet vælge de bedste bidrag baseret på kvaliteten af indholdet. Kriterierne for bedømmelse vil omfatte kreativitet, relevans for konkurrencens tema og den overordnede visuelle appel. Vi underretter de udvalgte vindere via Instagram Direct Message (DM), Facebook-besked eller via e-mailadresse (hvis angivet på YouTube) for at informere dem om, at de har vundet og de næste trin for at gøre krav på deres præmier. Hvis en vinder ikke svarer eller giver kontaktoplysninger inden for 48 timer efter beskeden er sendt, udløber præmien uden kompensation.

 

5. Beskrivelse af præmier

1x Škodas gæstfrihedsprogram ved Tour de France 2024

6. Information om behandling af personlige oplysninger

Værten, som ansvarlig for personoplysninger, i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (EU-forordning 2016/679), giver dig hermed information om behandling af personoplysninger og om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af disse.

Behandlingen finder sted inden for rammerne af følgende aktiviteter:

– Tilrettelæggelse af konkurrencer og sikring af fair afstemning i en afstemningskonkurrence 

Det juridiske grundlag for behandlingen: Vi har ret til at behandle dine personoplysninger på grundlag af indgåelse af en kontrakt (disse konkurrenceregler).

Kategorier af personoplysninger, som vi behandler: Identifikationsdata, kontaktoplysninger, information om gensidig kommunikation og interaktion.

Behandlingsperiode: Vi behandler dine personoplysninger i et år efter afslutningen af konkurrencen.

Kategorier af databehandlere eller modtagere, som vi kan give personoplysninger til: Den ansvarlige for behandling af personoplysninger er MUSTARD s.r.o., med registreret forretningssted på Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Tjekkiet, ID-nr. 28531418, registreret i handelsregistret administreret af byretten i Prag i afdeling C, post 148383. (Arrangøren). Efter anmodning kan dine personoplysninger videregives til offentlige myndigheder, især domstole, Tjekkiets politi og andre retshåndhævende myndigheder i det omfang, det er nødvendigt og inden for lovens grænser.

Kilde til personoplysninger: Vi modtager personoplysninger direkte fra dig.

Overførsel af personoplysninger til tredjelande eller multinationale virksomheder: Som en del af den ovennævnte behandling overføres dine personoplysninger ikke til noget tredjeland eller til nogen multinational virksomhed.

Automatiseret beslutningstagning på grundlag af personoplysninger: Under denne behandling af personoplysninger sker der ingen automatiseret beslutningstagning på grundlag af de personoplysninger.

Andre oplysninger: Personoplysninger kan arkiveres i offentlighedens interesse og bruges til videnskabelige, historiske eller statistiske forskningsformål. I velbegrundede tilfælde kan personoplysninger også blive behandlet med henblik på retlige anliggender, herunder opfyldelse af forpligtelser over for offentlige myndigheder og til overvågning og løbende evaluering af juridiske risici.

Du har følgende rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger: Adgang til de behandlede personoplysninger, rettelse af unøjagtige eller ukorrekte data eller udfyldelse af ufuldstændige data, sletning af personoplysninger i tilfælde af ophør af formål eller uautoriseret behandling, begrænsning eller blokering af persondatabehandling, angivelse af personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbart format for dig selv eller for en anden administrator, må ikke være underlagt automatisk beslutningstagning.

Brug følgende kommunikationskanaler til at udøve dine rettigheder: 

– Elektronisk til: https://www.skoda-auto.com/data-privacy

– Pr. post: Skoda Auto a.s., Databeskyttelsesmyndighed, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, CZ 293 01 Mladá Boleslav, Tjekkiet (på engelsk eller tjekkisk).

I forbindelse med udøvelsen af ​​dine rettigheder kan Škoda Auto opkræve et rimeligt gebyr under hensyntagen til de administrative omkostninger til behandlingen, når anmodninger fra en registreret person tilsyneladende er ubegrundede eller overdrevne.

Hvis du har spørgsmål vedrørende persondatabeskyttelse, kan du kontakte Škoda Autos databeskyttelsesansvarlige: 

– dpo@skoda-auto.cz

Hvis du ikke er enig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du indgive en klage til Škoda Autos databeskyttelsesansvarlige eller indgive en klage til tilsynsmyndigheden for at beskytte dine rettigheder. Kontor for beskyttelse af personoplysninger, Pplk. Sochora 27, 170 00 Prag 7, +420 234 665 111, https://www.uoou.cz/dk

7. Erhvervelse og brug af optagelser

Når deltagerne er blevet en vinder, giver deltagerne værten samtykke til at indhente og bruge deres portrætter, skriftlige erklæringer, fotos og lyd- og billedoptagelser relateret til deltageren og/eller udtryk af personlig karakter til kommercielle formål i alle kommunikationsmedier, uden begrænsninger mht. materiale, tid, mængde eller territorium. Dette samtykke afgives gratis til værten og kan til enhver tid tilbagekaldes. Det gælder også for tredjeparter, som værten kan levere sådanne optagelser til.

 

8. Andre vigtige betingelser

Værten bestemmer udelukkende de nøjagtige specifikationer for gevinsterne. Visningen af gevinster i salgsfremmende materialer er af illustrativ karakter. Værten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tab forårsaget af deltageren som følge af brugen af præmien.

Deltagerne har ikke ret til at kræve penge eller andre former for opfyldelse som erstatning for præmien. Værten er ikke på anden måde forpligtet til at levere opfyldelse til deltagerne i konkurrencen, og deltagerne har ikke ret til nogen anden opfyldelse fra værten end den, der udtrykkeligt er angivet i betingelserne.

Værten er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller tab i forbindelse med deltagelse i konkurrencen. Deltageren påtager sig intet ansvar fra værten for eventuelle risici og ansvar forbundet med præmien. Resultaterne af konkurrencen er endelige, idet deltageren eller vinderen ikke har nogen mulighed for at appellere eller klage over forløbet og resultatet af konkurrencen. 

En deltager kan udelukkes fra konkurrencen, hvis værten opdager eller har en begrundet mistanke om, at deltageren eller andre personer, der hjælper deltageren, har begået svig for at modtage præmier eller udvist en urimelig adfærd eller en adfærd, der ikke er baseret på deltagerens viden i overensstemmelse med reglerne.

Værten er ikke ansvarlig for manglende levering af beskeder eller gevinster. Værten er ikke ansvarlig for fejl, der opstår som følge af tekniske eller kommunikationsmæssige problemer. Værten træffer en endelig afgørelse om eventuelle klager eller indsigelser. Værten forbeholder sig ret til, uden at være forpligtet, at yde kompensation for at forkorte, udskyde, suspendere eller annullere begivenheden og præmierne eller til ensidigt at ændre eller tilføje noget til disse regler i løbet af begivenhedens eksistens ved at meddele sådanne ændringer på den ovenfor angivne hjemmeside, hvor den gyldige og fuldstændige ordlyd af reglerne ligeledes findes.

Denne konkurrence hverken drives, sponsoreres af eller forbindes med Meta eller Google. Meta og Google er ikke ansvarlige for konkurrencen. Forespørgsler, kommentarer eller klager over applikationen skal rettes til værten, ikke Meta eller Google.

Denne konkurrence er underlagt lovgivningen i Den Tjekkiske Republik.