Regler for 2017-udgaven af konkurrencen ’Vind store præmier’

Nærværende regler fastlægger betingelserne for 2017-udgaven af konkurrencen ‘Vind store præmier’ (herefter kaldet ’konkurrence’). Dette er det eneste dokument, som fastlægger reglerne for denne konkurrence i fuldt omfang og med forpligtende karakter.

1. Konkurrenceafholder og -organisator

Afholder af konkurrencen er Škoda AUTO a.s., et aktieselskab med hovedsæde på adressen tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Tjekkiet, virksomhedsnummer 00177041, registreret i handelsregistret ved retten i Prag, afsnit B, filnummer 332 (herefter kaldet ’afholder’).

Organisator af konkurrencen, som står for konkurrencens praktiske afvikling, er MUSTARD s.r.o. med hovedsæde på adressen Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Tjekkiet, virksomhedsnummer 28531418, registreret i handelsregistret ved retten i Prag, afsnit C, optegnelse 148383.

2. Konkurrencebetingelser og -sted, konkurrenceperioder

Konkurrencen vil blive afholdt i perioden fra 1. juli 2017 kl. 9.00 (GMT) til den 23. juli 2017, som vil være opdelt i tre separate perioder. Konkurrencen vil blive afholdt på hjemmesiden www.welovecycling.com (herefter kaldet ‘konkurrencens hjemmeside’), hvor kommunikationen med deltagerne hovedsageligt vil finde sted. De separate konkurrenceperioder er:

Fra / Til / Antal førstepræmier / Antal andenpræmier / Antal tredjepræmier
1. juli 2017 kl. 9.00 (GMT) / 8. juli 2017 / 3 / 3 / 3
9. juli 2017 / 15. juli 2017 / 2 / 3 / 3
16. juli 2017 / 23. juli 2017 / 3 / 1 / 3

3. Konkurrencedeltagere

For at kunne deltage i konkurrencen skal man være minimum 18 år og have bopæl i et af de lande, hvor konkurrencen afholdes. Konkurrencen afholdes i følgende lande: ANDORRA, ØSTRIG, BELGIEN, BOSNIEN, BULGARIEN, KROATIEN, TJEKKIET, DANMARK, ESTLAND, FINLAND, FRANKRIG, TYSKLAND, STORBRITANNIEN, GRÆKENLAND, UNGARN, ISLAND, IRLAND, ITALIEN, LETLAND, LIECHTENSTEIN, LITAUEN, LUXEMBOURG, MONTENEGRO, HOLLAND, NORGE, POLEN, PORTUGAL, RUMÆNIEN, RUSLAND, SERBIEN, SLOVAKIET, SLOVENIEN, SPANIEN, SVERIGE, SCHWEIZ, TYRKIET.

For at kunne deltage i konkurrencen skal man foretage en registrering på konkurrences hjemmeside. Registreringen kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt i hele konkurrencens afholdelsesperiode. Desuden skal man acceptere nærværende regler uforbeholdent og samtidig give sit samtykke til, at konkurrenceafholderen må anvende personoplysninger som beskrevet nedenfor. I forbindelse med registreringen (registreringsformular) skal der afgives en række personlige oplysninger (fornavn, efternavn, e-mailadresse eller telefonnummer).
Hver enkelt deltager kan kun registrere sig selv én gang og kun med sit eget navn og sin egen identitet. Konkurrenceafholderen forbeholder sig ret til at kontrollere, at denne regel er overholdt, ved hjælp af tekniske såvel som organisatoriske foranstaltninger.

Alle personer, som har deltaget i forberedelsen af denne konkurrence, hvilket hovedsageligt er personer, der enten er ansat hos eller har en tilsvarende relation til afholderen eller organisatoren, er udelukket fra deltagelse i konkurrencen. Det samme gælder for alle personer med en tilsvarende relation til den deltagende autoriserede Škoda-partner eller bureauer, som har fået tildelt opgaven med at sikre denne konkurrences afvikling, deres familiemedlemmer og personer, som er tæt knyttet til dem.

4. Sådan afvikles konkurrencen, og sådan findes vinderne

Som deltager skal man i hver periode svare så korrekt som muligt på fem konkurrencespørgsmål, som deltageren bliver stillet efter at have logget ind på applikationen. Alle deltagere, som har svaret korrekt på alle fem spørgsmål i en bestemt periode, har chance for at vinde førstepræmien eller en øvrig præmie. Antallet af præmier i hver periode fremgår af skemaet ovenfor. I hver af konkurrencens perioder går førstepræmien til den deltager, som har afgivet alle de korrekte svar på 500. position; i den første periode også på 1.000. og 1.500. position; i den anden periode også på den 1.000. position. I hver af konkurrencens perioder går tredjepræmien til den deltager, som har afgivet alle de korrekte svar på 221. position og multipler heraf (221, 442, 663 etc.). Hvis antallet af deltagere er lavere end 1.000, gennemføres proceduren med at finde en vinder (positioner) igen startende ved 2. position og herefter gentagne gange.

Konkurrenceafholderen vil inden for 5 dage, efter at den pågældende konkurrenceperiode er slut, informere vinderne via en e-mail, som sendes til den e-mailadresse, som er afgivet i forbindelse med registreringen, og vinderne vil blive bedt om at give de oplysninger, som er nødvendige for, at præmien kan udleveres eller sendes eller for den videre kommunikation. Hvis vinderen ikke reagerer over for konkurrenceafholderen, selv om der sendes endnu en e-mail til vedkommende, eller ikke giver kontaktinformationer inden for 3 dage, efter at e-mailen blev sendt, vil retten til præmien udløbe, uden at der gives nogen form for kompensation.

5. Beskrivelse af præmierne

Førstepræmie: I første og anden periode af konkurrencen er førstepræmien en VIP-pakke. Denne præmie inkluderer en flybillet til en etape, 2 overnatninger på hotel og en helikopterflyvning* hen over hovedfeltet. Deltagelse er på eget ansvar. Deltageren kan blive bedt om at fremvise en nødvendig lægeattest af vedkommendes evne til at gennemføre flyvningen.

I konkurrencens tredje periode er førstepræmien en Stephen Roche-camp (12.-15. oktober 2017). Denne præmie inkluderer en flybillet til Mallorca, transfer fra lufthavnen til campen og tilbage til lufthavnen igen, overnatning, halvpension, deltagelse i Stephen Roche-campen i fem dage/fire nætter, inklusive leje af cykel til brug i Stephen Roche-campen.

Andenpræmie: I første og anden periode af konkurrencen er andenpræmien den grønne pointtrøje. I konkurrencens tredje periode er det den grønne pointtrøje med vindernes underskrifter.

Tredjepræmien: I alle tre perioder er tredjepræmien en WeLoveCycling-merchandisepakke.

* Gennemførelsen af helikopterflyvningen hen over hovedfeltet afhænger af vejrforholdene.

6. Samtykke til behandling af personlige oplysninger

Med sin tilmelding til konkurrencen bekræfter deltageren, at vedkommende er bekendt med og accepterer reglerne for konkurrencen og i overensstemmelse med EU-Parlamentets og -Rådets retningslinje 95/46/EF vedr. beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger giver sit samtykke til, at afholderen som administrator af personoplysninger og/eller andre parter, i henhold til indgået aftale med administratoren om behandling af personoplysninger, dog begrænset til de videregivne oplysninger, må foretage behandling af personoplysninger med henblik på organisering af denne konkurrence
og at tilbyde produkter og services fra mærket Škoda, at undersøge kundetilfredsheden og med det formål at foretage markedsundersøgelser samt med det formål at udsende kommercielle meddelelser via elektroniske medier i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, indtil samtykket trækkes tilbage. De indhentede oplysninger kan også videregives til enheder, der er medlemmer af det autoriserede distributionsnetværk for biler af mærket Škoda. Deltageren giver frivilligt sin tilladelse til behandling af de oplysninger, som er specificeret ovenfor, og til brug af elektronisk kommunikation. Dette samtykke kan på et hvilket som helst tidspunkt trækkes tilbage ved skriftlig meddelelse til afholderen herom. Ejeren af oplysningerne er klar over sine rettigheder i henhold til den angivne lovgivning vedr. databeskyttelse, hvilket betyder, at vedkommende har krav på at forlange en forklaring eller på at forlange situationen løst ved blokering af brugen af vedkommendes personlige oplysninger eller på at forlange rettelse, supplering eller sletning af de personlige oplysninger, såfremt vedkommende finder ud af eller har en formodning om, at vedkommendes personlige oplysninger anvendes på en sådan måde, der krænker vedkommendes privatliv eller forstyrrer vedkommendes personlige liv eller er i strid lovgivningen, især hvis de personlige oplysninger anvendes i en situation, hvor formålet med deres anvendelse ikke fremgår tydeligt.

7. Indhentelse og anvendelse af data

Hvis en deltager vinder, giver vedkommende sit samtykke til, at afholderen kan indhente og anvende deltagerens portrætfotos, tilkendegivelser i skriftlig form, fotos samt lyd- og billedoptagelser i relation til deltageren og/eller tilkendegivelser af personlig karakter indhentet af afholderen i forbindelse med afholdelsen af konkurrencen og leveringen eller trækningen af gevinster i kommercielt øjemed i alle kommunikationsmedier, uanset deres karakter og specifikationer, ved brug af alle typiske midler, med efterfølgende ændringer af disse og eventuelt i kombination med andet arbejde eller ved inkludering i et kollektivt arbejde. Deltageren giver afholderen dette samtykke gratis og uden nogen materielle, tidsmæssige, kvantitative eller territoriale begrænsninger og kan trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt. Dette samtykke finder ligeledes anvendelse over for tredjepart, som afholderen efter afholderens eget skøn måtte vælge at videregive sådanne optagelser til.

8. Andre vigtige betingelser

Det er udelukkende afholderen, der fastsætter den nøjagtige specifikation af gevinsterne. Illustrationer af gevinster i salgsfremmende materiale er vejledende. For at kunne vinde førstepræmien er det et krav, at vinderen lever op til forskellige andre betingelser (pas, visa etc.) og forpligtelser samt omhyggeligt overvejer sin evne til at deltage, herunder primært sin helbredsmæssige tilstand. Afholderen kan ikke holdes ansvarlig for skader, der forvoldes på deltageren som et resultat af, at vedkommende gør brug af præmien.

Deltagerne har ikke ret til at forlange penge eller anden form for opfyldelse af sin forpligtelse i stedet for præmien. Afholderen er ikke forpligtet til at opfylde sin forpligtelse over for konkurrencedeltagerne på andre måder, og deltagerne har ikke krav på anden opfyldelse fra afholderens side, end hvad der er udtrykkeligt specificeret. Afholderen kan ikke holdes ansvarlig for kvaliteten af præmier, som leveres af tredjepart. Ansvaret for eventuelle defekter ligger hos disse leverandører, over for hvilke sådanne defekter skal gøres gældende. Afholderen forbeholder sig ret til at ændre præmierne efter eget skøn.

En deltager kan udelukkes fra konkurrencen, hvis afholderen finder ud af eller har en begrundet mistanke om, at deltageren eller en anden person, som hjælper deltageren, har svindlet for at modtage præmierne eller har udvist unfair adfærd eller adfærd, som ikke er baseret på deltagerens viden i overensstemmelse med reglerne.

Afholderen kan ikke holdes ansvarlig for manglende levering af meddelelser eller gevinster. Afholderen kan ikke holdes ansvarlig for fejl, som indtræffer på grund af tekniske problemer eller kommunikationsproblemer. Det er afholderen, som kan træffe den endelige afgørelse i forbindelse med klager eller fremsatte indvendinger af enhver karakter. Afholderen forbeholder sig ret til ensidigt at kunne afkorte, udsætte, suspendere eller annullere begivenheden eller til at ændre eller tilføje punkter af enhver art til nærværende regler i løbet af begivenhedens løbetid uden dermed at kunne afkræves erstatning ved at informere om sådanne ændringer på den ovenfor angivne hjemmeside, hvor også den gældende og komplette ordlyd af reglerne kan findes.

Denne konkurrence er ikke på nogen måde administreret af, sponsoreret af eller tilknyttet Facebook, og Facebook kan ikke drages til ansvar for den. De informationer, som gives i løbet af begivenhedens afvikling, vil ikke blive givet til Facebook. Alle spørgsmål, kommentarer eller klager vedr. applikationen skal rettes til afholderen og ikke til Facebook.

Denne konkurrence er underlagt lovgivningen i Tjekkiet med undtagelse af de områder, som gældende lovgivning i deltagernes lande regulerer.