Terms And Conditions – whatsyourtour

Deze regels regelen de voorwaarden van de “#whatsyourtour Wedstrijd”  (hierna te noemen “ Wedstrijd”) en vormen het enige document dat volledig en verplichtend de regels van deze wedstrijd regelt.

1. Wedstrijdhost en organisator

De Wedstrijdhost is Škoda Auto a.s., een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Tsjechische Republiek, bedrijfsidentificatienummer 00177041, geregistreerd in het handelsregister dat wordt beheerd door de gemeentelijke rechtbank in Praag, afdeling B, dossiernummer 332 (hierna de “Host” genoemd).

De organisator van de Wedstrijd, die praktische stappen onderneemt in de organisatie ervan, is MUSTARD s.r.o., maatschappelijke zetel Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Tsjechische Republiek, Identificatienummer 28531418, geregistreerd in het handelsregister dat wordt beheerd door de gemeentelijke rechtbank in Praag in afdeling C, nummer 148383.
(hierna de “Organisator” genoemd”)

  1. Wedstrijdduur en platform

De Wedstrijd zal plaatsvinden vanaf 00.01 uur (CET) 26.6. 2024 tot 23.59 uur (CET) 06.07. 2024. De Wedstrijd vindt plaats op de We Love Cycling Instagram, Facebook en Youtube accounts, hierna de “Wedstrijdplatforms” genoemd, waar voornamelijk met deelnemers wordt gecommuniceerd.

3. Deelnemers aan de wedstrijd

Aan de Wedstrijd kan worden deelgenomen door iedereen die ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en woonachtig is in één van de landen waar de Wedstrijd wordt gehouden. De Wedstrijd wordt in de volgende landen gehouden: ANDORRA, OOSTENRIJK, BELGIË, BOSNIË, BULGARIJE, KROATIË, TSJECHISCHE REPUBLIEK, DENEMARKEN, ESTLAND, FINLAND, FRANKRIJK, DUITSLAND, GROOT-BRITTANNIË, GRIEKENLAND, HONGARIJE, IJSLAND, IERLAND, ITALIË, LETLAND, LIECHTENSTEIN, LITOUWEN, LUXEMBURG, MONTENEGRO, NEDERLAND, NOORWEGEN, POLEN, PORTUGAL, ROEMENIË, SERVIË, SLOWAKIJE, SLOVENIË, SPANJE, ZWEDEN, ZWITSERLAND.

Alle personen die hebben meegewerkt aan de voorbereiding van deze Wedstrijd, voornamelijk personen die in dienst zijn van of een vergelijkbare relatie hebben met de Host of de Organisator, zijn niet gerechtigd om deel te nemen aan de Wedstrijd, evenmin als personen die een vergelijkbare relatie hebben met de deelnemende geautoriseerde Škoda-partner of met agentschappen belast met het organiseren van deze Wedstrijd, hun familieleden en personen in hun naaste omgeving.

4. Wedstrijdmechanisme, evaluatie van winnaars

Deelnemers nemen deel aan de Wedstrijd door een specifieke hashtag op te nemen in de onderschriften van nieuw gepubliceerde of bestaande posts op Instagram. Het is cruciaal dat deelnemers eigenaar zijn van de inhoud; de posts moeten afkomstig zijn van hun accounts. Houd er rekening mee dat Instagram Stories niet in aanmerking komen voor deze wedstrijd. Na afloop van de wedstrijdperiode zullen leden van het We Love Cycling-team de beste inzendingen selecteren op basis van de kwaliteit van de inhoud. De beoordelingscriteria zijn creativiteit, relevantie voor het thema van de wedstrijd en algemene visuele aantrekkingskracht. We brengen de geselecteerde winnaars op de hoogte via Instagram Direct Message (DM), Facebook-bericht of e-mailadres (indien opgegeven op YouTube) om hen te informeren over hun winst en de volgende stappen om hun prijzen te claimen. Als een winnaar niet binnen 48 uur na verzending van het bericht reageert of contactinformatie verstrekt, vervalt zijn prijs zonder enige compensatie.

 

5. Beschrijving van de prijzen

1x Škoda hospitality-programma bij de Tour de France 2024

6. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

De Host, als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679), verstrekt je hierbij informatie over de verwerking van persoonsgegevens en je rechten met betrekking tot de verwerking.

De verwerking vindt plaats in het kader van de volgende activiteit:

– Organisatie van wedstrijden en waarborging van een eerlijke stemming bij een stemwedstrijd

Rechtsgrondslag van de verwerking: Wij zijn gerechtigd je persoonsgegevens te verwerken op basis van het afsluiten van een contract (dit Wedstrijdreglement).

Categorieën van persoonsgegevens die door ons worden verwerkt: Identificatiegegevens, Contactgegevens, Informatie over onderlinge communicatie en interactie.

Verwerkingsperiode: We verwerken je persoonlijke gegevens één jaar na beëindiging van de Wedstrijd.

Categorieën van verwerkers of ontvangers aan wie wij de persoonsgegevens mogen verstrekken: De verwerker van persoonsgegevens is MUSTARD s.r.o., maatschappelijke zetel Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Tsjechische Republiek, Identificatienummer 28531418, geregistreerd in het handelsregister dat wordt beheerd door de gemeentelijke rechtbank in Praag in afdeling C, nummer 148383.(Organisator). Uw persoonsgegevens kunnen op verzoek worden verstrekt aan overheidsinstanties, in het bijzonder aan de rechtbanken, de politie van de Tsjechische Republiek en andere wetshandhavingsinstanties, voor zover dit noodzakelijk is en binnen de grenzen van de wet.

Bronnen van persoonsgegevens: Wij ontvangen de persoonsgegevens rechtstreeks van u.

Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen of supranationale organisaties: Als onderdeel van deze verwerking zullen je persoonsgegevens niet worden overgedragen aan derde landen of andere multinationale bedrijven.

Geautomatiseerde besluitvorming op grond van persoonsgegevens: Tijdens deze verwerking van persoonsgegevens vindt geen geautomatiseerde besluitvorming op grond van persoonsgegevens plaats.

Overige informatie: Persoonsgegevens kunnen worden bewaard in het algemeen belang en worden gebruikt voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden. In goed gefundeerde gevallen kunnen persoonsgegevens ook onderwerp van verwerking met als doel het oplossen van juridische kwesties zijn, waaronder het vervullen van verplichtingen jegens overheidsorganen en het monitoren en voortdurend beoordelen van juridische risico’s.

Als onderdeel van de verwerking van persoonsgegevens heb je de volgende rechten: Toegang tot de verwerkte persoonsgegevens, Correctie van onjuiste of onjuiste gegevens of aanvulling van onvolledige gegevens, Verwijdering van persoonsgegevens in geval van beëindiging van het doel of ongeoorloofde verwerking, Beperking of blokkering van de verwerking van persoonsgegevens, Opslaan van persoonsgegevens in een gestructureerd en machineleesbaar formaat voor jezelf of voor een andere beheerder, Niet onderworpen zijn aan geautomatiseerde besluitvorming.

Gebruik de volgende communicatiekanalen om je rechten uit te oefenen:

– Elektronisch op: https://www.skoda-auto.com/data-privacy

– Per post: Škoda Auto a.s., Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Tsjechische Republiek (in het Engels of Tsjechisch).

In verband met de uitoefening van je rechten mag Škoda Auto redelijke kosten in rekening brengen met inachtneming van de administratieve kosten voor de verwerking wanneer het verzoek van een betrokkene klaarblijkelijk ongegrond of buitensporig is.

Als je vragen hebt over de bescherming van persoonsgegevens, kun je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Škoda Auto:

– dpo@skoda-auto.cz

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken, kun je een klacht indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van Škoda Auto of een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit om je rechten te beschermen. Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praag 7, +420 234 665 111, https://www.uoou.cz/en

7. Verwerving en gebruik van opnamen

Wanneer een deelnemer een winnaar wordt, geeft hij of zij de Host toestemming om zijn of haar portretten, schriftelijke verklaringen, foto’s en audio- en visuele opnamen met betrekking tot de deelnemer en/of uitingen van persoonlijke aard te verkrijgen en te gebruiken voor commerciële doeleinden in alle communicatiemedia, zonder beperkingen wat betreft materiaal, tijd, hoeveelheid of gebied. Deze toestemming wordt kosteloos aan de Host verleend en is te allen tijde herroepbaar. Dit geldt ook voor derden aan wie de Host dergelijke opnamen kan verstrekken.

 

8. Andere belangrijke voorwaarden

De Host bepaalt exclusief de exacte specificaties van de winsten. Het weergeven van winsten in promotiemateriaal is illustratief. De Host is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer lijdt als gevolg van het gebruik van de prijs.

De deelnemers hebben niet het recht om geld of andere vormen van genoegdoening te eisen ter vervanging van de prijs. De Host is hierbij niet anderszins gehouden nakoming te verschaffen aan de deelnemers aan de Wedstrijd en de deelnemers hebben geen recht op enige nakoming door de Host anders dan uitdrukkelijk hierin vermeld.

De Host is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade in verband met deelname aan de wedstrijd. De deelnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid van de Host voor risico’s en aansprakelijkheid in verband met de prijs. De resultaten van de Wedstrijd zijn definitief, zonder dat de Deelnemer of de Winnaar beroep kan aantekenen tegen het verloop en de uitslag van de Wedstrijd.

Een deelnemer kan van de Wedstrijd worden uitgesloten indien de Host ontdekt of redelijkerwijs vermoedt dat de deelnemer of andere personen die de deelnemer helpen fraude hebben gepleegd om prijzen te ontvangen of zich schuldig hebben gemaakt aan oneerlijk gedrag of gedrag dat niet gebaseerd is op kennis van de deelnemer in overeenstemming met de regels.

De Host is niet aansprakelijk voor het niet afleveren van berichten of winsten. De Host is niet aansprakelijk voor fouten als gevolg van technische of communicatieproblemen. De Host beslist definitief over klachten of ingediende bezwaren. De Host behoudt zich het recht voor om zonder enige verplichting tot schadevergoeding het evenement en de prijzen in te korten, uit te stellen, op te schorten of te annuleren of deze regels eenzijdig te wijzigen of aan te vullen tijdens het evenement door dergelijke wijzigingen bekend te maken op de hierboven vermelde website, waar ook de geldige en volledige tekst van de regels te vinden is.

Deze Wedstrijd wordt niet beheerd door, gesponsord door of geassocieerd met Meta of Google. Meta en Google zijn niet verantwoordelijk voor de Wedstrijd. Vragen, opmerkingen of klachten over de applicatie moeten worden gericht aan de Host, niet aan Meta of Google.

Op deze Wedstrijd is de wetgeving van de Tsjechische Republiek van toepassing.