TDF 2021 – Terms and conditions

Tato pravidla upravují podmínky soutěže „Vyhrajte skvělé ceny v roce 2021“ (dále jen „Soutěž“) a jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně předepisuje pravidla této soutěže.

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem Soutěže je ŠKODA AUTO a.s., akciová společnost se sídlem na tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika, IČO 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 332 (dále jen „Pořadatel“).

Organizátorem Soutěže, jenž zajišťuje praktické kroky při její organizaci, je společnost MUSTARD s.r.o., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Česká republika, IČO 28531418, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 148383.

2. Podmínky a místo Soutěže, období Soutěže

Soutěž se bude konat od 26. 6. 2021 00:00 hod (GMT) do 16.7. 2021 23:59 hod (GMT) a bude rozdělena do tří samostatných období. Soutěž bude probíhat na internetových stránkách www.welovecycling.com (dále jen „Internetové stránky Soutěže“), komunikace s účastníky se provádí primárně prostřednictvím těchto stránek. Jednotlivá období Soutěže jsou následující:

Od / Do / Počet hlavních cen / Počet vedlejších cen /

 1. období Soutěže – 26. 6. 2021 00:00 (GMT)/2.7. 2021 23:59 hod/ 1 / 7
 2. období Soutěže – 3.7. 2021 00:00 hod (GMT) /9.7. 2021 23:59 hod/ 3 / 8
 3. období Soutěže 10.7. 2021 00:00 hod (GMT) /16.7. 2021 23:59 hod/ 3 / 8

3. Účastníci soutěže

Do Soutěže se může přihlásit každý jednotlivec, který dosáhl věku alespoň 18 let, mluví anglicky na středně pokročilé úrovni a má bydliště v jedné ze zemí, v nichž se Soutěž koná. Soutěž se koná v těchto zemích: ANDORRA, RAKOUSKO, BELGIE, BOSNA, BULHARSKO, CHORVATSKO, ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKO, ESTONSKO, FINSKO, FRANCIE, NĚMECKO, VELKÁ BRITÁNIE, ŘECKO, MAĎARSKO, ISLAND, IRSKO, ITÁLIE, LOTYŠSKO, LICHTENŠTEJNSKO, LITVA, LUCEMBURSKO, ČERNÁ HORA, NIZOZEMSKO, NORSKO, POLSKO, PORTUGALSKO, RUMUNSKO, SRBSKO, SLOVENSKO, SLOVINSKO, ŠPANĚLSKO, ŠVÉDSKO, ŠVÝCARSKO, TURECKO.

Pro přihlášení do soutěže je nutné se kdykoli během kteréhokoli období Soutěže zaregistrovat na Internetových stránkách Soutěže a potvrdit bezpodmínečné přijetí těchto pravidel. Součástí registrace (přihlašovacího formuláře) je poskytnutí osobních údajů – e-mailové adresy, která bude použita pouze pro účely této Soutěže.
Každý účastník se může zaregistrovat pouze jednou a pouze pod svou vlastní emailovou adresou, přičemž Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat toto pravidlo technickými i organizačními prostředky.

Všechny osoby, které se podílely na přípravě této Soutěže, zejména osoby v zaměstnaneckém či obdobném vztahu s Pořadatelem nebo Organizátorem, nejsou způsobilé k účasti v Soutěži, stejně jako jakékoli osoby v obdobném vztahu se zúčastněným autorizovaným partnerem společnosti ŠKODA nebo s agenturami pověřenými zajišťováním této Soutěže, jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké.

4. Mechanismus soutěže, vyhodnocení vítězů

V každém období je úkolem účastníka co nejpřesněji odpovědět na pět soutěžních otázek. Všichni účastníci, kteří správně odpověděli na všech pět otázek v konkrétním kole/období, mají šanci vyhrát cenu. Počet cen za každé období je uveden v tabulce výše.

V 1. období Soutěže vyhrává hlavní cenu ten účastník, který dodal samé správné odpovědi a v seznamu všech účastníků se umístil na pozici 1/2. Pokud počet účastníků není dělitelný 2, bude výsledné číslo zaokrouhleno dolů na nejbližší celé číslo dělitelné 2. Vedlejší ceny vyhrávají ti účastníci, kteří dodali samé správné odpovědi a v seznamu všech účastníků se umístili na pozici 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9 a 7/9. Pokud počet účastníků není dělitelný 9, bude výsledné číslo zaokrouhleno dolů na nejbližší celé číslo dělitelné 9.

Ve 2. období Soutěže vyhrávají hlavní ceny ti účastníci, kteří dodali samé správné odpovědi a v seznamu všech účastníků se umístili na pozici 1/4, 2/4 a 3/4. Pokud počet účastníků není dělitelný 4, bude výsledné číslo zaokrouhleno dolů na nejbližší celé číslo dělitelné 4. Vedlejší ceny vyhrávají ti účastníci, kteří dodali samé správné odpovědi a v seznamu všech účastníků se umístili na pozici 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9. Pokud počet účastníků není dělitelný 9, bude výsledné číslo zaokrouhleno dolů na nejbližší celé číslo dělitelné 9.

Ve 3. období Soutěže vyhrávají hlavní ceny ti účastníci, kteří dodali samé správné odpovědi a v seznamu všech účastníků se umístili na pozici 1/4, 2/4 a 3/4. Pokud počet účastníků není dělitelný 4, bude výsledné číslo zaokrouhleno dolů na nejbližší celé číslo dělitelné 4. Vedlejší ceny vyhrávají ti účastníci, kteří dodali samé správné odpovědi a v seznamu všech účastníků se umístili na pozici 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9. Pokud počet účastníků není dělitelný 9, bude výsledné číslo zaokrouhleno dolů na nejbližší celé číslo dělitelné 9.

Všechny výše uvedené seznamy účastníků budou vždy seřazeny chronologicky podle času odeslání soutěžních otázek.

Pořadatel Soutěže bude výherce informovat do pěti dnů po skončení příslušného soutěžního období prostřednictvím e-mailu uvedeného při registraci a výherci budou požádáni o poskytnutí údajů nezbytných pro předání či zaslání ceny nebo pro další komunikaci. Pokud výherce nereaguje, a to ani na e-mail opakovaně zaslaný Pořadatelem Soutěže, nebo neposkytne kontaktní údaje do 24 hodin po odeslání emailu, jeho cena propadne bez jakékoli kompenzace.

5. Popis cen

Hlavní cena:

 • 1x VIP balíček programu pohostinství (Stage 18)
 • 3x Garmin EDGE
 • 3x Podepsaný zelený dres

Vedlejší cena:

 • 15x Zelený dres
 • 2x Garmin Edge
 • 3x Radar Garmin Varia
 • 3x Helma POC
 • 1. KOLO:
  • 1x VIP balíček programu pohostinství (Stage 18)
  • 2x Garmin Edge
  • 5x Zelený dres
 • 2. KOLO:
  • 3x Garmin EDGE
  • 3x Radar Garmin Varia
  • 5x Zelený dres
 • 3. KOLO:
  • 3x Podepsaný zelený dres
  • 3x Helma POC
  • 5x Zelený dres

6. Pořizování a používání nahrávek

Pokud se účastník stane vítězem, udělí Pořadateli souhlas se získáváním a používáním portrétů účastníka, písemných prohlášení, fotografií a zvukových a obrazových záznamů souvisejících s účastníkem a/nebo vyjádření osobní povahy získaných Pořadatelem v souvislosti s pořádáním Soutěže a doručováním či čerpáním výhry pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich charakter a specifikaci při využití všech typických prostředků, s jejich následnou úpravou a s případnou kombinací s jinými díly a začleněním do společného díla. Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bezplatně bez věcných, časových, množstevních nebo územních omezení a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje také na třetí strany, kterým může Pořadatel tyto nahrávky poskytnout podle vlastního uvážení.

7. Další důležité podmínky

Přesnou specifikaci výhry určuje výhradně Pořadatel. Zobrazení výher v propagačních materiálech je ilustrativní. Pro získání hlavní ceny je nutné splnit další podmínky (cestovní pas, víza atd.) a povinnosti výherce a uvážit náležitou, zejména zdravotní, způsobilost k účasti. Pořadatel nenese odpovědnost za žádné škody způsobené účastníkovi v důsledku použití ceny.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat místo ceny peníze nebo jiné druhy plnění. Pořadatel tímto není jinak vázán poskytovat plnění účastníkům Soutěže a účastníci nemají nárok na žádné plnění od Pořadatele kromě toho, které je výslovně uvedeno v tomto dokumentu. Pořadatel není odpovědný za kvalitu cen poskytovaných třetími stranami. Za případné závady je nutné uplatnit odpovědnost přímo u těchto dodavatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit ceny podle vlastního uvážení.

Účastník může být ze soutěže vyloučen, pokud Pořadatel zjistí nebo má důvodné podezření, že se účastník nebo jiné osoby pomáhající účastníkovi dopustili podvodu nebo nečestného jednání nebo jednání, které ve smyslu pravidel není založeno na vědomostech účastníka, za účelem získání ceny.

Pořadatel není odpovědný za jakékoli nedoručení zpráv nebo výhry. Pořadatel není odpovědný za žádné chyby vzniklé v důsledku technických nebo komunikačních problémů. Pořadatel s konečnou platností rozhodne o jakýchkoli stížnostech nebo předložených námitkách. Pořadatel si vyhrazuje právo, aniž by byl povinen poskytnout náhradu, během trvání akce zkrátit, odložit, pozastavit či zrušit akci a ceny nebo jednostranně změnit či přidat cokoli k těmto pravidlům prostřednictvím oznámení těchto změn na výše uvedených internetových stránkách, kde lze také najít platné a úplné znění pravidel.

Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována ani nesouvisí s Facebookem a Facebook za ni nenese odpovědnost. Informace poskytnuté během akce nebudou poskytnuty Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti týkající se aplikace musí být adresovány Pořadateli, nikoli Facebooku.

Tato soutěž se řídí právními předpisy České republiky, s výjimkou případů, kdy to vylučují platné právní předpisy zemí účastníků.