Pravidla: Soutěž o cyklobalíček

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Soutěž o cyklobalíček WeLoveCycling“ (dále „soutěž“)

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE
1.1 Pořadatelem soutěže je ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav II, IČ: 001 77 041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332 (dále „pořadatel“).

1.2 Organizátorem soutěže je společnost IMA Production, a.s., IČO: 25736990, DIČ:CZ 25736990, se sídlem: Pod Hájkem 1, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 65640, kontaktní adresa: Na Harfě 935/5c, 190 00 Praha 9 (dále jen „organizátor“).

1.3 Organizátor zajišťuje pro pořadatele řádný průběh soutěže.

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
2.1 Soutěž probíhá od 00:00 hod. 14. 9. 2021 do 23:59 hod. 26. 9. 2021 (dále „doba soutěže“).

3. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
3.1 Soutěž probíhá na www.welovewecycling.cz (dále „webová stránka“).

4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
4.1 Účastníkem soutěže (dále „soutěžící“) se může stát fyzická osoba starší 18-ti let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která se registruje na webové stránce tím, že uvede své jméno, příjmení a e-mailovou adresu a potvrdí souhlas s těmito pravidly.

4.2 Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora, všechny osoby na pořádání a organizaci soutěže zúčastněné, a osoby jim blízké.

5. MECHANIKA SOUTĚŽE
5.1 Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit jen jednou.

5.2 Vítěze soutěže pořadatel vylosuje tři výherce ze všech správně tipujících soutěžících.

6. VÝHRA A JEJÍ PŘEDÁNÍ
6.1 Výhrou je cyklobalíček (dále jen „výhra“), který obsahuje:
• 1x Cyklistická helma černá
• 1x Cyklistické sluneční brýle
• 1x Cyklistické rukavice
• 1x Cyklistická lahev
• 1x Klíčenka cyklistická
• 2x startovné na závod ze seriálu Kolo pro život 2021 nebo Prima Cup 2021, dle výběru výherce.

6.2 Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru jiným plněním obdobné hodnoty.

6.3 Výherce bude vyhlášen na webové stránce po uplynutí doby soutěže, a vyzván k převzetí k výhry e-mailem zaslaným na adresu, kterou uvedl při registraci do soutěže (dále „kontaktní e-mail výherce“).

6.4 Výhra bude předána výherci v místě a termínu, který bude výherci předem sdělen na jeho kontaktní e-mail.

6.5 Pokud si výherce výhru v daném termínu a místě nepřevezme, přičemž nepřevzetí výhry nezavinil pořadatel ani organizátor, je pořadatel oprávněn rozhodnout, že nárok tohoto výherce na výhru zaniká.

6.6 Výherce není oprávněn požadovat proplacení výhry v penězích, požadovat jinou výhru a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora či pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.7 Organizátor ani pořadatel neodpovídají za případné vady výhry a výherce není oprávněn uplatnit u výhry reklamaci ani jiný nárok vyplývající z vady výhry.

6.8 Poskytovatelem výhry je organizátor, který také vypořádá případnou daňovou povinnost vyplývající z výhry, pokud ze zákona vyplývá její uplatnění.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1 Registrací bere soutěžící na vědomí zpracovávání jím poskytnutých osobních údajů, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa, případně, pokud v rámci komunikace s organizátorem či pořadatelem soutěže poskytne v souvislosti se soutěží telefonní číslo či jiný podobný kontaktní údaj, rovněž tyto další údaje (dále „osobní údaje“).

7.2 Správcem osobních údajů je pořadatel.

7.3 Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:
7.3.1 realizace soutěže a všech s tím souvisejících činností (vyhodnocení soutěže, určení výherce, předání výhry, prezentace výsledků soutěže veřejnosti apod.), včetně případných reklamací a kontroly souladu soutěže s právními předpisy
7.3.2 plnění zákonných požadavků
7.3.3 ochrany oprávněných zájmů nositele osobních údajů
7.3.4 oprávněných zájmů pořadatele, ledaže má přednost ochrana oprávněných zájmů nositele osobních údajů nebo požadavky vyplývající z právních předpisů.

7.4 Zpracovávání osobních údajů se děje z důvodu oprávněného zájmu pořadatele, jímž je propagace pořadatele a jeho produktů, a z důvodu oprávněného zájmu organizátora, jímž je propagace organizátora a jeho produktů u spotřebitelů.

7.5 Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu konání soutěže a jsou uchovávány po dobu od poskytnutí údajů po dobu 3 let ode dne ukončení soutěže.

7.6 Soutěžící bere na vědomí, že poskytuje osobní údaje dobrovolně. V případě, že údaje neposkytne nebo bude po jejich poskytnutí žádat, aby nebyly dále zpracovávány, nemůže se soutěže účastnit, neboť nebude možné zjistit jeho totožnost, komunikovat s ním ani mu předat případnou výhru. Ukončením zpracování osobních údajů soutěžícího proto končí bez dalšího jeho účast v soutěži.

7.7 Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, na omezení jejich zpracování, na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování, ledaže tomu brání oprávněný zájem pořadatele.

7.8 Osobní údaje mohou být předány následujícím osobám a tyto osoby je také mohou zpracovávat:
7.8.1 organizátor – pro účely evidence účastníků soutěže a pro kontrolu splnění povinností účastníků soutěže s pravidly soutěže (ručně, strojově, digitálně, analogově apod.).

7.9 Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže to umožňují právní předpisy.

7.10 V případě pochybností o dodržování práv pořadatelem jakožto správcem osobních údajů se může soutěžící obrátit písemně na pořadatele na adrese jeho sídla nebo na e-mail info@skoda-auto.cz. Na těchto adresách může soutěžící podat námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy, týkající se ochrany osobních údajů.

7.11 Pořadatel informuje soutěžící, že na webové stránce může využívat dočasné soubory soutěžících ukládané v zařízení soutěžících (dále „cookies“), a to za účelem usnadnění technického chodu webové stránky, k provedení soutěže a k dalším marketingovým účelům pořadatele. Soutěžící uděluje pořadateli a organizátorovi souhlas s využíváním cookies za stejných podmínek, za jakých budou zpracovávány jeho osobní údaje. Správu cookies lze provádět nástroji nastavení všech běžných webových prohlížečů. Odvolá-li soutěžící souhlas s využíváním cookies, je pořadatel oprávněn jej ze soutěže vyloučit.

7.12 Soutěžící jako nositel osobních údajů účastí v soutěži na základě těchto pravidel soutěže prohlašuje, že je v níže uvedeném rozsahu poučen o svých právech ohledně zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“). Zejména si vědom/a toho, že:
7.12.1 podle článku 13 GDPR:
• má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům,
• má právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,
• má právo podat stížnost u dozorového úřadu,
• poskytnutí osobních údajů správci není ani zákonným ani smluvním požadavkem, tedy nemá povinnost osobní údaje správci poskytnout, a byl/a též poučen/a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů (viz bod 6 v části „Ochrana osobních údajů“).
7.12.2 podle článku 15 GDPR – právo na přístup k osobním údajům:
• má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány přímo; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování.
• má právo na poskytnutí kopie osobních údajů zpracovávaných správcem. Za další kopie správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podá žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádá o jiný způsob.
7.12.3 podle článku 16 GDPR – právo na opravu osobních údajů:
• má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho/jí týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
7.12.4 podle článku 17 GDPR – právo na výmaz osobních údajů:
• má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvolal/a souhlas se zpracováním osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na správce vztahuje.
• to, co je uvedeno výše, se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR; e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
7.12.5 podle článku 18 GDPR – právo na omezení zpracování osobních údajů:
• má právo na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) pokud popíral/a přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a odmítl/a výmaz osobních údajů a žádal/a místo toho o omezení jejich použití; c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak nositel osobních údajů je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl/a-li by námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody nositele osobních údajů.
• pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem nositele osobních údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.
7.12.6 podle článku 19 GDPR – oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování:
• správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce mne informuje o těchto příjemcích, jen pokud to bude požadovat.
7.12.7 podle článku 21 GDPR – právo vznést námitku:
• má z důvodů týkajících se konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad mými zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.• mohu uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.
7.12.8 podle článku 22 GDPR – Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování:
• mám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj/ni právní účinky nebo se ho/jí obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí: a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi jím/jí a správcem; b) povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů; c) založeno na výslovném souhlasu.
7.12.9 podle článku 34 GDPR – oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů
• Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody, má správce povinnost toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.
• Oznámení podle předchozího bodu se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:
• a) správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita, zejména taková, která činí tyto osobní údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování; b) správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro má práva a svobody se již pravděpodobně neprojeví; c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí.

7.13 V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů má soutěžící právo obrátit se na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (poverenec@vzp.cz) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.c

8. SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
8.1 Soutěžící souhlasí dle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení pořadatele anebo organizátora elektronickými prostředky. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv zdarma nebo na náklady toho, jehož jménem se obchodní sdělení odesílá, odvolat, a to u pořadatele (jde-li o obchodní sdělení pořadatele) nebo u organizátora (jde-li o obchodní sdělení organizátora).

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
9.1 Soutěžící může být ze soutěže vyloučen, pokud pořadatel a/nebo organizátor soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že soutěžící jedná podvodně, v rozporu s pravidly soutěže a/nebo s dobrými mravy (např. vystupuje pod falešnou identitou; při registraci uvede nepravdivé údaje; je osobou, která je z účasti v soutěži vyloučena apod.).

9.2 Pořadatel anebo organizátor soutěže jsou oprávněni kdykoliv požadovat od soutěžícího doložení jeho identity a toho, že jedná v souladu s těmito pravidly a dobrými mravy. Nedoloží-li soutěžící svoji identitu nebo to, že jedná v souladu s těmito pravidly či dobrými mravy bez odkladu po obdržení výzvy pořadatele nebo organizátora, může být ze soutěže vyloučen.

9.3 V případě vyloučení soutěžícího ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká a nemůže se domáhat účasti v soutěži anebo výhry právní cestou.

9.4 Výhry, na které soutěžícím z jakéhokoliv důvodu zanikl nárok, propadají pořadateli, který s nimi naloží dle svého uvážení. V případě zániku nároku na výhru nemá soutěžící nárok na žádnou kompenzaci.

9.5 Soutěž nemá charakter veřejného příslibu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu soutěže nebo před jejím zahájením změnit pravidla soutěže, včetně jejího přerušení či dřívějšího ukončení. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

9.6 Organizátor ani pořadatel neodpovídají za chod sítě elektronických komunikací, dodávky elektrického proudu ani za chod zařízení soutěžícího či třetích osob, jež jsou potřebná k tipování a jinému jednání v rámci soutěže vyjma případů, kdy nemožnost jednání v rámci soutěže pořadatel nebo organizátor zaviní.
9.7 Pořadatel ani organizátor neposkytují v souvislosti se soutěží technickou podporu ani poradenský servis.

9.8 Pořadatel ani organizátor neodpovídají za újmu vzniklou v souvislosti s využitím výher či s účastí v soutěži, s výjimkou případu, kdy takovou odpovědnost nelze podle obecně závazných právních přepisů smluvně vyloučit.

9.9 Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže, včetně posouzení splnění podmínek soutěže a účasti v ní. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže nese důkazní břemeno soutěžící.

9.10 V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů, příp. ostatních informací týkajících se soutěže, mají přednost ustanovení těchto pravidel.

9.11 V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími, organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

Tato pravidla jsou k nahlédnutí na https://www.welovecycling.com/cs/pravidla-soutez-o-cyklobalicek/

V Praze dne 3. 9. 2021