Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens

Hierbij verleen ik Škoda AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01, Mladá Boleslav, Tsjechië, identificatienummer: 00177041, ingeschreven in het handelsregister van de Stedelijke Rechtbank te Praag in sectie B, dossier nr. 332, als beheerder van persoonsgegevens (hierna te noemen: “de onderneming Škoda AUTO“),

vrije en vrijwillige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in de volgende mate: naam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, en naargelang het geval ook andere informatie die Škoda AUTO over mij heeft verworven en zal gebruiken om haar marketingactiviteiten beter af te stemmen op mijn behoeften,

met als doel: adressering om Škoda merkproducten en diensten aan te bieden, inclusief het verstrekken van informatie over producten, diensten, evenementen, prijsvragen, het verzenden van nieuwsbrieven en feestwensen.

De toestemming wordt verleend voor vijf jaar.

Ik erken dat ik het recht heb om mijn toestemming op elk gewenst moment in te trekken, en wel elektronisch op de website http://www.skoda-auto.com/other/personal-data of in geschreven vorm op het adres van de onderneming Škoda AUTO. Ik heb het recht om mijn toestemming in te trekken vóór het verstrijken van de verwerkingsperiode waarvoor de toestemming werd verleend. Intrekking van de toestemming tast de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens op grond van de toestemming vóór de intrekking niet aan.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens wordt verstrekt in onderstaande bijlage, die een integraal onderdeel bij deze toestemming vormt. Algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens is tevens beschikbaar op de website http://www.skoda-auto.com/other/personal-data.

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Via dit document verstrekken wij als de beheerder van persoonsgegevens – de onderneming Škoda AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, Tsjechië, identificatienummer: 00177041, ingeschreven in het handelsregister van de Stedelijke Rechtbank te Praag in sectie B, dossier nr. 332 (hierna te noemen: “de onderneming Škoda AUTO“) – informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten met betrekking tot deze verwerking.

De verwerking van persoonsgegevens omvat de volgende activiteiten:

Uitvoering van marketingactiviteiten

Doel van de verwerking:

Adressering om Škoda merkproducten en diensten aan te bieden, inclusief het verstrekken van informatie over producten, diensten, evenementen, prijsvragen, het verzenden van nieuwsbrieven en feestwensen.

Beschrijving van het doel van de verwerking:

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten van Škoda AUTO, evenementen, prijsvragen, aanmelding voor nieuwsbrieven, advertenties, verzenden van catalogi of feestwensen. We kunnen sommige van uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het specifiek richten van bovengenoemde communicatie.

Rechtsgrondslag van de verwerking:

Wij hebben het recht om uw persoonsgegevens te verwerken op grond van de door u verleende toestemming. Als u ons geen toestemming hebt gegeven, zullen we uw persoonsgegevens niet om deze reden verwerken.

Categorieën van persoonsgegevens die door ons worden verwerkt:

Identificatiegegevens, contactgegevens, beschrijvende gegevens, zakelijk profiel, technische informatie over het product, handelsgeschiedenis, informatie over familie en andere personen, communicatie, interactie en op basis hiervan afgeleide profielen, netwerkidentificatie.

Verwerkings- en bewaarperiode:

5 jaar nadat de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens is verleend.

Categorieën van gegevensverwerkers of ontvangers aan wie wij de persoonsgegevens mogen verstrekken:

Marketingbureaus, evenementenbureaus, mediabureaus, leden van het distributienetwerk, server operators, bureaus voor gastenbeheer, infolijn.

Uw persoonsgegevens kunnen op verzoek worden verstrekt aan overheidsinstanties, in het bijzonder aan de rechtbank, de politie van de Tsjechische Republiek en andere wetshandhavingsinstanties in de nodige mate en binnen de wet.

Bronnen van persoonsgegevens:

Wij ontvangen de persoonsgegevens rechtstreeks van u.

Overdracht van persoonsgegevens aan derde landen of supranationale organisaties:

Als onderdeel van de bovengenoemd verwerking zullen uw persoonsgegevens niet worden overgedragen aan derde landen of andere multinationale bedrijven.

Geautomatiseerde besluitvorming op grond van persoonsgegevens:

Tijdens deze verwerking van persoonsgegevens vindt geen geautomatiseerde besluitvorming op grond van persoonsgegevens plaats.

Overige informatie

Persoonsgegevens kunnen worden bewaard in het algemeen belang en worden gebruikt voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden. In goed gefundeerde gevallen kunnen de persoonsgegevens ook onderwerp van verwerking met als doel het oplossen van juridische kwesties zijn, waaronder het vervullen van verplichtingen jegens overheidsorganen en het monitoren en voortdurend beoordelen van juridische risico’s.