Tour de France Terms and Conditions

Hieronder volgen het reglement en de voorwaarden van de “Grote Prijsvraag 2020” (hierna te noemen “prijsvraag”)

1. Host en organisator van de prijsvraag

De host van de prijsvraag is Škoda AUTO a.s., een naamloze vennootschap gevestigd te tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Tsjechische Republiek, identificatienummer 00177041, ingeschreven in het handelsregister van de Stedelijke rechtbank in Praag onder dossiernummer B 332 (hierna te noemen “host”).

De organisator van de prijsvraag, die verantwoordelijk is voor de praktische organisatie, is MUSTARD s.r.o., gevestigd te Masarykovo nábř. 246, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Tsjechische Republiek, identificatienummer 28531418, ingeschreven in het handelsregister van de Stedelijke rechtbank in Praag onder dossiernummer C 148383.

2. Voorwaarden en plaats van de prijsvraag, periodes van de prijsvraag

De prijsvraag wordt gehouden van 00.00 uur (GMT) 29-08-2020 tot 23.59 uur (GMT) 20-09-2020, verdeeld in drie aparte periodes. De prijsvraag wordt gehouden op de website www.welovecycling.com (hierna te noemen “website van de prijsvraag”), waar de communicatie met de deelnemers hoofdzakelijk plaatsvindt. De aparte periodes van de prijsvraag zijn als volgt:

Van / Tot / Aantal hoofdprijzen / Aantal secundaire prijzen 

  • 1e periode – 00.00 uur (GMT) 29-08-2020 / 23.59 uur (GMT) 04-09-2020 / 2 / 5
  • 2e periode – 00.00 uur (GMT) 05-09-2020 / 23.59 uur (GMT) 11-09-2020 / 1 / 5
  • 3e periode – 00.00 uur (GMT) 12-09-2020 / 23.59 uur (GMT) 18-09-2020 / 3 / 5
  • 3. Deelnemers aan de prijsvraag

Iedereen die ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, Engels spreekt op intermediair niveau en woont in een van de landen waar de prijsvraag wordt gehouden, mag deelnemen aan de prijsvraag. De prijsvraag wordt gehouden in de volgende landen: ANDORRA, BELGIË, BOSNIË, BULGARIJE, DENEMARKEN, DUITSLAND, ESTLAND, FINLAND, FRANKRIJK, GRIEKENLAND, GROOT-BRITTANNIË, HONGARIJE, IERLAND, IJSLAND, ITALIË, KROATIË, LETLAND, LIECHTENSTEIN, LITOUWEN, LUXEMBURG, MONTENEGRO, NEDERLAND, NOORWEGEN, OOSTENRIJK, POLEN, PORTUGAL, ROEMENIË, SERVIË, SLOVENIË, SLOWAKIJE, SPANJE, TSJECHISCHE REPUBLIEK, TURKIJE, ZWEDEN, ZWITSERLAND.

Om deel te kunnen nemen aan de prijsvraag dient men zich op enig moment tijdens de looptijd van de prijsvraag te registreren op de website van de prijsvraag en het reglement en de voorwaarden van de prijsvraag onvoorwaardelijk te accepteren. Tijdens de registratie (inschrijfformulier) moeten persoonsgegevens worden verstrekt (e-mailadres). Deze worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden van de prijsvraag.
Elke deelnemer kan zich slechts één keer en alleen onder zijn/haar eigen e-mailadres inschrijven, terwijl de host van de prijsvraag zich het recht voorbehoudt om dit zowel via technische als organisatorische middelen te controleren.

Alle personen die hebben deelgenomen aan de voorbereiding van deze prijsvraag, voornamelijk personen die in dienst zijn van of een vergelijkbare relatie hebben met de host of de organisator, zijn uitgesloten van deelname aan de prijsvraag, evenals personen die een vergelijkbare relatie hebben met de deelnemende Škoda Partner of met partijen die belast zijn met de uitvoering van de prijsvraag, hun familieleden en hun naasten.

4. Prijsvraagmechanisme, bepalen van de winnaars

De deelnemers in elke periode dienen vijf vragen zo correct mogelijk te beantwoorden. Alle deelnemers die alle vijf de vragen in de betreffende ronde/periode correct hebben beantwoord, maken kans op een prijs. Het aantal prijzen in elke periode is hierboven terug te lezen. 

In de 1e periode worden de hoofdprijzen gewonnen door de deelnemers die alle vragen juist hebben beantwoord die op plek 1/3 en 2/3 staan op de lijst met alle deelnemers. Als het aantal deelnemers niet deelbaar is door 3, wordt het getal naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal dat deelbaar is door 3. De secundaire prijzen worden gewonnen door de deelnemers die alle vragen juist hebben beantwoord die op plek 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 en 5/7 staan op de lijst met alle deelnemers. Als het aantal deelnemers niet deelbaar is door 7, wordt het getal naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal dat deelbaar is door 7.

In de 2e periode worden de hoofdprijzen gewonnen door de deelnemers die alle vragen juist hebben beantwoord die op plek 1/11 staan op de lijst met alle deelnemers. Als het aantal deelnemers niet deelbaar is door 4, wordt het getal naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal dat deelbaar is door 4. De secundaire prijzen worden gewonnen door de deelnemers die alle vragen juist hebben beantwoord die op plek 1/21, 2/21, 3/21, 4/21, 5/21 staan op de lijst met alle deelnemers. Als het aantal deelnemers niet deelbaar is door 7, wordt het getal naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal dat deelbaar is door 7.

In de 3e periode worden de hoofdprijzen gewonnen door de deelnemers die alle vragen juist hebben beantwoord die op plek 1/4, 2/4 en 3/4 staan op de lijst met alle deelnemers. Als het aantal deelnemers niet deelbaar is door 4, wordt het getal naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal dat deelbaar is door 4. De secundaire prijzen worden gewonnen door de deelnemers die alle vragen juist hebben beantwoord die op plek 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 en 5/7 staan op de lijst met alle deelnemers. Als het aantal deelnemers niet deelbaar is door 7, wordt het getal naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal dat deelbaar is door 7.

Alle bovenstaande deelnemerslijsten worden altijd chronologisch gesorteerd op basis van het tijdstip dat de antwoorden op de vragen zijn ingediend.

De host van de prijsvraag informeert de winnaars binnen vijf dagen na afloop van de betreffende periode via het e-mailadres dat bij de registratie is opgegeven. De winnaars wordt gevraagd om alle gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de overhandiging of verzending van de prijs of voor verdere communicatie. Als een winnaar niet reageert, ook niet op de herinnerings-e-mail die door de host van de prijsvraag wordt gestuurd, of niet binnen 24 uur na verzending van de e-mail zijn contactgegevens verstrekt, vervalt zijn prijs zonder enige vergoeding.

5. Beschrijving van de prijzen

Hoofdprijs:

  • 2x VIP Hospitality Programma-arrangement (etappe 20)
  • 1x Škoda fiets
  • 3x gesigneerde groene trui

Secundaire prijzen:

  • 15x groene trui

6. Verkrijging en gebruik van opnames

Als een deelnemer wint, geeft hij/zij toestemming aan de host om portretten, schriftelijke verklaringen, foto’s en audio- en beeldopnames van de deelnemer te verkrijgen en te gebruiken. Tevens geeft hij/zij toestemming aan de host om uitingen van persoonlijke aard die door de host zijn verkregen in het kader van de prijsvraag en beelden van de overhandiging van de prijzen te gebruiken voor commerciële doeleinden in alle communicatiemedia, ongeacht het karakter en de specificaties ervan, waarbij deze uitingen en beelden kunnen worden aangepast en gewijzigd en in combinatie met andere uitingen en beelden kunnen worden gecombineerd. De deelnemer verleent de host deze toestemming gratis zonder materiële, temporele, kwantitatieve of territoriale beperkingen en kan deze te allen tijde herroepen. Deze toestemming geldt ook voor derden aan wie de host dergelijke opnames naar eigen goeddunken kan verstrekken.

7. Andere belangrijke voorwaarden

De winnaars worden uitsluitend bepaald door de host. Foto’s van winnaars in promotiemateriaal dienen uitsluitend ter illustratie. Om de hoofdprijs te winnen, dient ook aan andere voorwaarden te worden voldaan (paspoort, visa, enz.). Bovendien dient de winnaar in staat te zijn, met name qua gezondheid, om de prijs te claimen. De host is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt als gevolg van het gebruik van de prijs.

De deelnemers hebben niet het recht om geld of andere vormen van vergoeding te eisen ter vervanging van de prijs. De host is niet verplicht de deelnemers aan de prijsvraag op andere wijze te compenseren en de deelnemers hebben geen recht op andere compensaties van de host dan die welke hier uitdrukkelijk zijn vermeld. De host is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de prijzen die door derden worden geleverd. Bij eventuele gebreken dienen deze leveranciers rechtstreeks aansprakelijk te worden gesteld. De host behoudt zich het recht voor om de prijzen naar eigen goeddunken te wijzigen.

Een deelnemer kan van de prijsvraag worden uitgesloten als de host ontdekt of een redelijk vermoeden heeft dat de deelnemer of andere personen die de deelnemer helpen fraude hebben gepleegd om prijzen te ontvangen of zich schuldig hebben gemaakt aan oneerlijk gedrag of gedrag dat strijdig is met dit reglement en deze voorwaarden.

De host is niet aansprakelijk voor het niet afleveren van berichten of prijzen. De host is niet aansprakelijk voor enige fouten als gevolg van technische of communicatieproblemen. Het besluit van de host betreffende eventuele klachten of ingediende bezwaren is bindend. De host behoudt zich het recht voor om, zonder dat hij daarvoor een vergoeding moet betalen, de prijsvraag en de prijzen te verkorten, uit te stellen, op te schorten of te annuleren, of om dit reglement en deze voorwaarden tijdens de looptijd van de prijsvraag eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, door dergelijke wijzigingen aan te kondigen op de hierboven vermelde website, waar ook de geldige en volledige tekst van het reglement en de voorwaarden kan worden teruggevonden.

Deze prijsvraag wordt op geen enkele wijze georganiseerd, gesponsord of ondersteund door Facebook en Facebook is er niet verantwoordelijk voor. Alle verstrekte informatie wordt aan ons verstrekt en niet aan Facebook. Alle vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de applicatie moeten worden gericht aan de host, niet aan Facebook.

Op deze prijsvraag is het recht van de Tsjechische Republiek van toepassing, behalve in de mate die door de toepasselijke wetgeving van de landen van de deelnemers wordt uitgesloten.